Search result for

song

(128 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -song-, *song*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
song[N] เพลง, See also: บทเพลง, บทกวี, Syn. melody, lyric
songbird[N] นกที่มีเสียงเพราะเหมือนดนตรี, Syn. lark, nightingale
songbook[N] หนังสือเพลง
songlike[ADJ] เหมือนเพลง
songster[N] นักร้อง, Syn. singer, vocalist
songster[N] นกที่ร้องเพลงเพราะ, Syn. warbler
songsmith[N] นักแต่งเพลง, Syn. composer
songstress[N] นักร้องหญิง, Syn. songster, singer
songwriter[N] นักแต่งเพลง, Syn. composer
song thrush[N] นกพันธุ์ยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
song(ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ
song bookn. หนังสือเพลง,รวมเพลง
songbirdn. นกที่เพรียกร้อง
songfuladj. เต็มไปด้วยเพลง,เป็นทำนองเพลง., Syn. melodious
songsmith(ซอง'สมิธ) n. นักแต่งเพลง
songstern. นักร้อง,นักแต่งเพลง,นักแต่งบทกวี, Syn. singer,poet
songstressn. นักร้องหญิง (โดยเฉพาะที่ร้องเพลงยอดนิยม) ,นักแต่งเพลงหญิง
cradlesong(เคร'เดิลซอง) n. เพลงกล่อมเด็ก
folk songn. เพลงลูกทุ่ง,เพลงชาวบ้าน
part songn. เพลงเสียงประสาน

English-Thai: Nontri Dictionary
song(n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง
songster(n) คนเขียนบทเพลง,นักร้อง,นักแต่งบทกวี
songstress(n) คนเขียนบทเพลงหญิง,นักร้องหญิง,นักแต่งบทกวีหญิง
singsong(adj) น่าเบื่อหน่าย
singsong(n) เสียงทำนองเดียว,การร้องเพลงสวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
song๑. เพลงร้อง, เพลง๒. บทร้อยกรอง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Songkranวันสงกรานต์ [TU Subject Heading]
Songsเพลง [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with fluteเพลง (เสียงสูง) ประกอบขลุ่ย [TU Subject Heading]
Songs (High voice) with pianoเพลง (เสียงสูง) ประกอบเปียโน [TU Subject Heading]
Songs and musicเพลงและดนตรี [TU Subject Heading]
Songs with orchestraเพลงประกอบวงดุริยางค์ [TU Subject Heading]
Songs, Englishเพลงอังกฤษ [TU Subject Heading]
Songs, Thaiเพลงไทย [TU Subject Heading]
Songs, Unaccompaniedเพลงไม่มีดนตรีประกอบ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Songs for Life (uniq ) เพลงเพื่อชีวิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One song I have but one songเพลงหนึ่ง ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song onlу for youเพลงหนึ่งเฉพาะสำหรับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One songเพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
One song, I have but one songเพลงหนึ่งที่ฉันมี แต่เพลงหนึ่ง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh! You sing a song!โอ คุณร้องเพลง! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs the song is sungเป็นเพลงที่ร้อง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
With a smile and a songด้วยรอยยิ้มและเสียงเพลง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
So hum a merry tune lt won't take long when there's a song to helр you set the рaсeดังนั้นครวญเพลงเมอร์รี่ มันจะใช้เวลาไม่นานเมื่อมีเพลง ที่จะช่วยให้คุณตั้งค่าสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Нo-hum, the tune is dumb The words don't mean a thing isn't this a silly song for anyone to sing?โฮครวญเพลง, ปรับแต่งเป็นใบ้ คำพูดที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ นี้ไม่ได้เป็นเพลงที่โง่สำหรับ ทุกคนที่จะร้องเพลง? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
songI often heard her sing that song.
songThis song is familiar to us.
songThe song called up my childhood.
songHe likes to sing popular songs.
songWe introduce you to the entire line up of songs that made it into The Best Ten.
songThis song sounds sad.
songHe wants to learn some English songs.
songTom closed his speech with a beautiful song.
songLet's sing a happy song.
songThis song is familiar to me.
songI haven't heard my mother sing a song.
songEveryone knew the song.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงกรานต์[N] SongKran, Syn. วันสงกรานต์
สงกรานต์[N] Songkran festival, See also: Songkran Day, Thai New Year, Syn. วันสงกรานต์, Example: สงกรานต์เป็นช่วงที่เป็นเทศกาลหลังฤดูการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: เทศกาลเนื่องในการขึ้นปีใหม่อย่างเก่า ซึ่งกำหนดตามสุริยคติ ตกวันที่ 13 - 14 - 15 เมษายน, Notes: (สันสกฤต)
ลำนำ[N] song, See also: rhythm, Example: เขาได้จัดพิมพ์ลำนำแห่งลำน้ำโขงแจกในงานศพของพี่สาว, Count unit: บท, Thai definition: บทกลอนหรือบทเพลงที่เป็นทำนอง ใช้ขับร้อง
สงขลา[N] Songkhla, Syn. จังหวัดสงขลา, Example: เขาเป็นนักการเมืองหนุ่มโสดจากสงขลาซึ่งเป็นที่จับตามองอยู่ในขณะนี้, Thai definition: ชื่อจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอยู่ทางภาคใต้
บทเพลง[N] song, See also: lyrics, Syn. เพลง, Example: บทเพลงของวงดนตรีวงนี้ส่วนใหญ่ยังได้รับความนิยมอยู่, Count unit: เพลง, บท, Thai definition: คำประพันธ์สำหรับขับร้อง
นักแต่งเพลง[N] songwriter, See also: composer, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแต่งเพลง
นักร้อง[N] singer, See also: songster, Example: เดี๋ยวนี้รายการเพลงมีการสัมภาษณ์นักร้องใหม่ๆ เพื่อเอาใจแฟนเพลง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความสามารถในการร้องเพลงหรือร้องเพลงเป็นอาชีพ
เสียงเพลง[N] song, See also: music, sound of a song, Syn. เพลง, เสียงดนตรี, Example: เวลาเหงาๆ เขาจะอาศัยเสียงเพลงกับละครวิทยุช่วยคลายเหงา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บท[n.] (bot) EN: [classifier : lessons; songs; poems; verses; stanzas; chapters]   FR: [classificateur : leçons ; chapitres ; versets ; chansons ; couplets]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
บุญส่ง เลขะกุล[n. prop.] (Bunsong Lekhakun) EN: Boonsong Lekagul   FR: Boonsong Lekagul
ฉลองสงกรานต์ [v. exp.] (chaløng Songkrān) FR: célébrer le Songkran
เชิด[n.] (choēt) EN: name of Thai folk song   
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals   
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
ดนตรีลูกทุ่ง[n. exp.] (dontrī lūkthung) EN: folksong   
อึ่งกรายหมอบุญส่ง[n. exp.] (eung krāi Mø Bunsong) EN: Boonsong's Horned Toad   

