ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lark

L AA1 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lark-, *lark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lark(n) การเล่นสนุก, See also: ความสนุกสนาน, การกระโดดโลดเต้น, Syn. amusement, leisure, play
lark(vi) สนุกสนาน, See also: เล่นซน
lark about(phrv) เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark around
lark around(phrv) เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เล่นซน, Syn. lark about, horse about, ramp about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lark(ลาร์คฺ) n. นกเล็กร้องเพราะชนิดหนึ่ง, การเล่นสนุก, ความสนุกสนาน, การกระโดดโลดเต้น vi. สนุกสนาน, เล่นซน
skylark(สคาย'ลาร์ค) n. นกจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
lark(n) นกล้าค, ความสนุกสนาน, การเล่นสนุก, การกระโดดโลดเต้น
skylark(n) การกระโดดโลดเต้น, นกชนิดหนึ่ง, ความคึก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is a shoe repair shop on Lark avenue that replaced a tip on a cowboy boot last monday.มีร้านซ่อมรองเท้าอยู่ตรงพาร์คอเวนิว เมื่อวันจันทร์ที่เเล้ว มีการซ่อมส้นรองเท้าบูทคาวบอยใหม่ Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
- Leslie, welcome to Lark Creek.ใช่แล้ว! ยายเด็กงั่ง Bridge to Terabithia (2007)
What am I meant to do? Sort of lark about? Splash you or something?ฉันต้องทำไง ทำเป็นดี๊ด๊า One Day (2011)
Lark Varney!ลาร์ค วาร์นีย์ Episode #1.2 (2012)
Lark can tell you about the Hatfields.ลาร์คบอกได้ว่าแฮตฟิลด์อยู่ไหน Episode #1.2 (2012)
Now, what we got here is Lark Varney, French Ellis, Skunkhair Wallace, all of them dead.นี่คือคนของเรา ลาร์ค วาร์นีย์ เฟรนช์ เอลลิส สกังค์แฮร์ วอลเลซ พวกเขาตายแล้ว Episode #1.2 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
larkEvery Tuesday morning an old lady called Mrs. Lark came to the children sang.
larkIf the sky fall, we shall catch larks. [ Proverb ]
larkMrs. Lark played the piano and the children sang.
larkMrs. Lark said 'goodbye' and locked up the piano for another week.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกจาบฝน[nok jāp fon] (n) EN: lark  FR: alouette [ f ]
นกจาบฝนปีกแดง[nok jāp fon pīk daēng] (n, exp) EN: Indochinese Bushlark ; Rufous-winged Lark  FR: Alouette rousse [ f ] ; Alouette d'Indochine [ f ] ; Alouette du Siam [ f ]
นกจาบฝนเสียงใส[nok jāp fon sīeng sai] (n, exp) EN: Australasian Bushlark ; Australasian Lark  FR: Alouette de Java [ f ]
นกจาบฝนสวรรค์[nok jāp fon sīeng sawan] (n, exp) EN: Oriental Skylark = Oriental Sky Lark  FR: Alouette gulgule [ f ] ; Alouette des champs (sud-)asiatique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LARK L AA1 R K
LARKE L AA1 R K
LARKS L AA1 R K S
LARKEY L AA1 R K IY0
LARKIN L AA1 R K IH0 N
LARKINS L AA1 R K IH0 N Z
LARKSPUR L AA1 R K S P ER2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lark (v) lˈaːk (l aa1 k)
larks (v) lˈaːks (l aa1 k s)
larked (v) lˈaːkt (l aa1 k t)
larking (v) lˈaːkɪŋ (l aa1 k i ng)
Larkhall (n) lˈaːkhɔːl (l aa1 k h oo l)
larkspur (n) lˈaːkspɜːʳr (l aa1 k s p @@ r)
larkspurs (n) lˈaːkspɜːʳz (l aa1 k s p @@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
云雀[yún què, ㄩㄣˊ ㄑㄩㄝˋ,   /  ] lark; skylark #37,518 [Add to Longdo]
百灵[bǎi líng, ㄅㄞˇ ㄌㄧㄥˊ,   /  ] lark #40,881 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prärieammer { f } [ ornith. ]Lark Bunting [Add to Longdo]
Rainammer { f } [ ornith. ]Lark Sparrow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ蝲蛄[アメリカざりがに;アメリカザリガニ, amerika zarigani ; amerikazarigani] (n) (uk) (See 日本ザリガニ) red swamp crayfish (Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
スカイラーク[sukaira-ku] (n) skylark [Add to Longdo]
ラーク[ra-ku] (n) (1) { comp } lurk; (2) Lark (cigarette brand) [Add to Longdo]
雲雀(P);告天子[ひばり(P);こくてんし(告天子);こうてんし(告天子), hibari (P); kokutenshi ( koku ten ko ); koutenshi ( koku ten ko )] (n) (1) skylark (Alauda arvensis); (2) (こうてんし only) Mongolian lark (Melanocorypha mongolica); (P) [Add to Longdo]
海老蟹;蝦蟹[えびがに;エビガニ, ebigani ; ebigani] (n) (uk) (col) (See アメリカザリガニ) crayfish (esp. red swamp crayfish, Procambarus clarkii) [Add to Longdo]
灰色星烏;灰色星鴉[はいいろほしがらす;ハイイロホシガラス, haiirohoshigarasu ; haiirohoshigarasu] (n) (uk) Clark's nutcracker (Nucifraga columbiana) [Add to Longdo]
熊の実;熊之実;隈魚[くまのみ;クマノミ, kumanomi ; kumanomi] (n) (uk) clownfish (Amphiprioninae spp., esp. the yellowtail clownfish, Amphiprion clarkii); anemone fish [Add to Longdo]
森雲雀[もりひばり;モリヒバリ, morihibari ; morihibari] (n) (uk) woodlark (Lullula arborea) [Add to Longdo]
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lark \Lark\ (l[aum]rk), n. [Perh fr. AS. l[=a]c play, sport. Cf.
   {Lake}, v. i.]
   A frolic; a jolly time. [Colloq.] --Dickens.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lark \Lark\, v. i. [imp. & p. p. {Larked} (l[aum]rkt); p. pr. &
   vb. n. {Larking}.]
   To sport; to frolic. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lark \Lark\, n. [OE. larke, laverock, AS. l[=a]werce; akin to D.
   leeuwerik, LG. lewerke, OHG. l[=e]rahha, G. lerche, Sw.
   l[aum]rka, Dan. lerke, Icel. l[ae]virki.] (Zool.)
   Any one numerous species of singing birds of the genus
   {Alauda} and allied genera (family {Alaudid[ae]}). They
   mostly belong to Europe, Asia, and Northern Africa. In
   America they are represented by the shore larks, or horned
   larks, of the genus {Otocoris}. The true larks have
   holaspidean tarsi, very long hind claws, and, usually, dull,
   sandy brown colors.
   [1913 Webster]
 
