ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

せがむ

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -せがむ-, *せがむ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Press him for an answer.答えを彼にしつこくせがむ
He didn't intend to let her drive but she pestered him so much that he finally gave in.彼は彼女に車を運転させるつもりはなかったのだが、彼女があまりにせがむものだから、彼の方がとうとう折れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After a game, when they're walking around you can see fans running up to them asking them to sign on their shirts.[JA] ゲーム終了後に彼らが歩くと ファンが集まってきて シャツにサインをせがむ Free to Play (2014)
He kept on asking.[JA] お願い 磨かせてって しつこくせがむんでジョーはきいてやった First Blood (1982)
You know everybody's got a story they want to tell or some mystery they want solved.[JA] 謎解きモノは誰だって 先を せがむけどな Annabelle Hooper and the Ghosts of Nantucket (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top