ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

award

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -award-, *award*, awar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Golden Globe Award(n) รางวัลลูกโลกทองคำ เช่น The Golden Globe Awards, honoring excellence in film and television, are presented by the Hollywood Foreign Press Association.
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
award(n) รางวัล, Syn. reward, prize
award(vt) ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer
award to(phrv) ให้รางวัลกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล, มอบให้, ตัดสิน
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล, ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล, มุ่งไปทางทะเล, มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล, ทิศทางจากแผ่นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล, สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล, ตัดสิน, มอบรางวัล
seaward(adj, adv) มาจากทะเล, ออกสู่ทะเล
seawards(adj, adv) มาจากทะเล, ออกสู่ทะเล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
awardคำชี้ขาด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
award๑. คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ๒. รางวัลเกียรติคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]
Awardsรางวัล [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
award(n) คำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ศัพท์กฎหมาย)
awardตัดสินชี้ขาด
award to(vt) มอบให้
awarded to(vt) มอบให้

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A spokesman for the Oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming Academy Award ceremony.โฆษกรางวัลออสการ์กล่าวว่า เธอเศร้ามาก... ทำให้ความกระตึอรีอร้นในงาน รับรางวัลที่จะมาถึง จางลงไป The Bodyguard (1992)
Unless I lose the fucking award.เว้นไว้แต่ฉันไม่ได้ตุ๊กตาทอง The Bodyguard (1992)
And the award for Best Achievement in Sound goes to Kay Colvin and Mychal Smith for Hot and Cold.รางวัลสำหรับเสียงประกอบ ได้แก่.. เคย์ คอลวิน The Bodyguard (1992)
Presenting the award for Best Song Hollywood's newest royal couple.ผู้แจกรางวัลเพลงดีเด่นได้แก่.. ดาราคู่ขวัญใหม่ของฮอลลีวู้ด The Bodyguard (1992)
No, Clive, I'm very interested in one of the awards tonight.เปล่า ฉันสนรางวัลคืนนี้ต่างหาก The Bodyguard (1992)
To present the Best Actress award we have the man who won last year for his performance in South of Waco.ผู้มามอบรางวัลแสดงนำดีเด่นหญิง ได้แก่ ดาราตุ๊กดาทองชายปีที่แล้ว จาก "เซ้าท์ ออฟ วาโค่".. The Bodyguard (1992)
She's flying to N.Y. for a Silver Mike Award.พี่ พี่ Hero (1992)
I don't have to explain how much my cameraman, editor, assignment editor and news director, to name a few, did to get me this award.หือ ทำไมมีมิสคอลเยอะจัง สวัสดีครับคุณนักสืบ อ่าครับ ผมทำงานพิเศษอยู่น่ะครับ ผมเลยไม่ได้พกโทรศัพท์ Hero (1992)
Congratulations on the award.ครับ Hero (1992)
Look at that. Awesome! Major awards.ถึงผมจะจนกรอบ แต่ผมก้อรุวิธีที่เอาเงินจากคุณ Hero (1992)
Our first award goes to the vampires... for most blood drained in a single evening.รางวัลที่หนึ่งตกเป็นของเหล่าผีดูดเลือด สำหรับผู้ที่ดูดเลือดได้มากที่สุดภายในเย็นวันเดียว The Nightmare Before Christmas (1993)
Now you will only be risking your lives whilst I will be risking an almost certain Academy Award nomination for Best Supporting Actor.พวกคุณแค่ต้องเสี่ยงชีวิตเท่านั้น... ...ขณะที่ผมเสี่ยงต่อการถูกเสนอชื่อ เข้าชิงรางวัลออสการ์ ...สาขานักแสดงสมทบชาย Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awardAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
awardBill was singled out for a special award.
awardCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
awardHe's been awarded a gold medal once.
awardHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
awardHe was awarded a special prize.
awardHis new movie earned him an Academy Award.
awardI am honored to be awarded this prized.
awardIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
awardI was awarded an honor prize.
awardMary received an award for her composition called "secret love".
awardPrizes will be awarded at the end of the contest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รางวัล(n) prize, See also: award, trophy, reward, accolade, Example: คนเราชอบผู้ที่ให้รางวัลหรือความพึงพอใจแก่เรา มากกว่าผู้ที่ทำให้เราเสียผลประโยชน์, Count Unit: รางวัล, Thai Definition: สิ่งของที่ให้โดยความชอบหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้[hai = hāi] (v) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award  FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer
การบริหารจัดการภาครัฐ[kān børihān jatkān phāk rat] (n, exp) EN: Public Sector Management Quality Award (PMQA)
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ[khamchīkhāt khøng anuyātōtulākān] (n, exp) EN: arbitration award
มอบ[møp] (v) EN: award ; give ; confer ; grant ; bestow  FR: conférer ; décerner ; attribuer ; délivrer ; remettre
ภาคทัณฑ์[phākthan] (v) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation  FR: mettre à l'épreuve
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ[Rāngwan Khunnaphāp Haengchāt] (x) EN: Thailand Quality Award (TQA)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
award
awards
awarded
awarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
award
awards
awarded
awarding

