Search result for

berates

(425 entries)
(0.1426 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berates-, *berates*, berate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา berates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *berates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berate    [VT] ตำหนิหรือด่าว่า
liberate    [VT] ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
liberate    [VT] ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่, Syn. emancipate, free
deliberate    [VI] คิดรอบคอบ, Syn. ponder, judge, weigh
deliberate    [ADJ] ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ, See also: สุขุมรอบคอบ, Syn. planned, purposed, aforethought, reasoned, cohcious, Ant. accidental, unintentional
deliberate    [VI] แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, Syn. argue, consult, debate
liberation    [N] การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม
liberation    [N] การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ, Syn. release
protuberate    [VI] ยื่นออกมา, See also: บวม, พอง
reverberate    [VI] ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate    [VT] ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate    [VI] มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
deliberately    [ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม
deliberation    [N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม, การใคร่ครวญ, Syn. consideration, thought
deliberative    [ADJ] เกี่ยวกับการปรึกษาหารือ, Syn. consultative, advisory
deliberative    [ADJ] เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง), See also: เป็นผลของการอภิปราย
deliberate on    [PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate over
liberate from    [PHRV] ปล่อยให้เป็นอิสระจาก, See also: ปลดปล่อยจาก
reverberation    [N] การดังก้อง, See also: การสะท้อนกลับ, Syn. echo, repercussion
reverberation    [N] เสียงดังที่สะท้อนไปมา, See also: เสียงสะท้อน, Syn. resonance
deliberateness    [N] ความรอบคอบ, See also: ความสุขุม
deliberate over    [PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate upon
deliberate upon    [PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate about, deliberate on, deliberate over
deliberate about    [PHRV] ไตร่ตรองในเรื่อง, See also: พิจารณา, Syn. deliberate on, deliberate over
reverberate with    [PHRV] ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with
animal liberation    [N] การปลดปล่อยสัตว์จากการที่ถูกมนุษย์แสวงหาประโยชน์จากพวกมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
war of national liberationสงครามกู้ชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverberationการก้อง [TU Subject Heading]
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา
การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Moro National Liberation Frontแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (ในฟิลิปปินส์) [การทูต]
Palestinian Liberation Organizationองค์กรปลดปล่อยปาเลสไตน์ สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ. 2507 เพื่อเป็นตัวแทนของชาวปาเลสไตน์ มีนาย Yasser Arafat เป็นประธาน PLO มีฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์ (observer) ในสหประชาชาติ [การทูต]
Iodine, Liberatedไอโอดีนที่ปลดปล่อยออกมา [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
deliberate(ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา, See also: deliberateness n., Syn. think
deliberation(ดิลิบบะเร'เชิน) n. ความสุขุม,ความรอบคอบ,เจตนา,การพิจารณาหารือ,การปรึกษา,ความเชื่องช้า, Syn. thought ###A. haste
deliberativeadj. (เกี่ยวกับ) การพิจารณาอย่างรอบคอบ,การปรึกษาหารือ., See also: deliberativeness n. ดูdeliberative, Syn. thoughtful
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,เสียงก้อง,เสียงสะท้อนกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
deliberation(n) การตรึกตรอง,การปรึกษาหารือ,การใคร่ครวญ,เจตนา,ความสุขุมรอบคอบ
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
liberator(n) ผู้กู้อิสรภาพ
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which I deliberately made not my issue.ซึ่งผมไม่ตั้งใจให้เป็นหัวข้อของผม Birthmarks (2008)
No, not deliberately.มาสู่ประชาชนของข้างั้นรึ ไม่ ข้าไม่เเน่ใจ The Labyrinth of Gedref (2008)
So I deliberately missed a noteเห็นทีคำร่ำลือนั้นจะเป็นจริง Portrait of a Beauty (2008)
This lad. You're really free and liberated.เจ้าเด็กหนุ่มคนนี้, เจ้าช่างมีอิสระจริงๆ Iljimae (2008)
- I am returning to Trinidad... to liberate my brothers and sisters from the enslavement of the British colonialists.- ผมกำลังจะกลับไปตรินิแดด... เพื่อปลดเปลื้องพี่น้องของผมให้เป็นอิสระ จากการตกเป็นทาส ของการล่าอาณานิคมของอังกฤษ The Bank Job (2008)
The record exploded into something they had never seen... which liberated the yellow horrific violenceThe record exploded into something they had never seen... . which liberated the yellow horrific violence. Rambo (2008)
Mr. Wayne didn't want you to think he was deliberately wasting your time.คุณเวนน์ไม่อยากให้คุณรู้สึก ว่าเขาทำคุณเสียเวลาเปล่า The Dark Knight (2008)
well, that's odd because when you were admitted, you told the head nurse that the police were conspiring deliberately to punish you;นั่นแปลกนะครับ เพราะว่าตอนแรกที่คุณมาถึง คุณบอกหัวหน้าพยาบาลว่า ตำรวจกำลังแกล้งคุณ Changeling (2008)
