ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calisthenics

K AE2 L AH0 S TH EH1 N IH0 K S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calisthenics-, *calisthenics*, calisthenic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calisthenics[N] การออกกำลังที่ตั้งใจให้ร่างกายแข็งแรงและได้สัดส่วน, Syn. callisthenics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
At 10:.15, by the pool, we have calisthenics.10: .15 มีบริหารกายในน้ำที่สระ Dirty Dancing (1987)
Was just doing some calisthenics.ออกกำลังกายนิดหน่อยน่ะ Chuck Versus the Honeymooners (2010)
It's like calisthenics.พวกเพาะกายไง The Avengers (2012)
You know what, I'm going to go do some pre-fight calisthenics.รู้อะไรไหม ฉันว่าจะไปซ้อมต่อสู้ซะหน่อย Son of Man (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบริหารกาย[n. exp.] (kān børihān kāi) EN: exercise ; activity ; calisthenics ; gymnastics   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALISTHENICS    K AE2 L AH0 S TH EH1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calisthenics    (n) kˌælɪsθˈɛnɪks (k a2 l i s th e1 n i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスゲーム[, masuge-mu] (n) massed calisthenics (wasei [Add to Longdo]
ラジオ体操[ラジオたいそう, rajio taisou] (n) radio calisthenics [Add to Longdo]
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself) [Add to Longdo]
柔軟体操[じゅうなんたいそう, juunantaisou] (n,adj-no) calisthenics [Add to Longdo]
体操[たいそう, taisou] (n,vs,adj-no) gymnastics; physical exercises; calisthenics; (P) [Add to Longdo]
美容体操[びようたいそう, biyoutaisou] (n,adj-no) calisthenics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calisthenics \Cal`is*then"ics\, n.
   The science, art, or practice of healthful exercise of the
   body and limbs, to promote strength, gracefulness, and
   general fitness; light gymnastics.
 
   Syn: calisthenics, calisthenic exercise, callisthenic
     exercise.
     [1913 Webster + WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calisthenics
   n 1: the practice of calisthenic exercises; "calisthenics is
      recommended for general good health" [syn: {calisthenics},
      {callisthenics}]
   2: light exercises designed to promote general fitness; "several
     different calisthenics were illustrated in the video" [syn:
     {calisthenics}, {callisthenics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top