WordNet (3.0)
award(n) a grant made by a law court, Syn. awarding
award(n) a tangible symbol signifying approval or distinction, Syn. honour, honor, accolade, laurels
award(v) give, especially as an honor or reward, Syn. present
award(v) give as judged due or on the basis of merit, Syn. grant
award-winning(adj) having received awards
prize(n) something given for victory or superiority in a contest or competition or for winning a lottery, Syn. award

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Award

v. t. [ imp. & p. p. Awarded; p. pr. & vb. n. Awarding. ] [ OF. eswarder to look at, consider, decide, judge; es (L. ex) + warder, garder, to observe, take heed, keep, fr. OHG. wartēn to watch, guard. See Ward. ] To give by sentence or judicial determination; to assign or apportion, after careful regard to the nature of the case; to adjudge; as, the arbitrators awarded damages to the complainant. [ 1913 Webster ]

To review
The wrongful sentence, and award a new. Dryden. [ 1913 Webster ]

Award

v. i. To determine; to make an award. [ 1913 Webster ]

Award

n. [ Cf. OF. award, awart, esgart. See Award, v. t. ] 1. A judgment, sentence, or final decision. Specifically: The decision of arbitrators in a case submitted.“Impatient for the award.” Cowper. [ 1913 Webster ]

An award had been given against. Gilpin. [ 1913 Webster ]

2. The paper containing the decision of arbitrators; that which is warded. Bouvier. [ 1913 Webster ]

Awarder

n. One who awards, or assigns by sentence or judicial determination; a judge. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖品[jiǎng pǐn, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] award; prize #3,934 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszeichnung { f }; Preis { m }; Zuerkennung { f } | Auszeichnungen { pl }; Preise { pl }; Zuerkennungen { pl }award | awards [Add to Longdo]
Prämie { f }; Gutachten { n } | Prämien { pl }award | awards [Add to Longdo]
Zuschlag { m }; Auftragsvergabe { f }award of contract [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n, n-suf) prize; award; (P) #139 [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n, vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) #1,995 [Add to Longdo]
与える[あたえる, ataeru] (v1, vt) (1) to give (esp. to someone of lower status); to bestow; to grant; to confer; to present; to award; (2) to provide; to afford; to offer; to supply; (3) to assign; (4) to cause; (5) { comp } to pass (a variable to a function); (P) #2,876 [Add to Longdo]
表彰[ひょうしょう, hyoushou] (n, vs) public acknowledgment; public acknowledgement; public recognition; commendation; awarding; (P) #4,138 [Add to Longdo]
授与[じゅよ, juyo] (n, vs) award; conferment; (P) #4,487 [Add to Longdo]
賞金[しょうきん, shoukin] (n) prize; monetary award; (P) #4,539 [Add to Longdo]
グラミー[gurami-] (n) Grammy (award); (P) #6,878 [Add to Longdo]
アワード[awa-do] (n) award #7,508 [Add to Longdo]
授賞[じゅしょう, jushou] (n, vs) (See 受賞) awarding a prize; (P) #12,427 [Add to Longdo]
裁定[さいてい(P);せいてい, saitei (P); seitei] (n, vs, adj-no) decision; ruling; award; arbitration; (P) #13,467 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top