   Note: The European skylark, or lark of the poets ({Alauda
      arvensis}), is of a brown mottled color, and is noted
      for its clear and sweet song, uttered as it rises and
      descends almost perpendicularly in the air. It is
      considered a table delicacy, and immense numbers are
      killed for the markets. Other well-known European
      species are the crested, or tufted, lark ({Alauda
      cristata}), and the wood lark ({Alauda arborea}). The
      pipits, or titlarks, of the genus {Anthus} (family
      {Motacillid[ae]}) are often called larks. See {Pipit}.
      The American meadow larks, of the genus {Sturnella},
      are allied to the starlings. See {Meadow Lark}. The
      Australian bush lark is {Mirafra Horsfieldii}. See
      {Shore lark}.
      [1913 Webster]
 
   {Lark bunting} (Zool.), a fringilline bird ({Calamospiza
    melanocorys}) found on the plains of the Western United
    States.
 
   {Lark sparrow} (Zool.), a sparrow ({Chondestes grammacus}),
    found in the Mississippi Valley and the Western United
    States.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lark \Lark\, v. i.
   To catch larks; as, to go larking.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lark
   n 1: North American songbirds having a yellow breast [syn:
      {meadowlark}, {lark}]
   2: a songbird that lives mainly on the ground in open country;
     has streaky brown plumage [syn: {pipit}, {titlark}, {lark}]
   3: any of numerous predominantly Old World birds noted for their
     singing
   4: any carefree episode [syn: {escapade}, {lark}]
   v 1: play boisterously; "The children frolicked in the garden";
      "the gamboling lambs in the meadows"; "The toddlers romped
      in the playroom" [syn: {frolic}, {lark}, {rollick},
      {skylark}, {disport}, {sport}, {cavort}, {gambol}, {frisk},
      {romp}, {run around}, {lark about}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top