ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -獾-, *獾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[獾, huān, ㄏㄨㄢ] badger
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  雚 (guàn ㄍㄨㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] animal,  Rank: 4,312

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger, #19,668 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Red Fox 8 Leader to Badger 8 Leader! Do you read me?[CN] 红狐八的头呼八的头,听到了吗? Midway (1976)
Somethingcompletely trivial,preserving badgers inWarwickshire.[CN] 无关紧要 保护沃里克郡的 Somethingcompletely trivial,preserving badgers inWarwickshire. The Right to Know (1980)
I've got wrens' livers, badger spleens No, no, no.[CN] 我这儿有鹪鹩肝,脾 不,不,不。 Life of Brian (1979)
The badgers have dwelt thereforgenerations.[CN] 们祖祖辈辈居住在那里 The badgers have dwelt thereforgenerations. The Right to Know (1980)
You are like a wolverine in my herd of reindeer[CN] 你就像扑进我驯鹿群里的狼 Sensuela (1973)
Look. lf we built this large, wooden badger....[CN] 聽著,如果我們建造的 這個大木頭... Monty Python and the Holy Grail (1975)
- Forty-four lions, a zebra, two ostriches and, uh...[CN] 一头狮子,一头斑马, 两只猪对了 Cavalcade (1933)
Red Fox 8 Leader to Badger 8 Leader![CN] 红狐八的头呼八的头! Midway (1976)
But a lot of office blocks... giant badgers?[CN] 可一片办公楼... 天外来? But a lot of office blocks... The Right to Know (1980)
Howwould you feel if you had a lot of office blocksbuilt overyourgarden by a lot of giant badgers?[CN] 设身处地想 Howwould you feel if you had 你家后院里冒出一片办公楼 a lot of office blocksbuilt overyourgarden 由天外来建造 那又怎样? The Right to Know (1980)
Badgercolony.[CN] 群 大臣 在海华树林 东沃里克郡 Badgercolony. The Right to Know (1980)
Actually it says that the badgershave dwelt there forgenerations![CN] 确实说们祖祖辈辈居住在那里 Actually it says that the badgershave dwelt there forgenerations! The Right to Know (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top