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค Frost/Nixon (2008)
He probably did it deliberately.บางที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He probably cut off his finger deliberately.เขาอาจจะตัดนิ้วมือของเขาเอง โดยเจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
And berate me in person?แล้วมาพบผมแบบต่อหน้า Safe and Sound (2008)
Give up? Treat us as liberators?ตอนนี้ท่านเป็นคนโปรดของประธานาธิบดี Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Forgiveness liberates the soul.การให้อภัยช่วยชำระล้างจิตใจของเรา.. Invictus (2009)
The FBI was deliberately led to the wrong location by a man named Seaton, but I promise you, sir, the weapon is on your base.เอฟบีไอถูกหลอกให้ไปผิดทาง โดยคนที่ชื่อ ซีตัน แต่ผมรับรองครับ อาวุธนั่นอยู่ในฐานทัพของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
That will liberate the people of Sangala.ที่จะช่วยประชาชนในแซงกาล่า Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
And you'll be happy to know we have liberated the refugee camp in Kasanga province.และคุณน่าจะดีใจ ที่เราได้ปล่อยให้ ผู้ลี้ภัยออกจากแค้มใน จ.คาซานกา Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
This is deliberate. It's not a glitch. Someone's trying to crash the system.มีคนจงใจทำให้ระบบมันล่ม มันไม่ใช่บังเอิญแน่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Ms. Bloomwood, wasn't that liberating? Bravo!คุณบลูมวู๊ด/N คุณเป็นอิสระแล้ว บราโว้ Confessions of a Shopaholic (2009)
And they eventually decided, after much deliberation, that the best thing to do would be to physically cut their way in.แล้วพวกเขาจะตัดสินใจหลังจากปรึกษากันแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดที่น่าจะลองทำ คือ บุกเข้าข้างใน District 9 (2009)
She thought the mistakes were deliberate.- ใครเป็นคนรายงานพวกนี้ - มีน่า Some Kinda Love (2009)
Then I switched the potassium chloride for something a little more... deliberate.จากนั้นผมก็เปลี่ยนโพแทสเซียมคลอไรด์ เป็นอย่างอื่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ... แบบตั้งใจ Law Abiding Citizen (2009)
Are you talking about deliberately bringing drugs into my town?นี่นายกำลังพูดถึงเจตนา นำยาเสพติดมาสู่เมืองของฉันอย่างงั้นเหรอ Fix (2009)
People in Osaka, Kyoto, and Tokyo... the reason they don't know about it is because of a media cover-up, a systematic, deliberate cover-up, a media blackout, because the dolphin meat is heavily laced with mercury.จากการไปที่จุดสังหาร แล้วหลังจากนั้น เราเดินไปที่ริมน้ำ The Cove (2009)
After much deliberation, he Deschamps Orchestra has made its decision.หลังจากที่พิจารณากันดีแล้ว ทางเดอชองส์ออร์เคสตร้าก็ตัดสินใจได้ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Now Jedi Generals Mace Windu and Obi-Wan Kenobi lead a massive invasion to liberate the starving people.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู และโอบีวัน เคโนบี ได้นำทัพขนาดมหึมา เพื่อปลดปล่อยประชาชนผู้หิวโหยให้เป็นอิสระ Innocents of Ryloth (2009)
Now Jedi General Mace Windu leads the attack on enemy lines in the final offensive to liberate the capital city of Lessu.ในตอนนี้ นายพลเจไดเมซ วินดู ได้นำทัพเข้าโจมตีแนวข้าศึก ในการโจมตีครั้งสุดท้าย เพื่อปลดปล่อยเมืองหลวงเลซซูให้เป็นอิสระ Liberty on Ryloth (2009)
The virus is liberatedไวรัสนั่นออกมาแล้ว Mystery of a Thousand Moons (2009)
Answering a pleas from the Senate, the Grand Army of the Republic mounts a bold offensive to liberate the system.ด้วยขานรับคำร้องขอจากสภาสูง กองทัพแห่งสาธารณรัฐ ได้เตรียมพร้อมสำหรับการจู่โจมอันอุกอาจ เพื่อปลดปล่อยระบบดาวแห่งนี้ให้เป็นอิสระ Storm Over Ryloth (2009)
We know. You've been berating us for the better part of an hour.เรารู้ เธอบอกให้เราตั้งใจซ้อม Vitamin D (2009)
But, this is something I deliberately only told Shunsuke-kun beforehand...แต่นี่มัน.. บางอย่างผมเจตนาบอกคุณชุนสุเกะไว้ก่อนแล้ว Episode #1.6 (2009)
After deliberately luring the enemy into the castle, they closed and locked the gates, trapping them inside.หลังจากที่ล่อพวกข้าศึกเข้ามาในปราสาทแล้ว พวกเขาก็ปิดประตู ให้พวกมันติดแหง่กอยู่ข้างใน Summer Wars (2009)
First you deliberately ruin my sushi party,ตอนแรกก็จงใจทำลายซูชิปาร์ตี้ฉัน แล้วนี่ก็กำลังเดินแต้มเอาชนะ The Freshmen (2009)
He deliberately withheld the scans.เขามีเจตนาลบภาพ สแกนออกไป A Night at the Bones Museum (2009)
And then berating her for losing it?แล้วไปด่าเธอที่ทำหาย Don't Walk on the Grass (2009)
The man deliberately went into the hudson river... (Gossip girl) the polls are closed,ชายหนุ่มได้เป็นเดินคนลงไปในน้ำเอง ผลโพลปิดลงแล้ว The Grandfather: Part II (2009)
And I was liberated.และฉันก็ได้รับการปลดปล่อย Chapter Two 'Ink' (2009)
Someone started the fire deliberately.หรือใครบางคนอาจตั้งใจจะจุดไฟ The Nightmare Begins (2009)
No matter how I berate him for being useless, I will never hate him.ไม่ว่าฉันจะด่าว่าที่ เขาทำตัวไร้ค่า, ฉันจะไม่มีวันเกลียดเขา. Shining Inheritance (2009)
We will not stop until national liberation and the restoration of nationhood...เราจะไม่หยุดยั้ง จนกว่าจะปลดปล่อยประชาชน ...และตั้งสภารวมชาติขึ้นมาใหม่ The International (2009)
Your liberator!ผู้ปลดปล่อยของคุณ TRON: Legacy (2010)
Liberated, maybe.เป็นอิสระ มั้งนะ Burlesque (2010)
