ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquiesced

AE2 K W IY0 EH1 S T   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquiesced-, *acquiesced*, acquiesc, acquiesce
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acquiescedHe acquiesced in his father's decision.
acquiescedThe son acquiesced in his parents' wishes.

CMU English Pronouncing Dictionary
ACQUIESCED AE2 K W IY0 EH1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiesced (v) ˌækwɪˈɛst (a2 k w i e1 s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiesce \Ac`qui*esce"\, v. i. [imp. & p. p. {Acquiesced}; p.
   pr. & vb. n. {Acquiescing}] [L. acquiescere; ad + quiescere
   to be quiet, fr. quies rest: cf. F. acquiescer. See {Quiet}.]
   1. To rest satisfied, or apparently satisfied, or to rest
    without opposition and discontent (usually implying
    previous opposition or discontent); to accept or consent
    by silence or by omitting to object; -- followed by in,
    formerly also by with and to.
    [1913 Webster]
 
       They were compelled to acquiesce in a government
       which they did not regard as just.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. To concur upon conviction; as, to acquiesce in an opinion;
    to assent to; usually, to concur, not heartily but so far
    as to forbear opposition.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To submit; comply; yield; assent; agree; consent;
     accede; concur; conform; accept tacitly.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top