ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bedevilment

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bedevilment-, *bedevilment*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bedevilment มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bedevilment*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bedevilment (n) bˈɪdˈɛvəlmənt (b i1 d e1 v @ l m @ n t)
bedevilments (n) bˈɪdˈɛvəlmənts (b i1 d e1 v @ l m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f}bedevilment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bedevilment \Be*dev"il*ment\, n.
   The state of being bedeviled; bewildering confusion;
   vexatious trouble. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bedevilment
   n 1: the act of harassing someone [syn: {badgering}, {worrying},
      {torment}, {bedevilment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top