Search result for

activity

(103 entries)
(0.3116 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -activity-, *activity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activity[N] การกระตือรือร้น, See also: การกระทำอย่างมีชีวิตชีวา, Syn. liveliness
activity[N] การกระทำ, See also: กิจกรรม, Syn. movement, motion
activity[N] การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
radioactivity(เรดิโอแอคทิฟ'วิที) n. ุภาวะกัมมันตภาพรังสี

English-Thai: Nontri Dictionary
activity(n) กิจกรรม,การงาน
inactivity(n) ความอยู่เฉย,ความเฉื่อยชา,ความเกียจคร้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
activity๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
activityกัมมันตภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
activity diagramแผนภาพกิจกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
activity ratioอัตราส่วนกิจกรรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
activity ratioอัตราส่วนการทำงาน (ของประชากร) [ดู labour force participation ratio] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
activity, subversiveกิจกรรมบ่อนทำลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activityกัมมันตภาพ, การสลายของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา ปัจจุบันหน่วยที่ใช้ คือ เบ็กเคอเรล คำนี้ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศด้านหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurement: ICRU No. 33) ให้ความหมายว่า เป็นจำนวนของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่งที่สลายเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที (ดู Becquerel, Bq และ Curie, Ci ประกอบ) [นิวเคลียร์]
activityกัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่างประเทศว่าด้วยหน่วยและการวัดรังสี (International Commission on Radiation Units and Measurements : ICRU No.33) ให้ความหมายคำนี้ว่า เป็นจำนวนของนิวไคล์กัมมันตรังสีในขณะใดขณะหนึ่ง ที่สลายตัวเปลี่ยนแปลงไปต่อวินาที [พลังงาน]
Activityกิจกรรม [การบัญชี]
Activity analysisการวิเคราะห์กิจกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Activity based costingการบัญชีต้นทุนกิจกรรม [TU Subject Heading]
Activity concentrationความเข้มข้นกัมมันตภาพ, กัมมันตภาพของนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อหน่วยปริมาตร เช่น เบ็กเคอเรลต่อมิลลิลิตร (Bq/ml) มิลลิคูรีต่อมิลลิลิตร (mCi/ml) [นิวเคลียร์]
Activity Levelระดับการกระทำ [การแพทย์]
Activity Processกระบวนการกิจกรรม [การแพทย์]
Activity programsโปรแกรมกิจกรรม [TU Subject Heading]
Activity programs in educationโปรแกรมกิจกรรมทางการศึกษา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Phone records show no sign of activity.- หมั้นแล้วทั้งหมด. - ไม่พบการใช้บัตรเครดิต. Committed (2008)
This planet is ripe with unusual seismic activity.เปลือกของดาวดวงนี้เคลื่อนไหวตลอดเวลา Dead Space: Downfall (2008)
Could be a particular position or activity that set it off.อาจมีท่าพิศดารหรือรุนแรงไป เลยทำให้เกิดอาการ Lucky Thirteen (2008)
The indicator is the increased electrical activity focused around the abnormality.ตัวชี้วัดคือการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้า ดูความผิดปกติไปรอบๆ The Itch (2008)
Inflammation, enlarged nuclei, some mitotic activity.มีการอักเสบ นิวเคลียสของเซลใหญ่ขึ้น มีการแบ่งตัวของเซลผิดปกติ อาจเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองก็ได้ Dying Changes Everything (2008)
I'll scout ahead for enemy activity.ผมจะล่วงหน้าไปก่อน เพื่อสอดแนมข้าศึก Rising Malevolence (2008)
To protect everyone potentially embarrassed by this criminal activity.การปกป้องทุกคนมันเป็นไป... อย่างลำบากจากการก่ออาชญากรรมครั้งนี้ The Bank Job (2008)
Ask the Lees what they know about their son's terrorist activity.ถามครอบครัวลีว่าพวกเขารู้เรื่อง งานก่อการร้ายของลูกชายอะไรบ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Some of the representatives of this activity has secretly made contact with the Opposition Party.ตัวแทนบางคนของกิจกรรมนี้ ได้ตกลงอย่างลับๆ กับพวกฝ่ายค้าน Episode #1.9 (2008)
If we miss this chance, an activity to stop the development project will begin.ถ้าเราพลาดโอกาสนี้, การต่อต้านโปรเจ็คนี้ จะเริ่มขึ้น Episode #1.9 (2008)
Well, there's so much activity at this location that we have exhausted the station's indigenous-appearing manpower.มันมีอะไรให้ตามดูเยอะแยะแถวนั้น เราใช้คนของเราเกลี้ยง โดยเฉพาะพวกอาหรับ Body of Lies (2008)
Destroying the sugar in the body will kill the virus, but that would stop the body activity.ทำลายน้ำตาลในเลือด อาจฆ่าเชื้อไวรัสให้ตายได้ก็จริง แต่การทำอย่างนั้นจะทำให้ร่างกายหยุดทำงานไปด้วย Death Note: L Change the World (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
activityActivity keeps the mind from rusting.