[In German] I have, I was there, for the liberation of Dachau.เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว Shutter Island (2010)
Present for the liberation of Dachau.เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ Shutter Island (2010)
Even a few people leaving would reverberate through the entire user base.แค่มีคนเลิกเล่นไม่กี่คน มันก็จะกระทบไปทั่วทุกคน The Social Network (2010)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
After Jury deliberationsหลังจากที่คณะกรรมการตัดสินแล้ว Ip Man 2 (2010)
Deliberately.อย่างช้า ๆ Divided (2010)
Not enough coin remained to liberate him.เงินค่าไถ่ตัวมันไม่พอน่ะ Great and Unfortunate Things (2010)
Walter, do you think this could be a deliberate attack?วอลเตอร์ คุณคิดว่า นี่อาจจะเป็นการโจมตีที่คิดไว้แล้วหรือเปล่า The Bishop Revival (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beratA deliberate plan.
beratFactional in-fighting threw a monkey wrench into the deliberations.
beratHe deliberately broke the glass.
beratHe deliberately exposed her to danger.
beratHe deliberately ignored me when I passed him in the street.
beratHe deliberately kept on provoking a confrontation.
beratHe is deliberate in his action.
beratHe liberated the people from bondage.
beratHe performed his duty with deliberation.
beratHe told deliberate lies.
beratMy wife deliberated whether we would buy a new house or not.
beratShe deliberated over whether to go or stay.
beratShe deliberately ignored me on the street.
beratShe is said to be a leader in the women's liberation movement.
beratShe looked at me in a deliberate way and left the meeting room.
beratShe was deliberate in anything she did.
beratThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
beratThey are deliberating what to do next.
beratWe deliberated whether we should cancel the reservation.
beratWe must deliberate seriously on trade deficit.
beratWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.
beratYou must be deliberate in selecting a partner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิจารณา    [N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
อิสรภาพ    [N] freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai definition: ความเป็นไทแก่ตัว
เสรี [ADJ] free, See also: independent, liberated, loose, Syn. อิสระ, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้ระบบการค้าเสรีจะทวีความรุนแรงมาก, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
สวด    [V] reprove, See also: reprimand, rebuke, berate, censure, blame, condemn, scold, Syn. ดุด่า, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, Example: ผมถูกเพื่อนสวดเพราะมาช้า, Notes: (ปาก)
อย่างตั้งใจ    [ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
เทศน์ [V] castigate, See also: berate, rebuke, reprove, admonish, reprimand, censure, Syn. ดุด่าว่ากล่าว, ตำหนิติเตียน, Example: เขาถูกนายเทศน์อย่างรุนแรงเพราะทำงานผิดพลาด, Thai definition: ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว, Notes: (ปาก)
ดังลั่น    [V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
ดังก้อง    [V] resound, See also: resonate, re-echo, echo, ring, reverberate, Syn. ดังกังวาน, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงสวดมนต์ดังก้องไปทั่วบริเวณอย่างน่าขนลุก, Thai definition: บังเกิดเสียงขึ้นอย่างแรง, ดังอย่างเสียงลั่นในที่จำกัด
โดยจงใจ [ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
เมินเฉย [V] pay no attention, See also: overlook deliberately, ignore, set brush, set aside, Syn. เฉยเมย, เพิกเฉย, เฉย, เฉยชา, เย็นชา, เมิน, ละเลย, Example: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น, Thai definition: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
กู้ชาติ    [V] liberate, See also: restore a fallen state, save the nation, Example: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกู้ชาติ ให้ไทยกลับมีอิสรภาพพ้นจากพม่าเมื่อพ.ศ. 2135, Thai definition: ทำให้ชาติเป็นอิสระ
ดังสนั่น    [V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. อึกทึก, Ant. เงียบเชียบ, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ใคร่ครวญ [V] introspect, See also: ponder, reflect, cogitate, deliberate, ruminate, Syn. ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตร่ตรอง, Example: เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ
จงใจ    [ADV] intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
พิเคราะห์    [V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
เป็นอิสระ [V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. มีอิสรภาพ, เป็นไท, Example: เชลยทุกคนอยากเป็นอิสระจากการถูกกักขัง, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
มีอิสรภาพ    [V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ศิลปินยุคใหม่มีอิสรภาพทั้งทางด้านความคิดเนื้อหาสาระและรูปแบบการแสดงออก, Thai definition: ได้รับอิสระให้ทำสิ่งต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ
เป็นไทแก่ตัว [V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไท, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทแก่ตัวแล้วก็ตาม แต่ส่วนมากก็ยังถูกเหยียดผิวและไม่ค่อยได้รับความเป็นธรรม, Thai definition: ได้รับอิสรภาพและสามารถปกครองตนเองได้
เป็นไท [V] be liberated, See also: be free, set free, be emancipated, be independent, Syn. เป็นอิสระ, เป็นไทแก่ตัว, มีอิสรภาพ, Ant. กักขัง, Example: ถึงแม้นิโกรจะเป็นไทก็ตามแต่ส่วนมากก็ยังเป็นคนชั้นต่ำและฐานะยากจนมาก
