ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-award-

AH0 W AO1 R D   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: award, *award*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
award[N] รางวัล, Syn. reward, prize
award[VT] ให้รางวัล, See also: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ, Syn. grant, give, confer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
award(อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน

English-Thai: Nontri Dictionary
award(n) รางวัล,สิ่งตอบแทน
award(vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
awardคำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
awardคำชี้ขาด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
award๑. คำตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ๒. รางวัลเกียรติคุณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
awardคำตัดสินอนุญาโตตุลาการ (ใช้ในแง่การระงับกรณีพิพาท) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
award (n ) คำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ (ศัพท์กฎหมาย)
awardตัดสินชี้ขาด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All of the works of recent award winners have been boring.เพราะว่าผลงานของผู้ชนะรางวัล ที่ผ่านมาทั้งหมดน่าเบื่อค่ะ Appeal (2017)
I much prefer the high-octane thrill of an awards dinner in a Ramada hotel on the edge of Chelmsford.เขาก็ไม่รู้เหมือนกัน เขาถูกไล่ออกจากวง ก่อนที่เพลงของวงติดอันดับหนึ่ง ผมไม่ได้โดนไล่ ผมลาออกเอง The Widow Maker (2017)
My big night arrived, the Essex Prestige Awards dinner.เริ่มอย่างนี้ได้ไหม "ถึงพวกบ้าที่มีสิทธิ์โหวต The Widow Maker (2017)
I think you should try and attend the awards ceremony later this month.ของดิเอสเซกซ์โครนิเคิลโทรมา บอกข่าวดีกับผม The Widow Maker (2017)
Now, the first winner of this award is someone who's taken a fledgling sales team in southwest Essex and recorded record profits in their business's first year of trading, a man whose employees have described as an inspirational leader,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราจะประกาศรางวัลแรกของค่ำคืนนี้ นักธุรกิจแห่งปี ได้รับการสนับสนุนโดย มิสเตอร์รอสซี่ส์ไอศกรีม The Widow Maker (2017)
Ladies and gentlemen, can you give a warm welcome to your host for the awards this evening, managing editor of The Essex Chronicle, Miss Sharon Webb."ขอบคุณมากสำหรับการได้รับเกียรติ อันไม่คาดฝันมาก่อนครับ" จริง ๆ แล้วผมยังไม่ได้เตรียม สุนทรพจน์ แต่หลังจากที่ผมใช้ เครื่องช่วยจำอันโปรดของผม The Widow Maker (2017)
Sol get the award for the best erotic film ever shot and all that stuff.ผมได้รับรางวัลสำหรับภาพยนตร์อีโรติก ดีที่สุดที่เคยถ่ายทำมา และอะไรทั้งหมดนั่น After Porn Ends 2 (2017)
And it's the only best actress award I've won that I thought I deserved.และมันเป็นรางวัลนักแสดงหญิง ยอดเยี่ยมรางวัลเดียวที่ฉันชนะ และฉันคิดว่าฉันสมควรได้ After Porn Ends 2 (2017)
Hey, how's the Pop Music Award thing coming?งานมอบรางวัลป็อปมิวสิคเป็นไงบ้าง Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
Deepwater Horizon is receiving BP's highest safety award for the seventh straight year.ดีพวอเทอร์ฮอไรซัน ได้รางวัลความปลอดภัยสูงสุดของบีพี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 Deepwater Horizon (2016)
Five years ago, she was given the FBI Award for Meritorious Achievement.5 ปีก่อน เธอได้รับรางวัลจากเอฟบีไอ สำหรับความดีความชอบด้านผลงาน The Grimm Identity (2015)
Dr. future humanitarian award wasn't good enough?ด็อกเตอร์ผู้ได้รับมนุษยธรรมสูงส่ง ไม่พอใจงั้นหรือ ? Fade Into You (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awardAt the winter festival, Beth received an award for dancing the best.
awardBill was singled out for a special award.
awardCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
awardHe's been awarded a gold medal once.
awardHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
awardHe was awarded a special prize.
awardHis new movie earned him an Academy Award.
awardI am honored to be awarded this prized.
awardIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.
awardI was awarded an honor prize.
awardMary received an award for her composition called "secret love".
awardPrizes will be awarded at the end of the contest.

CMU English Pronouncing Dictionary
AWARD    AH0 W AO1 R D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
award    (v) ˈəwˈɔːd (@1 w oo1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auszeichnung {f}; Preis {m}; Zuerkennung {f} | Auszeichnungen {pl}; Preise {pl}; Zuerkennungen {pl}award | awards [Add to Longdo]
Prämie {f}; Gutachten {n} | Prämien {pl}award | awards [Add to Longdo]
Zuschlag {m}; Auftragsvergabe {f}award of contract [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Award \A*ward"\, v. t. [imp. & p. p. {Awarded}; p. pr. & vb. n.
   {Awarding}.] [OF. eswarder to look at, consider, decide,
   judge; es (L. ex) + warder, garder, to observe, take heed,
   keep, fr. OHG. wart[=e]n to watch, guard. See {Ward}.]
   To give by sentence or judicial determination; to assign or
   apportion, after careful regard to the nature of the case; to
   adjudge; as, the arbitrators awarded damages to the
   complainant.
   [1913 Webster]
 
      To review
      The wrongful sentence, and award a new. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Award \A*ward"\, v. i.
   To determine; to make an award.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Award \A*ward"\, n. [Cf. OF. award, awart, esgart. See {Award},
   v. t.]
   1. A judgment, sentence, or final decision. Specifically: The
    decision of arbitrators in a case submitted."Impatient for
    the award." --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       An award had been given against.   --Gilpin.
    [1913 Webster]
 
   2. The paper containing the decision of arbitrators; that
    which is warded. --Bouvier.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 award
   n 1: a grant made by a law court; "he criticized the awarding of
      compensation by the court" [syn: {award}, {awarding}]
   2: a tangible symbol signifying approval or distinction; "an
     award for bravery" [syn: {award}, {accolade}, {honor},
     {honour}, {laurels}]
   3: something given for victory or superiority in a contest or
     competition or for winning a lottery; "the prize was a free
     trip to Europe" [syn: {prize}, {award}]
   v 1: give, especially as an honor or reward; "bestow honors and
      prizes at graduation" [syn: {award}, {present}]
   2: give as judged due or on the basis of merit; "the referee
     awarded a free kick to the team"; "the jury awarded a million
     dollars to the plaintiff";"Funds are granted to qualified
     researchers" [syn: {award}, {grant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top