activityBecause they had not achieved complete success they gave more scope for the activity of my imagination.
activityBut it's because there's no club activity on the day of the mocks that I walk back with Haruka, I'm thankful for that.
activityDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
activityExporting is a commercial activity which transcends borders.
activityHe devoted himself to the volunteer activity.
activityHe has engaged in religious activity since then.
activityHe is no longer full of activity.
activityHis brother dedicated his life to the activity.
activityI have no time to engage in political activity.
activityIndustrial activity is brisk.
activityIn this activity one immediately sees the result.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเคลื่อนไหว[N] movement, See also: activity, Ant. การหยุดนิ่ง, Example: การเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองพรรคนี้ ได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากนักธุรกิจระดับยักษ์ 2 คน
กรณีย์[N] activity, See also: business, affairs, duty, Syn. กิจ, Example: ผู้ใหญ่พึงพำเพ็ญกรณีย์ทีดีเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง, Thai definition: กิจ, สิ่งที่ควรทำ
กิจกรรม[N] activity, See also: operation, Example: ปัจจุบันนักศึกษาตื่นตัวกันมากในเรื่องกิจกรรมการเมือง, Thai definition: สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน
การบริหารกาย[N] exercise, See also: activity, calisthenics, gymnastics, Syn. การบริการร่างกาย, การกายบริหาร, การออกกำลังกาย, Example: โยคะเป็นการบริหารกายแบบลึกล้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัมมันตภาพรังสี[n.] (kammantaphāprangsī) EN: radioactivity   FR: radioactivité [f]
การ[n.] (kān) EN: task ; work ; job ; action ; activity ; occupation ; business ; act   FR: tâche [f] ; action [f] ; activité [f] ; occupation [f] ; affaire [f] ; ouvrage [m]
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   
กรณีย์[n.] (karanī = køranī ) EN: activity ; business ; affairs ; duty ; responsibility   FR: devoir [m] ; obligation [m] ; rôle [m]
ขอให้สนุกกับ...[xp] (khø hai sanuk kap ...) EN: enjoy ... (+ activity)   
ขอบเขตการปฏิบัติ[n. exp.] (khøpkhēt kān patibat) EN: sphere of activity   
ความเฉื่อยชา [n.] (khwām cheūaychā) EN: sluggishness ; laziness ; indolence ; idleness ; inactivity ; inertia   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f] ; inertie [f]
ความขี้เกียจ [n.] (khwām khīkīet) EN: laziness ; slothfulness ; indolence ; inactivity   FR: paresse [f] ; fainéantise [f] ; indolence [f]
กิจ[n.] (kit) EN: business ; affairs ; activity   FR: affaire [f] ; business [m] ; activité [f] ; travail [m]
กิจกรรม[n.] (kitjakam) EN: activity ; operation ; event ; function   FR: activité [f] ; exercice [m] ; occupation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTIVITY    AE0 K T IH1 V AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
activity    (n) (a1 k t i1 v i t ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
活動[かつどう, katsudou] Thai: กิจกรรม English: activity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abteilungserfolgsrechnung {f}activity accounting [Add to Longdo]
Änderungsprotokoll {n}activity log [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerung {f}activity control [Add to Longdo]
Aktivitätsanalyse {f}; Prozessanalyse {f}activity analysis [Add to Longdo]
Aktivitätskette {f}activity chain [Add to Longdo]
Aktivität {f}; Umtrieb {m}; Rührigkeit {f} | Aktivitäten {pl}; Umtriebe {pl}activity | activities [Add to Longdo]
Aktivitätensteuerteil {m}activity request packet [Add to Longdo]
Aktivitätsstrahl {m}; Prozessstrahl {m}activity ray [Add to Longdo]
Aktivurlaub {m}activity holiday [Add to Longdo]
