ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be satisfied

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be satisfied-, *be satisfied*, be satisfi, be satisfie
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will you not be satisfied till you burn the whole place down?แกจะไม่ยอมหยุดก่อเรื่อง จนกว่าจะเผาร้านนี้ให้หมดทั้งร้าน ใช่ไหม? Mannequin (1987)
It's the only way I can be satisfied.มันเป็นทางเดียวที่ทำให้ข้าพอใจนะ The Princess Bride (1987)
Have you ever tasted a woman... until she believed that she could be satisfied... only by consuming the tongue that had devoured her?คุณเคยเชยชมผู้หญิง จนกระทั่งเธอเชื่อว่าเธอได้รับความพึงพอใจ เพียงแค่ปรารถนาที่จะได้กลืนกินเธอไหม Don Juan DeMarco (1994)
Let her triumph over us at a distance and be satisfied!ปล่อยให้หล่อนชนะเหนือพวกเราและมีความสุขไปเถอะ Episode #1.5 (1995)
A man of such obvious talent cannot be satisfied... with just translating letters.บุรุษผู้มีปฏิภาณคงไม่ พึงพอใจกับ งานที่ได้แต่นั่งแปลจดหมายหรอก Seven Years in Tibet (1997)
I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman.I did not understand supposition man could be satisfied with only one woman. Anna and the King (1999)
And he won't be satisfied until every Lycan's dead.และเขาจะไม่หยุดจนกว่าไลแคนทุกตัวจะตายหมด Underworld (2003)
Our readers won't be satisfied until they've slammed into...คนอ่านเราจะไม่พอใจจนกว่า เขาจะร่วงลงบน ซูฟเล่ชอกโกแล็ต Grin and Bear It (2007)
I thought we were to be satisfied with a minor miracle...ผมคิดว่าเราจะพอใจกับความมหัศจรรย์เล็กๆ Sex Trek: Charly XXX (2007)
Your debt to me is still to be satisfied.รางวัลอะไรน๊าที่มันยั่วหยวนใจให้คนขายเพื่อน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
I'm supposed to be satisfied being a fucking short-order cook and working on the road crew?ฉันทำงานเป็นแม่ครัวในร้านอาหาร เป็นเจ้าหน้าที่ทำถนน Mine (2008)
I mean, we're making money. Why can't you be satisfied with the way it is?ผมหมายถึง เราหาเงิน ทำไมเราถึงไม่พอใจ Crazy Handful of Nothin' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be satisfiedHis work done, he appeared to be satisfied.
be satisfiedIf it's going to require a total restructuring, I'm sure they will be satisfied with the old system.
be satisfiedI understand him to be satisfied.
be satisfiedMary had every reason to be satisfied.
be satisfiedNo matter which you make, you will be satisfied with it.
be satisfiedShe seemed to be satisfied with the result of the exam.
be satisfiedWhichever you choose, you will be satisfied.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai definition: สมกับที่ใจต้องการ
อิ่ม[V] be satisfied, Syn. เบิกบาน, แช่มชื่น, อิ่มเอม, Example: สีหน้าของหล่อนอิ่มสุขใบหน้าผุดผ่องหลังจากไปทำบุญเข้าวัดมา
ชื่นชอบ[V] be satisfied, See also: be pleased, impress, like, love, be fond of, Syn. ติดอกติดใจ, จับใจ, ชื่นชม, ประทับใจ, ตรึงใจ, ติดใจ, พอใจ, Example: ผู้ชมชื่นชอบการแสดงโขนมากเพราะนักแสดงแสดงได้เก่งมาก
จุใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, be thrilled, Example: แม้จะจับปูตัวเขื่องๆ ได้เกือบสิบตัวแต่เขาก็ยังไม่จุใจ, Thai definition: มากจนเป็นที่พอใจ
สมใจ[V] be satisfied with, See also: content oneself with, achieve one 's purpose, be satisfying, Syn. สมปรารถนา, สมใจอยาก, Example: คราวนี้เจ้าจะมีเพื่อนเล่นสมใจของเจ้าละ, Thai definition: สัมฤทธิผลดังต้องการ
สาใจ[V] be satisfied with, See also: be satisfying, Syn. สาแก่ใจ, สะใจ, Example: การได้พูดประโยคนี้ทำให้สาใจอยู่ลึกๆ และคลายความอึดอัดลงได้ไม่น้อย
สุขสม[V] be happy, See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling, Ant. ระทมทุกข์, Thai definition: มีความสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
อิ่ม[v.] (im) EN: be full ; be saturated ; be satiated ; have enough ; be replete ; be satisfied   FR: être rassasié ; être repu
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
พอใจ [v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve   FR: être satisfait ; être content
สมใจ[v.] (somjai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying   

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が済む;気がすむ[きがすむ, kigasumu] (exp,v5m) to be satisfied; to feel good [Add to Longdo]
事足りる[ことたりる, kototariru] (v1,vi) to suffice; to serve the purpose; to be satisfied [Add to Longdo]
事足る[ことたる, kototaru] (v5r,vi) to suffice; to serve the purpose; to be satisfied [Add to Longdo]
足るを知る[たるをしる, taruwoshiru] (exp) (id) to know one has enough; to be satisfied with one's lot in life [Add to Longdo]
納まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with [Add to Longdo]
飽き足りる;飽足りる;慊りる[あきたりる, akitariru] (v1,vi) to be satisfied [Add to Longdo]
飽き足る;飽足る;慊る[あきたる, akitaru] (v5r,vi) to be satisfied [Add to Longdo]
飽く;厭く;倦く[あく, aku] (v5k,vi) (1) (arch) (See 飽きる) to tire of; to lose interest in; (2) to be satisfied; to enjoy; (3) (after the -masu stem of a verb) to do adequately [Add to Longdo]
満ち足りる[みちたりる, michitariru] (v1,vi) to be content; to have enough; to be happy; to be sufficient; to be satisfied [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top