ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-acquiesce-

AE2 K W IY0 EH1 S   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: acquiesce, *acquiesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquiesce[VI] ยอมทำตาม, See also: ยอมรับ, เห็นด้วยอย่างเงียบๆ, Syn. consent, comply, submit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The end of a regime that acquiesces to disorder.ในตอนท้ายของระบอบการ ปกครอง ที่ยินดีที่จะผิดปกติ Star Wars: The Force Awakens (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquiesceHe acquiesced in his father's decision.
acquiesceThe son acquiesced in his parents' wishes.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIESCE AE2 K W IY0 EH1 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiesce (v) ˌækwɪˈɛs (a2 k w i e1 s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiesce \Ac`qui*esce"\, v. i. [imp. & p. p. {Acquiesced}; p.
   pr. & vb. n. {Acquiescing}] [L. acquiescere; ad + quiescere
   to be quiet, fr. quies rest: cf. F. acquiescer. See {Quiet}.]
   1. To rest satisfied, or apparently satisfied, or to rest
    without opposition and discontent (usually implying
    previous opposition or discontent); to accept or consent
    by silence or by omitting to object; -- followed by in,
    formerly also by with and to.
    [1913 Webster]
 
       They were compelled to acquiesce in a government
       which they did not regard as just.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur upon conviction; as, to acquiesce in an opinion;
    to assent to; usually, to concur, not heartily but so far
    as to forbear opposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To submit; comply; yield; assent; agree; consent;
     accede; concur; conform; accept tacitly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquiesce
   v 1: to agree or express agreement; "The Maestro assented to the
      request for an encore" [syn: {assent}, {accede},
      {acquiesce}] [ant: {dissent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top