ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

previously

P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -previously-, *previously*, previous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
previously(adv) แต่ก่อน, Syn. earlier, beforehand

English-Thai: Nontri Dictionary
previously(adv) เมื่อก่อนนี้, แต่ก่อน, แต่กาลก่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mutant reptiles and amphibians provide new and previously unimagined taste sensations.สัตว์เลื้อยคลานกลายพันธุ์และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ถูกเตรียมและก่อนที่ จะไม่จินตนาการถึงรสชาดของมัน eXistenZ (1999)
Previously on Smallville:ความเดิมตอนที่แล้วในสมอลล์วิลล์ Metamorphosis (2001)
We previously lived in the neighbor of the Weekก็คนที่ฉันอยากจะใช้ชีวิตด้วยไงล่ะ Sex Is Zero (2002)
Previously on The O.C. It's about your father.ก่อนหน้านี้กับ The O.C/มันเกี่ยวกับพ่อคุณ The O.C. (2003)
Previously on Lost:ความเดิมจากตอนที่แล้ว Tabula Rasa (2004)
Previously on criminal minds... anyone recognize these faces?ก่อนหน้านี้ใน Criminal Minds มีใครจำหน้าเหล่านี้ได้ไหม Compulsion (2005)
Previously on Prison Break.ความเดิมตอนที่แล้ว ของ Prison Break Allen (2005)
Previously on Prison Break.ความเดิมตอนที่แล้ว: Cute Poison (2005)
Previously on Prison Break:ความเดิมตอนที่แล้ว Riots, Drills and the Devil: Part 2 (2005)
Previously on Prison Break...ตอนที่แล้วของ Prison Break Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Previously on Smallville...ความเดิม... ....... Arrival (2005)
Previously on Supernatural... Dead in the Water (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
previouslyHe arrived two days previously.
previouslyHowever that involved a mountain of previously unconsidered problems.
previouslyI am sorry I am previously engaged.
previouslyNew York is one of the cities that I previously thought that I wanted to visit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมื่อก่อน(adv) before, See also: previously, Syn. แต่ก่อน, ก่อนหน้า, ครั้งก่อน, Example: โรงแรมโซฟิเทลหรือเมื่อก่อนเรียกกันว่าโรงแรมรถไฟ, Thai Definition: เวลาลำดับแรกที่ล่วงเลยมาแล้ว
แต่ก่อนแต่กี้(adv) in ancient times, See also: previously, in the past, aforetime, before, in the old days, Syn. แต่ไหนแต่ไร, แต่กี้แต่ก่อน, Example: แต่ก่อนแต่กี้คนไทยนิยมกินหมาก
แต่กี้แต่ก่อน(adv) formerly, See also: previously, in the past, aforetime, before, in ancient times, in the old days, Syn. แต่ก่อนแต่กี้, แต่ไหนแต่ไร, Example: แต่กี้แต่ก่อนเขาก็ไม่เคยตีลูกๆ เลย
กระโน้น(adv) previously day, See also: that time ago, before, a long time ago, long ago, in former times, Syn. ครั้งโน้น, Ant. ปัจจุบัน, Example: เมื่อครั้งกระโน้นเคยมีหนังกลางแปลงมาฉายในหมู่บ้านเรา แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย
ครั้งกระโน้น(adv) previously, See also: formerly, the time before, Syn. ครั้งก่อน, ครั้งนั้น, Ant. ครั้งนี้, Example: ครั้งกระโน้นเขายังจำได้ถึงการได้ออกไปค่ายอาสาพัฒนากับเพื่อนๆ
คราวก่อน(adv) previously, See also: on the previous occasion, Syn. ครั้งก่อน, Example: น้าของหล่อนสวยขึ้นจนผิดตาไว้ผมทรงใหม่ไม่สั้นอย่างคราวก่อน, Thai Definition: ที่ผ่านมา
ก่อน(adv) formerly, See also: previously, Example: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
เมื่อก่อนนี้(adv) formerly, See also: previously, Syn. เมื่อก่อน, แต่ก่อน, Ant. ในอนาคต, อนาคต, Example: เมื่อก่อนนี้ผมเป็นคนที่ไปอ่านหนังสืออะไรสนุกๆ มาแล้วชอบนำมาเล่าให้เพื่อนฟัง
ก่อนหน้านี้(adv) previously, See also: formerly, Syn. ก่อนหน้า, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ก่อนหน้านี้ วิทยากรเคยได้รับเชิญไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยอื่นมาแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งก่อน[khrang køn] (adv) EN: formerly ; previously
ครั้งกระโน้น[khrang kranōn] (adv) EN: previously
ครั้งโน้น[khrang nōn] (n, exp) EN: previously day
ก่อน[køn] (adv) EN: previously ; formely  FR: précédemment
ก่อนหน้านี้[kønnānī] (adv) EN: previously ; formerly ; in former times  FR: antérieurement ; précédemment ; jusqu'à présent
เมื่อก่อน[meūakøn] (adv) EN: before ; previously ; formely ; prior to  FR: autrefois ; jadis
แต่ก่อน[taēkøn] (adv) EN: before ; formerly ; previously ; in ancient times ; in the old days ; ago  FR: auparavant ; avant ; jadis ; anciennement
ตามเดิม[tām doēm] (adv) EN: as before ; as previously ; as it was  FR: comme avant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PREVIOUSLY P R IY1 V IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
previously (a) prˈiːvɪəʳsliː (p r ii1 v i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
从前[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly, #5,636 [Add to Longdo]
早先[zǎo xiān, ㄗㄠˇ ㄒㄧㄢ, ] previously; before, #23,385 [Add to Longdo]
其先[qí xiān, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄢ, ] previously; before that; up to then, #58,365 [Add to Longdo]
早前[zǎo qián, ㄗㄠˇ ㄑㄧㄢˊ, ] previously [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] TH: (ทำ)ไว้ก่อน  EN: previously

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vorbestraftpreviously convicted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
以前に[いぜんに, izenni] (adv) ago; since; before; previously; heretofore; earlier [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
可視化[かしか, kashika] (n, vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen) [Add to Longdo]
忌み日;忌日;斎日[いみび, imibi] (n) (See 陰陽道) unlucky day (according to astrology); (previously a) death anniversary; purification and fast day [Add to Longdo]
既出[きしゅつ, kishutsu] (n, adj-no) something previously covered (e.g. topic, question) [Add to Longdo]
既述[きじゅつ, kijutsu] (n, vs, adj-no) previously mentioned or described; aforesaid [Add to Longdo]
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no, n) previously graduated [Add to Longdo]
言い始める[いいはじめる, iihajimeru] (v1) (1) to say say previously unspoken thoughts; (2) to start saying; (3) to court someone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Previously \Pre"vi*ous*ly\, adv.
   Beforehand; antecedently; as, a plan previously formed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 previously
   adv 1: at an earlier time or formerly; "she had previously lived
       in Chicago"; "he was previously president of a bank";
       "better than anything previously proposed"; "a previously
       unquestioned attitude"; "antecedently arranged" [syn:
       {previously}, {antecedently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top