CMU English Pronouncing Dictionary
SONG    S AO1 NG
SONGS    S AO1 NG Z
SONGY    S AA1 N JH IY0
SONGER    S AO1 NG ER0
SONG'S    S AO1 NG Z
SONGBIRD    S AO1 NG B ER2 D
SONGBIRDS    S AO1 NG B ER2 D Z
SONGWRITER    S AO1 NG R AY2 T ER0
SONGWRITERS    S AO1 NG R AY2 T ER0 Z
SONGWRITING    S AO1 NG R AY2 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
song    (n) (s o1 ng)
songs    (n) (s o1 ng z)
songbird    (n) (s o1 ng b @@ d)
songbook    (n) (s o1 ng b u k)
songster    (n) (s o1 ng s t @ r)
songbirds    (n) (s o1 ng b @@ d z)
songbooks    (n) (s o1 ng b u k s)
songsters    (n) (s o1 ng s t @ z)
songstress    (n) (s o1 ng s t r i s)
songstresses    (n) (s o1 ng s t r i s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gesangbuch {n}song book; choir book [Add to Longdo]
Lied {n}; Song {m} | Lieder {pl}song | songs [Add to Longdo]
Liederabend {m}; Matinee {f}song recital; lieder recital [Add to Longdo]
Singdrossel {f} [ornith.]Song Thrush (Turdus philomelos); throstle [Add to Longdo]
Singammer {f} [ornith.]Song Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おけさ節[おけさぶし, okesabushi] (n) okesa song [Add to Longdo]
お笑い;御笑い[おわらい, owarai] (n) comical (story, song); comic [Add to Longdo]
アニソン[, anison] (n) (abbr) anime song [Add to Longdo]
アニメソング[, animesongu] (n) anime song [Add to Longdo]
カバー曲[カバーきょく, kaba-kyoku] (n) remake of another artist's song (a "cover") [Add to Longdo]
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song [Add to Longdo]
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
コミックソング[, komikkusongu] (n) comic song [Add to Longdo]
ゴスペルソング[, gosuperusongu] (n) gospel song [Add to Longdo]
サビ;さび[, sabi ; sabi] (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五灯会元[wǔ dēng huì yuán, ˇ ㄉㄥ ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] Song dynasty history of Zen Buddhism in China (1252), 20 scrolls [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] icicle [Add to Longdo]
刘宋[Liú Sòng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing [Add to Longdo]
南朝宋[Nán cháo Sòng, ㄋㄢˊ ㄔㄠˊ ㄙㄨㄥˋ, ] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing; also known as Liu Song 劉宋|刘宋 [Add to Longdo]
唱曲[chàng qū, ㄔㄤˋ ㄑㄩ, ] song [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] name of an ancient state [Add to Longdo]
[Sòng, ㄙㄨㄥˋ, ] surname Song; the Song dynasty (960-1279); also Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479) [Add to Longdo]
宋代[Sòng dài, ㄙㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, ] Song dynasty (960-1279) [Add to Longdo]
宋史[Sòng shǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄕˇ, ] History of the Song dynasty, twentieth of the 24 dynastic histories 二十四史, composed under Toktoghan 脱脱 in 1345 during the Yuan 元 dynasty, 496 scrolls; (not to be confused with 宋書|宋书) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
尊厳[そんげん, songen] Wuerde, Erhabenheit [Add to Longdo]
損害[そんがい, songai] Schaden, Verlust [Add to Longdo]
損害賠償[そんがいばいしょう, songaibaishou] Schadenersatz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Song \Song\ (s[o^]ng; 115), n. [AS. song, sang, fr. singan to
   sing; akin to D. zang, G. sang, Icel. s["o]ngr, Goth. saggws.
   See {Sing}.]
   1. That which is sung or uttered with musical modulations of
    the voice, whether of a human being or of a bird, insect,
    etc. "That most ethereal of all sounds, the song of
    crickets." --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   2. A lyrical poem adapted to vocal music; a ballad.
    [1913 Webster]
 