วิมุต    [V] be released, See also: be free, be liberated, be delivered, Syn. พ้น, หลุดพ้น
วิมุตติ    [N] liberation, See also: release, nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน, Example: การเจริญทางวาจา ทางใจของตนจึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตติ, Thai definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
วิโมกข์    [N] release from human affairs, See also: liberation, Nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความหลุดพ้น, ความพ้น, พระนิพพาน, Thai definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)
เสียงสะท้อน [N] echo, See also: reverberation, sound reflection, Syn. เสียงสะท้อนกลับ, Example: เสืออ้นแผดเสียงดังสนั่นป่า จนเสียงสะท้อนกลับคืนมาอย่างรวดเร็ว, Thai definition: เสียงที่ย้อนกลับ, เสียงที่วกกลับ
โดยเจตนา [ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ [ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
ตะบึง    [ADV] without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตรึก    [V] think, See also: consider, reflect, deliberate, ponder, Syn. คิด, ไตร่ตรอง, นึก, Example: หลักความเชื่อในกาลามสูตรสอนไว้ข้อหนึ่งว่า อย่าถือโดยตรึกตามอาการ, Thai definition: คิดใคร่ครวญ, คิดทบทวนไตร่ตรอง
บวกลบคูณหาร    [V] consider, See also: think over, meditate, ponder, deliberate, Syn. คิด, พิจารณา, Example: ฉันบวกลบคูณหารดูแล้วว่ามันไม่คุ้มเลยไม่ได้ลงทุนไป
ปลดแอก    [V] liberate, See also: free, release, Syn. เป็นอิสระ, ปลดปล่อย, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้นเป็นที่ยินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: ทำให้พ้นจากอำนาจหรือการกดขี่
ปลดเปลื้อง    [V] release, See also: liberate, remove, relieve, ease, alleviate, lessen, emancipate, Syn. ทำให้หลุดพ้น, บรรเทา, ช่วยเหลือ, Example: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขา, Thai definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ปลดปล่อย    [V] free, See also: release, liberate, set free, emancipate, Syn. ให้ความเป็นไท, ปลดเปลื้อง, ให้เป็นอิสระ, ปล่อย, ปลด, ให้เสรีภาพ, Example: ชนกลุ่มน้อยยังคงดำเนินสงครามเพื่อปลดปล่อยตนเองต่อไปหลังจากที่ได้ต่อสู้ขับเคี่ยวกับรัฐบาลกลางมากว่า 40 ปีแล้ว, Thai definition: ปล่อยจากที่คุมขังหรือการผูกมัด
กระหึ่ม    [ADV] reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม    [V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
การพิเคราะห์    [N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ    [N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์    [N] analysis, See also: consideration, deliberation, Syn. การพินิจ, การพิจารณา, การพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การเพ่งพินิจ    [N] contemplation, See also: consideration, deliberation, examination, Syn. การพินิจพิเคราะห์
การพินิจพิเคราะห์    [N] contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง
ก้อง    [V] echo, See also: resound, reverberate, Syn. ดังสนั่น, Example: สรรพสำเนียงอันไพเราะของสัตว์ป่าก้องไปในดินแดนแห่งขุนเขาตระการ, Thai definition: ดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด
ก้อง    [ADJ] resounding, See also: reverberating, resonant, Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน    [V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย
ความจงใจ    [N] intention, See also: deliberateness, purpose, premeditation, Syn. ความตั้งใจ, เจตนา, Example: ปัญหาด้านสินเชื่อเกิดจากความจงใจในการบิดเบือนข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ
ความเป็นอิสระ    [N] independence, See also: freedom, liberation, Syn. อิสรภาพ, Example: ความเป็นอิสระของนักวิจัยจำเป็นต่อการขยายตัวของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
เทิบๆ [ADV] slowly, See also: with measured steps, tardily, slackly, gradually, languidly, leisurely, deliberately, slug, Syn. เทิบ, Example: เขาชอบเดินเทิบๆ เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่
เสียงกังวาน [N] long lasting echo, See also: reverberation, Syn. เสียงก้อง, Example: หีบใบนี้ทำด้วยไม้ เพื่อป้องกันเสียงกังวาน, Thai definition: เสียงก้องที่อยู่ได้นาน
สนั่น    [ADV] loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: มีเสียงดังมาก
ความเป็นเอกราช    [N] independence, See also: freedom, liberation, Syn. ความเป็นไท, Ant. ความเป็นทาส, Example: ประเทศไทยมีความเป็นเอกราชเพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร
สนั่น    [ADV] loudly, See also: roaringly, reverberate, Syn. กึกก้อง, ลั่น, Example: เสียงปืนดังสนั่นทั้งป่า แต่เสียงสะท้อนกลับมากึกก้องโหยหวนกว่ามาก, Thai definition: มีเสียงดังมาก
การหลุดพ้น    [N] release, See also: freeing, unchain, liberate, redeem, Example: การหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดๆ เป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา, Thai definition: การหมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลส
โดยมีเจตนา [ADV] intentionally, See also: deliberately, on purpose, willfully, Example: เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksāhāreū kan) EN: consultation ; deliberation ; discussion   
กึกก้อง[v.] (keukkøng) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
ใคร่ครวญ[v.] (khraikhrūan) EN: introspect ; ponder ; reflect ; cogitate ; deliberate ; ruminate ; consider fully ; think ove   FR: peser ; considérer ; cogiter (fam.) ; ruminer (fig.)
