ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trophy

T R OW1 F IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trophy-, *trophy*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
astrophysicist[แอสโตรฟิสิซิสท์] (n) นักดาราศาสตร์ฟิสิกส์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trophy(n) อวัยวะของสัตว์ที่ได้จากการล่า
trophy(n) สิ่งที่ยึดได้จากศัตรูและเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงชัยชนะ
trophy(n) ของที่ระลึก
trophy(n) รางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trophy(ทรอฟ'ฟี) n. ของที่ระลึก, ของรางวัล, สิ่งที่เป็นอนุสรณ์, ของหรืออาวุธที่ยึดได้จากข้าศึก, สิ่งตั้งโชว์ที่ได้จากการล่าสัตว์ (เช่นหัวกวางหรือหนังสัตว์) . vt. ประดับด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าว, Syn. cup, prize
amyotrophyกล้ามเนื้อฝ่อลีบ
astrophysics(แอสโทรฟิซ'ซิคซฺ) n. สาขาดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติทางฟิสิคส์ของนพเคราะห์และดวงดาวอื่น ๆ -astrophysical adj. -astrophysicaist n.
atrophy(เอ'ทระฟี) n. ภาวะฝ่อลีบหรือหดเหี่ยวของอวัยวะหรือส่วนของอวัยวะในร่างกาย, การเสื่อม, การลดลง. -vt., vi. เสื่อม ถอย, ฝ่อลีบ.
dystrophy(ดิส'ทระฟี) n. ความบกพร่องที่เนื่องจากโภชนาการที่ไม่สมบูรณ์หรือบกพร่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
trophy(n) ของรางวัล, ของที่ระลึก
atrophy(n) การเสื่อม, การแกร็น, การฝ่อ, การลีบ
atrophy(vt) ทำให้แกร็น, ฝ่อ, ลีบ, เสื่อม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trophy wife(n) สาวสวยที่ได้สามีแก่ (และรวย)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, this is where one lucky couple... will win this handsome trophy that Marilyn here is holding.ตอนนี้เป็นที่หนึ่งทั้งคู่โชคดี ... จะเป็นผู้ชนะรางวัลหล่อนี้ที่มาริลีนที่นี่มีการถือครอง Pulp Fiction (1994)
This is Jagkrit's trophy photo.นี่คือรูปที่ระลึกของจักกริต Brokedown Palace (1999)
I've seen you stare at your father's picture in that trophy case.ฉันเคยเห็นนายมองดูรูปพ่อของนาย ในตู้ถ้วยรางวัลพวกนั้น Hothead (2001)
The Chicago Taittinger Trophy Latin competition will now begin, การแข่งขันจังหวะละตินชิงถ้วย chicago taittinger จะเริ่มแล้วนะครับ Shall We Dance (2004)
Ladies and gentlemen, the Chicago Taittinger Trophy standard competition will now begin, ท่านผู้มีเกียรติครับ การแข่งขัน chicago Taittinger Trophy ในจังหวะมาตรฐานจะเริ่มแล้วครับ Shall We Dance (2004)
"I came back without my trophy or my partner."ฉันกลับมา อย่างไม่มีถ้วยรางวัลและคู่เต้น" Shall We Dance (2004)
Bernie, the trophy wife.เบอร์นี่ เมียดีเด่น Shaun of the Dead (2004)
The Heisman Trophy winner from Oklahoma?นักฟุตบอลยอดเยี่ยมรางวัล ไฮส์แมน ม.โอกลาโฮมา The Longest Yard (2005)
Nate Scarborough, the former Heisman Trophy winner from 1955, is gonna play tailback, but he's gotta be in there more for moral support than anything.เนท สการ์โบโรห์ อดีตนักฟุตบอลยอดเยี่ยมปี 1955 จะลงเป็นเทลแบ็ค แต่เขาลงไปเพื่อเป็นกำลังใจซะมากกว่า The Longest Yard (2005)
Why don't you stick this in your trophy case.คุณเอาไปไว้ในตู้เก็บรางวัลของคุณซิ The Longest Yard (2005)
What I'm saying is, for the type of money that they pay A-Rod he ought to be bringing home a World Series trophy every season.What I'm saying is, for the type of money that they pay A-Rod... ...he ought to be bringing home a World Series trophy every season. Night at the Museum (2006)
Ms. Roberts says we need a banner over the trophy case, and Jackie was all, คุณโรเบิร์ตบอกว่าเราต้องมีป้ายติดที่กล่อง and Jackie was all, Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
trophyHe held the trophy on high.
trophyI could not but cheer when my friend was handed the trophy.
trophyThe manager bestowed a trophy on him.
trophyTo our surprise, Betty won the trophy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้วยรางวัล(n) trophy, See also: cup, Example: รางวัลที่เขาได้รับมีเงิน 1 แสน 5 หมื่นบาทพร้อมถ้วยรางวัลใบโต, Count Unit: ใบ, ลูก, ถ้วย, Thai Definition: สิ่งที่ทำด้วยโลหะ มีรูปร่างคล้ายถ้วย มีเชิง สำหรับให้เป็นรางวัลในการแข่งขันกีฬา เป็นต้น
