Search result for

gymnastics

(41 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gymnastics-, *gymnastics*, gymnastic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gymnastics    [N] การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's like rhythm gymnastics.มันเหมือนกายบริหารเข้าจังหวะเลย April Story (1998)
Seems there are gymnastics at the Moderno Hotel.ดูเหมือนจะมียิมนาสติก ที่โรงแรมมอเดอร์โน่ Malèna (2000)
I got gymnastics. Come on, let me out.ฉันต้องไปยิมแล้ว เร็วเข้า ให้ฉันลงเดี๋ยวนี้ Four Brothers (2005)
Girls got gymnastics, I gotta take them.เด็กๆ ต้องไปออกกำลังกาย ฉันต้องพาพวกแกไป Four Brothers (2005)
You practice gymnastics. I practice everything.เธอฝึกยิมนาสติก ฉันฝึกทุก ๆ อย่าง Peaceful Warrior (2006)
So if I wasn't in such great shape, wasn't on the gymnastics team, just had a regular body, you wouldn't be into me?แล้วถ้าผมหุ่นไม่ดีล่ะ ไม่ได้อยู่ในทีมยิมนาสติก มีแค่รูปร่างปกติ คุณจะไม่ข้องเกี่ยวผมหรือ Peaceful Warrior (2006)
Did you have to befriend every member of the gymnastics team and Alpha Gamma Testes?อ๋อ ก็จะมีเพื่อนให้หมด ทั้งทีมยิมนาสติค หรือชมรมแกมม่าเนี่ยนะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
I've never seen anyone as excellent at gymnastics as Yobi.ผมไม่เคยเห็นใครเล่นยิมนาสติก ได้ยอดเยี่ยมเท่ายออูบีเลยซักคน Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
I once was a gymnast myself, so I can tell you that she is a real genius at gymnastics.ผมเองก็เคยเป็นนักยิมนาสติกมาก่อนนะครับ ผมถึงบอกคุณได้ว่า เธอเป็นอัจฉริยะเลยนะ Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
I tried out for show choir, gymnastics, tennis flags, volleyball, baton...หนูลองทั้งชมรมประสานเสียง ยิมนาสติค เทนนิส.. ชมรมป้ายชื่อ วอลเล่ย์.. คทา The Quarry (2010)
A kid who wears the same gymnastics sweatshirt three days a week isn't getting laid until he's 29.เด็กที่ใส่เสื้อตัวเดิม 3 วันต่ออาทิตย์ ไม่มีทางได้แอ้มสาวจนกว่าจะอายุ 29 Bad Teacher (2011)
And then I joined ballet, lost a little bit of weight, found out I was athletic, joined gymnastics, then cheerleading.ฉันเลยไปเรียนบัลเลต์ ลดน้ำหนักไปนิดหน่อย รู้ตัวว่าเก่งกีฬา เลยเข้าทีมยิมนาสติก Born This Way (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gymnasticsHe is good at gymnastics.
gymnasticsI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
gymnasticsThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม    [N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
ยิมนาสติก[n.] (yimnāstik = yimnāttik) EN: gymnastics   FR: gymnastique [f] ; gym (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYMNASTICS    JH IH2 M N AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gymnastics    (n) (jh i1 m n a1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnübung {f}gymnastics exercise [Add to Longdo]
Turnverein {m}gymnastics club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジムナスチックス[, jimunasuchikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
ジムナスティックス[, jimunasuteikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics [Add to Longdo]
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle [Add to Longdo]
後転跳び[こうてんとび, koutentobi] (n) (See バク転) back handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics [Add to Longdo]
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes) [Add to Longdo]
足掛け上がり[あしかけあがり, ashikakeagari] (n) knee-swing (gymnastics); legging-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gymnastics \gym*nas"tics\ (j[i^]m*n[a^]s"t[i^]ks), n.
   1. Athletic or disciplinary exercises; the art of performing
    gymnastic exercises.
    [1913 Webster]
 
   2. Disciplinary exercises for the intellect or character.
    [1913 Webster]
 
   3. [fig.] Feats demonstrating a quick mental agility; as,
    mental gymnastics, verbal gymnastics.
    [PJC] Gymnic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gymnastics
   n 1: a sport that involves exercises intended to display
      strength and balance and agility [syn: {gymnastics},
      {gymnastic exercise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top