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ēkkarāt) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n.] (khwām pen itsara) EN: independence ; freedom ; liberation   FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   
กระฉ่อน[adj.] (krachǿn) EN: reverberating ; resounding ; spreading far and wide   
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing   
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose   FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
พิเคราะห์[v.] (phikhrǿ) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over   FR: considérer ; examiner
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way   FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปลดแอก[v.] (plot aēk) EN: liberate ; free ; release   
ปลดเปลื้อง[v.] (plotpleūang) EN: release ; liberate ; remove ; relieve ; ease ; alleviate ; lessen ; emancipate   FR: libérer ; débarrasser
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate   FR: libérer ; émanciper
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   
สนั่น[adj.] (sanan) EN: loud ; reverberating ; resounding   FR: bruyant ; assourdissant
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound   FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner
เสรี[adj.] (sērī) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose   FR: libre ; franc

CMU English Pronouncing Dictionary
BERATE    B IH0 R EY1 T
BERATED    B IH0 R EY1 T AH0 D
BERATING    B IH0 R EY1 T IH0 NG
LIBERATO    L IY0 B ER0 AA1 T OW0
LIBERATI    L IY0 B ER0 AA1 T IY0
LIBERATE    L IH1 B ER0 EY2 T
LIBERATOR    L IH1 B ER0 EY0 T AH0 R
LIBERATED    L IH1 B ER0 EY2 T AH0 D
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T
LIBERATORE    L IY0 B ER0 AA0 T AO1 R IY0
LIBERATION    L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N
LIBERATING    L IH1 B ER0 EY2 T IH0 NG
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B R AH0 T
LIBERATORS    L IH1 B ER0 EY0 T AH0 R Z
DELIBERATE    D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T
REVERBERATE    R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T
DELIBERATED    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T AH0 D
DELIBERATES    D AH0 L IH1 B R EY0 T S
DELIBERATES    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T S
REVERBERATED    R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T AH0 D
REVERBERATED    R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T AH0 D
REVERBERATES    R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T S
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B R AH0 T L IY0
DELIBERATING    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T IH0 NG
DELIBERATION    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N
DELIBERATIVE    D AH0 L IH1 B ER0 EY2 T IH0 V
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0
DELIBERATIONS    D AH0 L IH2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z
REVERBERATING    R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 NG
REVERBERATING    R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 NG
REVERBERATION    R IY0 V ER2 B ER0 EY1 SH AH0 N
REVERBERATIONS    R IH0 V ER2 B ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berate    (v) (b i1 r ei1 t)
berated    (v) (b i1 r ei1 t i d)
berates    (v) (b i1 r ei1 t s)
berating    (v) (b i1 r ei1 t i ng)
liberate    (v) (l i1 b @ r ei t)
liberated    (v) (l i1 b @ r ei t i d)
liberates    (v) (l i1 b @ r ei t s)
liberator    (n) (l i1 b @ r ei t @ r)
deliberate    (j) (d i1 l i1 b @ r @ t)
deliberate    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t)
liberating    (v) (l i1 b @ r ei t i ng)
liberation    (n) (l i2 b @ r ei1 sh @ n)
liberators    (n) (l i1 b @ r ei t @ z)
deliberated    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t i d)
deliberates    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t s)
liberations    (n) (l i2 b @ r ei1 sh @ n z)
reverberate    (v) (r i1 v @@1 b @ r ei t)
deliberately    (a) (d i1 l i1 b @ r @ t l ii)
deliberating    (v) (d i1 l i1 b @ r ei t i ng)
deliberation    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n)
deliberative    (j) (d i1 l i1 b @ r @ t i v)
reverberated    (v) (r i1 v @@1 b @ r ei t i d)
reverberates    (v) (r i1 v @@1 b @ r ei t s)
deliberations    (n) (d i1 l i2 b @ r ei1 sh @ n z)
reverberating    (v) (r i1 v @@1 b @ r ei t i ng)
reverberation    (n) (r i1 v @@2 b @ r ei1 sh @ n)