Arbeitsplatz {m}; Werkplatz {m}activity area [Add to Longdo]
Aufwandskonto {n}; Ertragskonto {n}activity account [Add to Longdo]
Beschäftigungsabweichung {f}activity variance [Add to Longdo]
Beschäftigungsgrad {m}activity level [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit {f}activity ratio [Add to Longdo]
Bewegungshäufigkeit {f} einer Dateiactivity rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD [Add to Longdo]
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity [Add to Longdo]
だてらに[, daterani] (suf,prt) a mere (status or characteristic); implies activity unsuited to (status or characteristic); (P) [Add to Longdo]
アクティビティ(P);アクチビティ;アクテビティ[, akuteibitei (P); akuchibitei ; akutebitei] (n) activity; (P) [Add to Longdo]
アクティビティー[, akuteibitei-] (n) activity [Add to Longdo]
アクティビティサンプリング[, akuteibiteisanpuringu] (n) activity sampling [Add to Longdo]
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step [Add to Longdo]
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] (n) {comp} inter-activity defined context set [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
活动[huó dòng, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, / ] activity; exercise; behavior [Add to Longdo]
活动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] activity center [Add to Longdo]
活度[huó dù, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨˋ, ] activity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティビティ間コンテキスト定義集合[アクティビティかんコンテキストていぎしゅうごう, akuteibitei kan kontekisuto teigishuugou] inter-activity defined context set [Add to Longdo]
アクティビティ属性[アクティビティぞくせい, akuteibitei zokusei] activity attributes [Add to Longdo]
システムアクティビティ[しすてむあくていびてい, shisutemuakuteibitei] system activity [Add to Longdo]
活用率[かっせいりつ, kasseiritsu] activity ratio [Add to Longdo]
最近稼働[さいきんかどう, saikinkadou] recent activity [Add to Longdo]
最初のアクティビティ識別子[さいしょのアクティビティしきべつし, saishono akuteibitei shikibetsushi] original activity identifier [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] activity ratio [Add to Longdo]
使用率[しようりつ, shiyouritsu] utilization rate, activity ratio [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Activity \Ac*tiv"i*ty\, n.; pl. {Activities}. [Cf. F.
   activit['e], LL. activitas.]
   The state or quality of being active; nimbleness; agility;
   vigorous action or operation; energy; active force; as, an
   increasing variety of human activities. "The activity of
   toil." --Palfrey.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Liveliness; briskness; quickness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 activity
   n 1: any specific behavior; "they avoided all recreational
      activity" [ant: {inactivity}]
   2: the state of being active; "his sphere of activity"; "he is
     out of action" [syn: {action}, {activity}, {activeness}]
     [ant: {inaction}, {inactiveness}, {inactivity}]
   3: an organic process that takes place in the body; "respiratory
     activity" [syn: {bodily process}, {body process}, {bodily
     function}, {activity}]
   4: (chemistry) the capacity of a substance to take part in a
     chemical reaction; "catalytic activity"
   5: a process existing in or produced by nature (rather than by
     the intent of human beings); "the action of natural forces";
     "volcanic activity" [syn: {natural process}, {natural
     action}, {action}, {activity}]
   6: the trait of being active; moving or acting rapidly and
     energetically; "the level of activity declines with age"
     [syn: {activeness}, {activity}] [ant: {inactiveness},
     {inactivity}, {inertia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top