Search result for

gymnastics

(41 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gymnastics-, *gymnastics*, gymnastic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gymnastics[N] การฝึกกายกรรม, See also: การบริหารร่างกาย, Syn. exercises

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gymnastics(จิมแนส'ทิคซฺ) n. กายบริหาร,พลศึกษา,

English-Thai: Nontri Dictionary
gymnastics(n) พลศึกษา,กายกรรม,วิชายิมนาสติก,การบริหารร่างกาย,วิชายืดหยุ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gymnasticsยิมนาสติกส์ [TU Subject Heading]
Gymnasticsกายกรรม [การแพทย์]
Gymnastics for womenยิมนาสติกส์สำหรับสตรี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I tried out for show choir, gymnastics, tennis flags, volleyball, baton...หนูลองทั้งชมรมประสานเสียง ยิมนาสติค เทนนิส.. ชมรมป้ายชื่อ วอลเล่ย์.. คทา The Quarry (2010)
A kid who wears the same gymnastics sweatshirt three days a week isn't getting laid until he's 29.เด็กที่ใส่เสื้อตัวเดิม 3 วันต่ออาทิตย์ ไม่มีทางได้แอ้มสาวจนกว่าจะอายุ 29 Bad Teacher (2011)
And then I joined ballet, lost a little bit of weight, found out I was athletic, joined gymnastics, then cheerleading.ฉันเลยไปเรียนบัลเลต์ ลดน้ำหนักไปนิดหน่อย รู้ตัวว่าเก่งกีฬา เลยเข้าทีมยิมนาสติก Born This Way (2011)
Eight years gymnastics.ยิมนาสติก 8 ปี Pack Mentality (2011)
What, are you trying out for the gymnastics team?นายพยายามจะทำให้เป็นทีมยิมนาสติกรึไง? Wolf Moon (2011)
I'm president of the Perfect Attendance Club and I've won a participation award in rhythm gymnastics.ฉันยังเป็นประธานของชมมรมนักเรียนผู้ไม่เคยขาดเรียนอีกด้วย และฉันยังชนะรางวัลการเข้าร่วม rhythm gymnastics อีกด้วย Yes/No (2012)
Gymnastics, women's lacrosse, went to University of Alberta on a sports scholarship.ยิมนาสติค กีฬาหญิงหลายอย่าง จบจาก มหาลัย อัลเบอร์ต้า โดยทุน นักกีฬา The Politics of Time (2012)
Gymnastics fairy. Nation's little sister.นางฟ้าของวงการยิมนาสติก น้องสาวคนเล็กของทุกคน Episode #1.2 (2012)
And regardless of any constitutional gymnastics you people think you can pull, when we're done here, my attorneys are gonna shove this whole thing right down your throat.และไม่คำนึงถึงอำนาจตามรัฐธรรมนูญ พวกคุณคิดว่าจะรอดไปได้เหรอ หลังจากเรื่องนี้มันจบลง ทนายผมจะปาดเรื่องนี้ให้ลึก Prisoner's Dilemma (2013)
So our victim-- Chad Parkman-- was a successful olympic gymnastics coach.เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายของเรา คือ ชาร์ด พาร์คแมน เคยเป็นโค้ชสอนยิมนาสติกในการแข่งขั้นโอลิมปิค The Red Tattoo (2013)
Um, my little sister's interested in gymnastics. Could you help explain this pricing to me?รบกวนช่วยอธิบาย เรื่องค่าใช้จ่ายหน่อยสิคะ The Red Tattoo (2013)
Parkman went to a gymnastics tournament in Europe.ปาร์คแมนไปทัวนาเม้นเพื่อแข่งยิมนาสติกที่ยุโรป The Red Tattoo (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gymnasticsHe is good at gymnastics.
gymnasticsI was bored with radio gymnastics to begin with, but now I rather like it.
gymnasticsThat school is equipped with the latest gymnastics apparatus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กายกรรม[N] gymnastics, See also: acrobatics, Example: เพราะเล่นกายกรรมทุกวันเขาจึงหลังอ่อน, Thai definition: การแสดงความแข็งแรงและยืดหยุ่นของร่างกายโดยการเล่นห้อยโหนโยนตัวเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กายกรรม[n.] (kāiyakam) EN: acrobatics ; gymnastics ; callisthenics = calistrhenics (Am.)   FR: acrobatie [f] ; exercice d'assouplissement [m]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
ยิมนาสติก[n.] (yimnāstik = yimnāttik) EN: gymnastics   FR: gymnastique [f] ; gym (inf.) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GYMNASTICS    JH IH2 M N AE1 S T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gymnastics    (n) (jh i1 m n a1 s t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Turnübung {f}gymnastics exercise [Add to Longdo]
Turnverein {m}gymnastics club [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジムナスチックス[, jimunasuchikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
ジムナスティックス[, jimunasuteikkusu] (n) gymnastics [Add to Longdo]
器械運動[きかいうんどう, kikaiundou] (n) apparatus gymnastics; gymnastics (esp. at school); exercise using gymnastics equipment [Add to Longdo]
器械体操;機械体操(iK)[きかいたいそう, kikaitaisou] (n) apparatus gymnastics; artistic gymnastics [Add to Longdo]
逆上がり[さかあがり, sakaagari] (n) (gymnastics) pulling oneself upward with a forward, circling movement; back hip circle [Add to Longdo]
後転跳び[こうてんとび, koutentobi] (n) (See バク転) back handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics [Add to Longdo]
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics) [Add to Longdo]
組体操;組み体操[くみたいそう, kumitaisou] (n) coordinated group gymnastics (in which teams form pyramids or other shapes) [Add to Longdo]
足掛け上がり[あしかけあがり, ashikakeagari] (n) knee-swing (gymnastics); legging-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 gymnastics \gym*nas"tics\ (j[i^]m*n[a^]s"t[i^]ks), n.
   1. Athletic or disciplinary exercises; the art of performing
    gymnastic exercises.
    [1913 Webster]
 
   2. Disciplinary exercises for the intellect or character.
    [1913 Webster]
 
   3. [fig.] Feats demonstrating a quick mental agility; as,
    mental gymnastics, verbal gymnastics.
    [PJC] Gymnic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gymnastics
   n 1: a sport that involves exercises intended to display
      strength and balance and agility [syn: {gymnastics},
      {gymnastic exercise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top