reverberations    (n) (r i1 v @@2 b @ r ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilung {f}; Ressort {n}; Gebiet {n}; Referat {n}; Sektion {f} | Abteilungen {pl} | ausführende Abteilung | beratende Abteilungdepartment | departments | responsible department | advisory department [Add to Longdo]
Advokat {m}; Rechtsanwalt {m}; Rechtsberater {m}lawyer [Add to Longdo]
Anlageberater {m}investment advisor [Add to Longdo]
Bedächtigkeit {f}deliberation [Add to Longdo]
Befreier {m}; Erlöser {m} | Befreier {pl}liberator | liberators [Add to Longdo]
Befreiung {f} | Befreiungen {pl}liberation | liberations [Add to Longdo]
Berater {m}; Ratgeber {m} | Berater {pl}; Ratgeber {pl}adviser; advisor | advisers; advisors [Add to Longdo]
Berater {m}; Beraterin {f} | Berater für Druckangelegenheitenconsultant | printing consultant [Add to Longdo]
Berater {m}consulter [Add to Longdo]
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills [Add to Longdo]
Beratergruppe {f}brain trust [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}consultation | consultations [Add to Longdo]
Beratung {f}consulting; consulting service [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}counsel; counselling | counsels; counsellings [Add to Longdo]
Beratung {f}; Ratschlag {m}; Hinweisgabe {f}advice [Add to Longdo]
Beratung {f} | Beratungen {pl}deliberation | deliberations [Add to Longdo]
Beratungsfirma {f}business consultancy [Add to Longdo]
Beratungslehrer {m}; Beratungslehrerin {f}counselor [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f} | Beratungsstellen {pl}information centre | information centres [Add to Longdo]
Beratungsstelle {f}; Informationsschalter {m}; Auskunft {f}; Helpdesk {m}help desk; helpdesk [Add to Longdo]
Beratungstätigkeit {f}advisory activity [Add to Longdo]
Beratungsvertrag {m}advisory contract [Add to Longdo]
Berufsberater {m}careers officer [Add to Longdo]
Berufsberatung {f}vocational guidance [Add to Longdo]
Besonnenheit {f}deliberateness [Add to Longdo]
Eheberater {m}marriage-guidance-counsellor [Add to Longdo]
Fachberater {m}technical adviser; consultant [Add to Longdo]
Farbberater {m}; Farbberaterin {f}colour consultant [Add to Longdo]
Freisetzung {f}liberation [Add to Longdo]
Funktion {f} | Funktionen {pl} | angewandte Funktion | automatische Funktion {f} | beratende Funktionfunction | functions | applied function | automatic function | advisory function [Add to Longdo]
Helfer {m}; Berater {m}aide [Add to Longdo]
Imageberater {m}; Imageberaterin {f}; politischer Medienberater {m}spin doctor [Add to Longdo]
Kundenberater {m}; Kundenberaterin {f} | Kundenberater {pl}customer consultant | customer consultants [Add to Longdo]
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office [Add to Longdo]
Liberationsphänomen {n}disinhibition phenomenon [Add to Longdo]
Präsidentenberater {m}; Präsidentenberaterin {f}presidential adviser [Add to Longdo]
Rechtsberater {m}legal adviser [Add to Longdo]
Scheinwerfer {m}; Reflektor {m}reverberator [Add to Longdo]
Sorgfalt {f}deliberation [Add to Longdo]
Steuerberater {m} | Steuerberater {pl}tax consultant; tax adviser; Certified Accountant | tax consultants [Add to Longdo]
Steuer- und Wirtschaftsberater {m}chartered accountant (CA) [Add to Longdo]
Steuerberatung {f}tax consultancy [Add to Longdo]
Studienberater {m}; Studienberaterin {f}adviser; advisor [Add to Longdo]
Studienberatung {f}course guidance service [Add to Longdo]
Systemanalytiker {m}; Systemberater {m}system analyst [Add to Longdo]
Überlegung {f} | Überlegungen {pl} | nach reiflicher Überlegungdeliberation | deliberations | after due deliberation; after mature deliberation [Add to Longdo]
Unternehmensberater {m}management-consultant [Add to Longdo]
Unternehmensberatung {f}management consultancy [Add to Longdo]
Vermögensberatung {f}financial advice [Add to Longdo]
Vorstand {m}; leitendes Gremium | beratendes Gremiumboard | advisory body; advisory board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation [Add to Longdo]
リバーブ[, riba-bu] (n) {comp} reverberation [Add to Longdo]
リブ[, ribu] (n) (1) rib; (2) (abbr) liberation; (P) [Add to Longdo]
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
意識的[いしきてき, ishikiteki] (adj-na) conscious; deliberate; (P) [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions [Add to Longdo]
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P) [Add to Longdo]
解放の神学[かいほうのしんがく, kaihounoshingaku] (n) liberation theology; theology of liberation [Add to Longdo]
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement [Add to Longdo]
解放感;開放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom [Add to Longdo]