ของรางวัล(n) prize, See also: trophy, award, tip, reward, Syn. ของขวัญ, Example: คนงานของบริษัทได้รับของรางวัลจากเจ้านาย, Count Unit: ชิ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาราศาสตร์ฟิสิกส์[dārāsātfisik] (n) EN: astrophysics  FR: astrophysique [ f ]
ฟิสิกส์ดาราศาสตร์[fisik dārāsāt] (n, exp) EN: astrophysics  FR: astrophysique [ f ]
รางวัล[rāngwan] (n) EN: prize ; award ; reward ; trophy ; tip  FR: prix [ m ] ; récompense [ f ]
ถ้วยฟุตบอลโลก[thuay futbøn lōk] (n, exp) EN: FIFA World Cup Trophy  FR: coupe du monde de football (trophée) [ f ] ; trophée de la coupe du monde de football [ m ]
ถ้วยรางวัล[thuay rāngwan] (n, exp) EN: trophy ; cup ; trophy cup ; loving cup  FR: coupe [ f ] ; trophée [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TROPHY T R OW1 F IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trophy (n) trˈoufiː (t r ou1 f ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奖牌[jiǎng pái, ㄐㄧㄤˇ ㄆㄞˊ, / ] trophy (prize) #12,632 [Add to Longdo]
纪念奖[jì niàn jiǎng, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄤˇ, / ] trophy #64,995 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
天皇杯[てんのうはい, tennouhai] (n) Emperor's trophy #10,077 [Add to Longdo]
トロフィー[torofi-] (n) trophy; (P) #11,118 [Add to Longdo]
獲物[えもの, emono] (n) game; spoils; trophy; prey; (P) #14,326 [Add to Longdo]
賞品[しょうひん, shouhin] (n) prize; trophy; (P) #19,875 [Add to Longdo]
ジストロフィー[jisutorofi-] (n) dystrophy; (P) [Add to Longdo]
チクソ性[チクソせい, chikuso sei] (n) thixotrophy (property of certain gels to liquefy when subjected to vibratory forces) [Add to Longdo]
萎縮(P);委縮[いしゅく, ishuku] (adj-na, n, vs) withering; atrophy; contraction; dwarf; (P) [Add to Longdo]
萎縮症[いしゅくしょう, ishukushou] (n) atrophy [Add to Longdo]
宇宙物理学[うちゅうぶつりがく, uchuubutsurigaku] (n) astrophysics [Add to Longdo]
仮性筋肥大[かせいきんひだい, kaseikinhidai] (n) pseudohypertrophy of muscle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trophy \Tro"phy\, n.; pl. {Trophies}. [F. troph['e]e (cf. It. &
   Sp. trofeo), L. tropaeum, trophaeum, Gr. ?, strictly, a
   monument of the enemy's defeat, fr.? a turn, especially, a
   turning about of the enemy, a putting to flight or routing
   him, fr. ? to turn. See {Trope}.]
   1. (Gr. & Rom. Antiq.) A sign or memorial of a victory raised
    on the field of battle, or, in case of a naval victory, on
    the nearest land. Sometimes trophies were erected in the
    chief city of the conquered people.
    [1913 Webster]
 
   Note: A trophy consisted originally of some of the armor,
      weapons, etc., of the defeated enemy fixed to the trunk
      of a tree or to a post erected on an elevated site,
      with an inscription, and a dedication to a divinity.
      The Romans often erected their trophies in the Capitol.
      [1913 Webster]
 
   2. The representation of such a memorial, as on a medal; esp.
    (Arch.), an ornament representing a group of arms and
    military weapons, offensive and defensive.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything taken from an enemy and preserved as a memorial
    of victory, as arms, flags, standards, etc.
    [1913 Webster]
 
       Around the posts hung helmets, darts, and spears,
       And captive chariots, axes, shields, and bars,
       And broken beaks of ships, the trophies of their
       wars.                 --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Any evidence or memorial of victory or conquest; as, every
    redeemed soul is a trophy of grace.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trophy
   n 1: an award for success in war or hunting
   2: something given as a token of victory [syn: {trophy},
     {prize}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top