ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seawards

S IY1 W ER0 D   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seawards-, *seawards*, seaward
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา seawards มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *seawards*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seaward[ADV] ซึ่งหันไปสู่ทะเล, See also: หันไปทางทะเล, มุ่งไปสู่ทะเล, Syn. offshore, out to sea, Ant. inland, landward
seaward[ADJ] หันไปสู่ทะเล, See also: ไปยังทะเล, หันไปทางทะเล, มุ่งไปทางทะเล
seaward[ADJ] มาจากทะเล, See also: พัดมาจากทะเล
seaward[N] ทิศทางไปสู่ทะเล, See also: ทิศทางจากพื้นดินไปยังทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seaward(ซี'เวิร์ด) adv. สู่ทะเล,ไปยังทะเล adj. หันไปทางทะเล,มุ่งไปทางทะเล,มาจากทะเล. n. ทิศทางสู่ทะเล,ทิศทางจากแผ่นดิน

English-Thai: Nontri Dictionary
seaward(adj,adv) มาจากทะเล,ออกสู่ทะเล
seawards(adj,adv) มาจากทะเล,ออกสู่ทะเล

CMU English Pronouncing Dictionary
SEAWARD S IY1 W ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seaward (j) sˈiːwəd (s ii1 w @ d)
seawards (a) sˈiːwədz (s ii1 w @ d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seewärtigseawards [Add to Longdo]
seewärtsseaward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
海側[うみがわ, umigawa] (n) seaward side [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  seawards
      adv 1: in the direction of the sea; "the sailor looked seaward"
             [syn: {seaward}, {seawards}, {asea}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top