ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acquiescent

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acquiescent-, *acquiescent*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา acquiescent มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *acquiescent*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acquiescent    (j) ˌækwɪˈɛsnt (a2 k w i e1 s n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ergebenacquiescent [Add to Longdo]
ergeben {adv}acquiescently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acquiescent \Ac`qui*es"cent\, a. [L. acquiescens, -centis; p.
   pr.]
   Resting satisfied or submissive; disposed tacitly to submit;
   assentive; as, an acquiescent policy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acquiescent
   adj 1: willing to carry out the orders or wishes of another
       without protest; "too acquiescent to challenge authority"
       [syn: {acquiescent}, {biddable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top