ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverberate

R IH0 V ER1 B ER0 AH0 T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverberate-, *reverberate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverberate[VI] ดังก้อง, See also: กังวาน, สะท้อน, Syn. echo, resound
reverberate[VT] ทำให้ดังก้อง, See also: ทำให้ดังสั่นสะเทือน, Syn. echo, resound
reverberate[VI] มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberate with[PHRV] ก้องด้วย, Syn. echo with, resound with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverberate(รีเวอ'บะเรท) vi.,adj. ดังก้อง, (เสียง) สะท้อนกลับ,ทำให้ดังสั่นสะเทือน,เด้งกลับ, See also: reverberative adj. reverberator n., Syn. resound

English-Thai: Nontri Dictionary
reverberate(vi) ทำให้ก้อง,ทำให้สะท้อนกลับ,ทำให้สั่นสะเทือน
reverberate(vt) ก้อง,สะท้อนกลับ,สั่นสะเทือน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Though I cannot predict the future the consequences of tonight will reverberate through the halls of both great covens for many years to come.แม้ฉันจะไม่สามารถทำนายอนาคต แต่ผลของคืนนี้จะดังก้องไปทั่ว ...และผู้อาวุโสที่อีกไม่กี่ปีจะฟื้นขึ้น Underworld (2003)
( shot reverberates )..... The O.C. (2003)
Even a few people leaving would reverberate through the entire user base.แค่มีคนเลิกเล่นไม่กี่คน มันก็จะกระทบไปทั่วทุกคน The Social Network (2010)
The conscious brain reverberates like a ringing bell.สมองสติสั่นสะเทือนเหมือนระฆัง Is There Life After Death? (2011)
The little man would crouch in there and his voice would reverberate inside the body.เขาจะหมอบอยู่ตรงนี้ และเสียงเขาจะก้องอยู่ภายในหุ่น The Best Offer (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดังลั่น[V] reverberate, See also: echo, resound, re-echo, Syn. ดังสนั่น, ดังอื้ออึง, ดังกระหึ่ม, Example: เสียงเพลงในงานดังลั่นไปทั้งซอย, Thai definition: บังเกิดเสียงกึกก้องสนั่นขึ้นอย่างแรง
กระหึ่ม[ADV] reverberate, See also: reecho, resound, pealed, sonorously, roar, thunder, roll, boom, Syn. ก้องกังวาน, Ant. ค่อย, เบา, Example: เสียงดนตรีในงานแสดงคอนเสิร์ตครั้งนี้ดังกระหึ่มดีมาก
กระหึม[V] reverberate, See also: echo, re-echo, resound, vibrate, Syn. กระหึ่ม, Ant. ค่อย, เบา, Example: เครื่องบินทิ้งระเบิดกระหึมไปทั่ว, Thai definition: เสียงดังหึ่มอย่างน่ากลัว
ก้องกังวาน[V] echo, See also: reverberate, resound, Syn. สะท้อน, Example: เมื่อทั้งสองจับมือกันได้ เสียงที่ดูธรรมดาก็ก้องกังวานขึ้นมาในบัดดล สมาชิกที่เหลือคือส่วนที่ยอมรับการนำของนาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังวาน[v.] (kangwān) EN: ring ; reverberate ; resound ; be resonant   FR: retentir
กึกก้อง[v.] (keukkøng) EN: reverberate   FR: retentir ; résonner
ก้อง[v.] (kǿng) EN: echo ; resound ; reverberate   
กระหึ่ม[v.] (kraheum) EN: reverberate ; reecho ; resound ; pealed ; sonorously ; roar ; thunder ; roll ; boom   
สะท้อน[v.] (sathøn) EN: reflect ; mirror ; reverberate ; echo ; resound   FR: réfléchir ; réverbérer ; répercuter ; rebondir ; résonner

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERBERATE R IH0 V ER1 B ER0 AH0 T
REVERBERATE R IH0 V ER1 B ER0 EY0 T
REVERBERATED R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 D
REVERBERATED R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T AH0 D
REVERBERATES R IH0 V ER1 B ER0 EY2 T S
REVERBERATED(2) R IY0 V ER1 B ER0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverberate (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪt (r i1 v @@1 b @ r ei t)
reverberated (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪtɪd (r i1 v @@1 b @ r ei t i d)
reverberates (v) rˈɪvˈɜːʳbərɛɪts (r i1 v @@1 b @ r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
響く[ひびく, hibiku] (v5k,vi) (1) to resound; to be heard far away; (2) to reverberate; to shake; to vibrate; (3) to come (home); to remain (with someone); (4) to have an effect; to make an impression; (P) [Add to Longdo]
鳴り響く;鳴響く;鳴りひびく[なりひびく, narihibiku] (v5k,vi) (1) to reverberate; to resound; to echo; (2) to have one's fame spread; to be renowned [Add to Longdo]
木霊;木魂;谺[こだま, kodama] (n,vs) (1) echo; (vs) (2) to echo; to reverberate; (n) (3) the spirit of a tree; tree spirit [Add to Longdo]
喨喨;喨々[りょうりょう, ryouryou] (adv-to,adj-t) bright, clear and reverberate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverberate \Re*ver"ber*ate\, v. t. [imp. & p. p.
   {Reverberated}; p. pr. & vb. n. {Reverberating}.]
   1. To return or send back; to repel or drive back; to echo,
    as sound; to reflect, as light, as light or heat.
    [1913 Webster]
 
       Who, like an arch, reverberates
       The voice again.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To send or force back; to repel from side to side; as,
    flame is reverberated in a furnace.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, to fuse by reverberated heat. [Obs.] "Reverberated
    into glass." --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverberate \Re*ver"ber*ate\, a. [L. reverberatus, p. p. of
   reverberare to strike back, repel; pref. re- re- + verberare
   to lash, whip, beat, fr. verber a lash, whip, rod.]
   1. Reverberant. [Obs.] "The reverberate hills." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Driven back, as sound; reflected. [Obs.] --Drayton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reverberate \Re*ver"ber*ate\, v. i.
   1. To resound; to echo.
    [1913 Webster]
 
   2. To be driven back; to be reflected or repelled, as rays of
    light; to be echoed, as sound.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverberate
   v 1: ring or echo with sound; "the hall resounded with laughter"
      [syn: {resound}, {echo}, {ring}, {reverberate}]
   2: have a long or continuing effect; "The discussions with my
     teacher reverberated throughout my adult life"
   3: be reflected as heat, sound, or light or shock waves; "the
     waves reverberate as far away as the end of the building"
   4: to throw or bend back (from a surface); "Sound is reflected
     well in this auditorium" [syn: {reflect}, {reverberate}]
   5: spring back; spring away from an impact; "The rubber ball
     bounced"; "These particles do not resile but they unite after
     they collide" [syn: {bounce}, {resile}, {take a hop},
     {spring}, {bound}, {rebound}, {recoil}, {reverberate},
     {ricochet}]
   6: treat, process, heat, melt, or refine in a reverberatory
     furnace; "reverberate ore"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top