Search result for

ยับยั้งชั่งใจ

(18 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ยับยั้งชั่งใจ-, *ยับยั้งชั่งใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยับยั้งชั่งใจ[V] restrain, See also: be cautious, be careful, be guarded, be prudent, be careful, Syn. ไตร่ตรอง, ใคร่ครวญ, ข่มใจ, Example: ถ้าเด็กคนใดรู้จักยับยั้งชั่งใจ แสดงว่าเด็กคนนั้นมีพัฒนาการทางอารมณ์, Thai definition: คิดรอบคอบก่อนทำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยับยั้งชั่งใจก. คิดทบทวนดูผลดีผลเสียให้รอบคอบก่อนที่จะทำอะไรลงไป.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนแข็งแรงมาก, ไม่เคยยับยั้งชั่งใจและไม่มีความรู้สึก Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He was suppressing something.เขาได้ยับยั้งชั่งใจบางอย่าง. The Fourth Kind (2009)
It controls our inhibitions, helps store long-term memory, contributes to our sense of spatial awareness.มันควบคุม ความยับยั้งชั่งใจของเรา ช่วยบันทึกความทรงจำ ให้อยู่ได้ระยะยาว มีส่วนในสร้างการรับรู้ ให้กับเราในเรื่องระยะเวลา Grey Matters (2009)
I am surprised that your Mr. Compton has showed such restraint.ฉันแปลกใจที่คุณคอมพ์ตัน ที่แสดงออกถึงความยับยั้งชั่งใจ Evil Is Going On (2010)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley!ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Perhaps whatever happened amplified my predilections and removed inhibitions.กังวลเรื่องความสะอาด หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ขยายความหมกหมุ่นของผม และขจัดความยับยั้งชั่งใจ Harmony (2010)
I know preaching abstinence is hard, but I've seen how a teen pregnancy can turn a kid's world upside down.ผมรู้ ว่าการสอนให้ยับยั้งชั่งใจน่ะมันยาก แต่ผมเห็นมาแล้ว ว่า การตั้งท้องในวัยรุ่น มันทำให้โลกของเด็กคนนั้นกลับตาลปัตรไปเลย Sexy (2011)
And you're just in time, because tomorrow the girls and I are going to perform a song for Glee Club extolling the benefits of celibacy.เธอมาถูกจังหวะพอดี วันพรุ่งนี้ พวกเราจะแสดงต่อหน้าชมรมขับร้อง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการยับยั้งชั่งใจ Sexy (2011)
The excitement of the brutality allows them to overcome their human inhibitions.ความตื่นเต้นจากความรุนแรง ทำให้พวกเขาหมดความยับยั้งชั่งใจ The Thirteenth Step (2011)
He has no impulse control, even before you turned him into a monster.เด็กไม่มีความยับยั้งชั่งใจ แม้ว่าคุณจะไม่เปลี่ยนเขาเป็นปิศาจก็ตาม I Want You Back (From the Dead) (2011)
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง Stealing Home (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยับยั้งชั่งใจ[v. exp.] (yapyangchangjai) EN: have self-restraint ; exercise self-restraint ; have self-control ; exercise self-control ; practice self-control   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intemperance(อินเทม'เพอเรินซฺ) n. การดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,การหลงระเริง,การไม่บังคับตัวเอง,การไม่ยับยั้งชั่งใจ
intemperate(อินเทม'เพอเรท) adj. ซึ่งดื่มสุรามึนเมาเป็นนิจ,หลงระเริง,ไม่บังคับตัวเอง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ., See also: intemperate ness n., Syn. immoderte,

English-Thai: Nontri Dictionary
intemperate(adj) มากเกินควร,หลงระเริง,ไม่ยับยั้งชั่งใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top