解放区[かいほうく, kaihouku] (n) liberated area or zone [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion [Add to Longdo]
響き(P);響(io)(P)[ひびき, hibiki] (n) (1) echo; reverberation; (2) sound (esp. the distinctive sound of an object or activity, e.g. rain, gun, gallop, drum); noise; (3) quality of a sound (e.g. a fine phrase, clear voice, resonant bell); feeling of a sound; (P) [Add to Longdo]
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation [Add to Longdo]
継続審査[けいぞくしんさ, keizokushinsa] (n) carrying over a bill from one Diet session to the next, being deliberated by a committee in the interim [Add to Longdo]
計画性[けいかくせい, keikakusei] (n,adj-no) planning; planning ability; deliberateness [Add to Longdo]
計画的犯行[けいかくてきはんこう, keikakutekihankou] (n) deliberate attack [Add to Longdo]
芸娼妓解放令[げいしょうぎかいほうれい, geishougikaihourei] (n) ordinance liberating all geisha and prostitutes (1872) [Add to Longdo]
交響[こうきょう, koukyou] (n,vs) reverberation [Add to Longdo]
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P) [Add to Longdo]
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation [Add to Longdo]
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation [Add to Longdo]
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling) [Add to Longdo]
残響[ざんきょう, zankyou] (n) reverberation; echo [Add to Longdo]
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting [Add to Longdo]
諮る[はかる, hakaru] (v5r,vt) to consult with; to discuss; to confer; to deliberate; (P) [Add to Longdo]
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P) [Add to Longdo]
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially [Add to Longdo]
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations)) [Add to Longdo]
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n,vs) careful deliberation [Add to Longdo]
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully [Add to Longdo]
熟思[じゅくし, jukushi] (n,vs) deliberation; consideration [Add to Longdo]
熟慮[じゅくりょ, jukuryo] (n) (1) deliberation; (thoughtful) consideration; (vs) (2) to consider a matter carefully [Add to Longdo]
熟慮断行[じゅくりょだんこう, jukuryodankou] (n,vs) being deliberate in council, and decisive in action [Add to Longdo]
女性の解放[じょせいのかいほう, joseinokaihou] (exp) (1) women's liberation; (2) The Subjection of Women (book by JS Mill) [Add to Longdo]
女性解放運動[じょせいかいほううんどう, joseikaihouundou] (n) women's liberation movement [Add to Longdo]
女性解放運動家[じょせいかいほううんどうか, joseikaihouundouka] (n) women's liberationist [Add to Longdo]
商量[しょうりょう, shouryou] (n,vs) consideration; deliberation; discussion [Add to Longdo]
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account [Add to Longdo]
審議[しんぎ, shingi] (n,adj-no,vs) deliberation; (P) [Add to Longdo]
新しい女[あたらしいおんな, atarashiionna] (exp) liberated woman [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army (PLA) [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army Air Force (PLAAF) [Add to Longdo]
人民解放军[rén mín jiě fàng jūn, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] People's Liberation Army [Add to Longdo]
付之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, ] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake [Add to Longdo]
光复[guāng fù, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ, / ] to recover (territory or power); the liberation of Taiwan from Japanese rule in 1945 [Add to Longdo]
刁难[diāo nàn, ㄉㄧㄠ ㄋㄢˋ, / ] to be hard on sb; to deliberately make things difficult [Add to Longdo]
叱咄[chì duō, ㄔˋ ㄉㄨㄛ, ] to reprimand; to berate [Add to Longdo]
叱喝[chì hè, ㄔˋ ㄏㄜˋ, ] to shout at; to berate [Add to Longdo]
叱骂[chì mà, ㄔˋ ㄇㄚˋ, / ] to curse; to berate angrily [Add to Longdo]
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, / ] mass seizure of food from landlords during famines before liberation [Add to Longdo]
呵喝[hē hè, ㄏㄜ ㄏㄜˋ, ] to shout loudly; to bellow; to berate [Add to Longdo]
呵斥[hē chì, ㄏㄜ ㄔˋ, ] to berate; to bawl out; to criticize harshly; to excoriate [Add to Longdo]
呵禁[hē jìn, ㄏㄜ ㄐㄧㄣˋ, ] to berate; to shout loudly [Add to Longdo]
呵责[hē zé, ㄏㄜ ㄗㄜˊ, / ] to abuse; to berate [Add to Longdo]
商讨[shāng tǎo, ㄕㄤ ㄊㄠˇ, / ] discuss; deliberate [Add to Longdo]
回荡[huí dàng, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄤˋ, / ] to resound; to reverberate; to echo [Add to Longdo]
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately [Add to Longdo]
审处[shěn chǔ, ㄕㄣˇ ㄔㄨˇ, / ] to deliberate and decide; to try and punish; trial and execution [Add to Longdo]
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, / ] deliberation; pondering; due consideration [Add to Longdo]