   3. More generally, any poetical strain; a poem.
    [1913 Webster]
 
       The bard that first adorned our native tongue
       Tuned to his British lyre this ancient song.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Poetical composition; poetry; verse.
    [1913 Webster]
 
       This subject for heroic song.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. An object of derision; a laughingstock.
    [1913 Webster]
 
       And now am I their song, yea, I am their byword.
                          --Job xxx. 9.
    [1913 Webster]
 
   6. A trifle; an insignificant sum of money; as, he bought it
    for a song. "The soldier's pay is a song." --Silliman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   {Old song}, a trifle; nothing of value. "I do not intend to
    be thus put off with an old song." --Dr. H. More.
 
   {Song bird} (Zool.), any singing bird; one of the {Oscines}.
    
 
   {Song sparrow} (Zool.), a very common North American sparrow
    ({Melospiza fasciata}, or {Melospiza melodia}) noted for
    the sweetness of its song in early spring. Its breast is
    covered with dusky brown streaks which form a blotch in
    the center.
 
   {Song thrush} (Zool.), a common European thrush ({Turdus
    musicus}), noted for its melodius song; -- called also
    {mavis}, {throstle}, and {thrasher}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sonnet; ballad; canticle; carol; canzonet; ditty; hymn;
     descant; lay; strain; poesy; verse.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 song
   n 1: a short musical composition with words; "a successful
      musical must have at least three good songs" [syn: {song},
      {vocal}]
   2: a distinctive or characteristic sound; "the song of bullets
     was in the air"; "the song of the wind"; "the wheels sang
     their song as the train rocketed ahead"
   3: the act of singing; "with a shout and a song they marched up
     to the gates" [syn: {song}, {strain}]
   4: the characteristic sound produced by a bird; "a bird will not
     learn its song unless it hears it at an early age" [syn:
     {birdcall}, {call}, {birdsong}, {song}]
   5: a very small sum; "he bought it for a song"
   6: the imperial dynasty of China from 960 to 1279; noted for art
     and literature and philosophy [syn: {Sung}, {Sung dynasty},
     {Song}, {Song dynasty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top