ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hedgehog

HH EH1 JH HH AA2 G   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hedgehog-, *hedgehog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hedgehog[N] เม่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hedgehog(เฮดจฺ'ฮอก) n. เม่น

English-Thai: Nontri Dictionary
hedgehog(n) เม่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Barley, I think it is clear to hedgehog that you are being a little childish.- ข้าวบาร์เลย์ฉันคิดว่ามันเป็นที่ชัดเจนกับเม่น ว่าคุณจะเป็นเด็กเล็ก ๆ น้อย ๆ The Russia House (1990)
Which hedgehog?ซึ่งเม่น? The Russia House (1990)
Hedgehog..เม่น Sweet Spy (2005)
Madam, This is a gloryious hedgehog goulash,Madam, this is a great goulash. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Do tell me... when was the last time you had a hedgehog goulash?Take, day, when you last ate goulash? Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Offered us a hedgehog.And that gave us goulash. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I don't know. Some kind of robot hedgehog toy.ฉันไม่รู้ บางอย่างคล้ายๆหุ่นยนตร์ละมั้ง Deadline (2011)
Even if you're covered with spines like a hedgehog that stabs me.แม้ว่าคุณจะปกคลุมไปด้วยหนาม เหมือนเม่นที่คอยทิ่มแทงฉัน City Hunter (2011)
you mean a hedgehog with a stethoscope, and to me, art means reaching down your throat, tearing your guts out, and smearing it all over canvas.คุณหมายถึงเม่นกับหูฟัง แต่สำหรับผม ศิลปะหมายถึงบางอย่างที่เข้าถึงภายใน ดึงความกล้าของคุณออกมา และถูกละเลงลงบนภาพเขียน School of Hard Knocks (2011)
So he asks yours truly to do the most basic tasks like find files on his desktop and search for videos of sneezing hedgehogs or whatever.เขาขอให้เราช่วยทำงานพื้น ๆ ให้ เช่นการหาไฟล์บนคอมเขา หรือหาคลิปวีดีโอให้เเบบเนี่ย Fallen (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เม่น[n.] (men) EN: porcupine ; hedgehog   FR: porc-épic [m] ; hérisson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HEDGEHOG    HH EH1 JH HH AA2 G
HEDGEHOGS    HH EH1 JH HH AA2 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hedgehog    (n) hˈɛʤhɒg (h e1 jh h o g)
hedgehogs    (n) hˈɛʤhɒgz (h e1 jh h o g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺猬[cì wèi, ㄘˋ ㄨㄟˋ, / ] hedgehog, #22,901 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] hedgehog (family Erinaceidae), #101,610 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Igelstellung {f}hedgehog position [Add to Longdo]
Igel {m} [zool.] | Igel {pl}hedgehog | hedgehogs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘッジホッグ[, hejjihoggu] (n) hedgehog [Add to Longdo]
ヘッジホッグバタフライフィッシュ;バイカラーバタフライフィッシュ[, hejjihoggubatafuraifisshu ; baikara-batafuraifisshu] (n) bicolor butterflyfish (Prognathodes dichrous); hedgehog butterflyfish [Add to Longdo]
針鼠;蝟[はりねずみ;ハリネズミ, harinezumi ; harinezumi] (n) (uk) hedgehog (any mammal of family Erinaceidae) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hedgehog \Hedge"hog`\, n.
   1. (Zool.) A small European insectivore ({Erinaceus
    Europ[ae]us}), and other allied species of Asia and
    Africa, having the hair on the upper part of its body
    mixed with prickles or spines. It is able to roll itself
    into a ball so as to present the spines outwardly in every
    direction. It is nocturnal in its habits, feeding chiefly
    upon insects.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The Canadian porcupine.[U.S]
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) A species of {Medicago} ({Medicago intertexta}),
    the pods of which are armed with short spines; --
    popularly so called. --Loudon.
    [1913 Webster]
 
   4. A form of dredging machine. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) A variety of transformer with open magnetic
    circuit, the ends of the iron wire core being turned
    outward and presenting a bristling appearance, whence the
    name.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Mil.) a defensive obstacle having pointed barbs extending
    outward, such as one composed of crossed logs with barbed
    wire wound around them, or a tangle of steel beams
    embedded in concrete used to impede or damage landing
    craft on a beach; also, a position well-fortified with
    such defensive obstacles.
    [PJC]
 
   {Hedgehog caterpillar} (Zool.), the hairy larv[ae] of several
    species of bombycid moths, as of the Isabella moth. It
    curls up like a hedgehog when disturbed. See {Woolly
    bear}, and {Isabella moth}.
 
   {Hedgehog fish} (Zool.), any spinose plectognath fish, esp.
    of the genus {Diodon}; the porcupine fish.
 
   {Hedgehog grass} (Bot.), a grass with spiny involucres,
    growing on sandy shores; burgrass ({Cenchrus
    tribuloides}).
 
   {Hedgehog rat} (Zool.), one of several West Indian rodents,
    allied to the porcupines, but with ratlike tails, and few
    quills, or only stiff bristles. The hedgehog rats belong
    to {Capromys}, {Plagiodon}, and allied genera.
 
   {Hedgehog shell} (Zool.), any spinose, marine, univalve shell
    of the genus {Murex}.
 
   {Hedgehog thistle} (Bot.), a plant of the Cactus family,
    globular in form, and covered with spines
    ({Echinocactus}).
 
   {Sea hedgehog}. See {Diodon}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hedgehog
   n 1: relatively large rodents with sharp erectile bristles
      mingled with the fur [syn: {porcupine}, {hedgehog}]
   2: small nocturnal Old World mammal covered with both hair and
     protective spines [syn: {hedgehog}, {Erinaceus europaeus},
     {Erinaceus europeaeus}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top