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, / ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Palestine Liberation Organization [Add to Longdo]
张学良[Zhāng Xué liáng, ㄓㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧㄤˊ, / ] Zhang Xueliang (1901-2001) son of Fengtian clique warlord, then senior general for the Nationalist and subsequently for PRC People's liberation army [Add to Longdo]
怪杰[guài jié, ㄍㄨㄞˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] monstre sacré (i.e. artist famous for being deliberately preposterous) [Add to Longdo]
意识[yì shí, ㄧˋ ㄕˊ, / ] consciousness; awareness; consciously (i.e. deliberately); to be aware [Add to Longdo]
慢条斯理[màn tiáo sī lǐ, ㄇㄢˋ ㄊㄧㄠˊ ㄙ ㄌㄧˇ, / ] with calculated unhurried steps (成语 saw); slow and deliberate; methodical [Add to Longdo]
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] intentional; deliberate; on purpose [Add to Longdo]
拖延战术[tuō yán zhàn shù, ㄊㄨㄛ ㄧㄢˊ ㄓㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] delaying tactics; deliberate procrastination [Add to Longdo]
指鹿作马[zhǐ lù zuò mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] to take a deer and call it a horse (成语 saw); deliberate inversion of the truth [Add to Longdo]
指鹿为马[zhǐ lù wéi mǎ, ㄓˇ ㄌㄨˋ ㄨㄟˊ ㄇㄚˇ, 鹿 / 鹿] making a deer out to be a horse (成语 saw); deliberate misrepresentation [Add to Longdo]
放走[fàng zǒu, ㄈㄤˋ ㄗㄡˇ, ] to release; to set free; to allow (a person or an animal) to go; to liberate [Add to Longdo]
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated [Add to Longdo]
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
救星[jiù xīng, ㄐㄧㄡˋ ㄒㄧㄥ, ] lit. saving star (cf star of Bethlehem in biblical nativity story); fig. savior (individual or organization); liberator; emancipator; knight in shining armor; cf Mao Zedong in north Shaanxi folk song The East is red 東方紅|东方红 [Add to Longdo]
敲山震虎[qiāo shān zhèn hǔ, ㄑㄧㄠ ㄕㄢ ㄓㄣˋ ㄏㄨˇ, ] a deliberate show of strength as a warning [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] pour; to deliberate [Add to Longdo]
斟酌[zhēn zhuó, ㄓㄣ ㄓㄨㄛˊ, ] to consider; deliberations [Add to Longdo]
明知故犯[míng zhī gù fàn, ㄇㄧㄥˊ ㄓ ㄍㄨˋ ㄈㄢˋ, ] deliberate violation (成语 saw); intentional crime [Add to Longdo]
曲笔[qū bǐ, ㄑㄩ ㄅㄧˇ, / ] falsification in writing; misrepresentation in written history; deliberate digression [Add to Longdo]
朱德[Zhū Dé, ㄓㄨ ㄉㄜˊ, ] Zhu De (1886-1976), communist leader and founder of the People's Liberation Army [Add to Longdo]
东突[Dōng tū, ㄉㄨㄥ ㄊㄨ, / ] abbr. for 東突厥斯坦解放組織|东突厥斯坦解放组织 East Turkestan liberation organization ETLO, Chinese dissident group [Add to Longdo]
东突厥斯坦解放组织[Dōng tū jué sī tǎn jiě fàng zǔ zhī, ㄉㄨㄥ ㄊㄨ ㄐㄩㄝˊ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] East Turkestan liberation organization ETLO (Xinjiang dissident group) [Add to Longdo]
东突组织[Dōng tū zǔ zhī, ㄉㄨㄥ ㄊㄨ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] abbr. for 東突厥斯坦解放組織|东突厥斯坦解放组织 East Turkestan liberation organization ETLO, Chinese dissident group [Add to Longdo]
桑地诺民族解放阵线[Sāng dì nuò Mín zú Jiě fàng Zhèn xiàn, ㄙㄤ ㄉㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] Sandinista National Liberation Front [Add to Longdo]
款步[kuǎn bù, ㄎㄨㄢˇ ㄅㄨˋ, ] to walk slowly; with deliberate steps [Add to Longdo]
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄧ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄇㄥˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Liberation Tigers of Tamil Eelam [Add to Longdo]
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] mature reflection; after careful deliberations [Add to Longdo]
混淆视听[hùn xiáo shì tīng, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄧㄠˊ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] to obscure the facts (成语 saw); to mislead the public with prevarication and deliberate falsehoods [Add to Longdo]
漠然置之[mò rán zhì zhī, ㄇㄛˋ ㄖㄢˊ ㄓˋ ㄓ, ] to pretend not to hear; to ignore deliberately [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
協議[きょうぎ, kyougi] Beratung, Konferenz [Add to Longdo]
審議[しんぎ, shingi] Beratung [Add to Longdo]
打ち合せ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
打ち合わせ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
相談[そうだん, soudan] Beratung, Besprechung, Unterredung [Add to Longdo]
税理士[ぜいりし, zeirishi] Steuerberater [Add to Longdo]
諮る[はかる, hakaru] sich_beraten, jemanden_zu_Rate_ziehen [Add to Longdo]
諮問[しもん, shimon] -Frage, Beratung [Add to Longdo]
諮問機関[しもんきかん, shimonkikan] beratendes_Organ [Add to Longdo]
[ぎ, gi] BERATUNG, DEBATTE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top