Search result for

half

(170 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -half-, *half*
English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
half[N] ครึ่ง (จำนวน), See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Syn. bisection
half[ADV] ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
half[ADJ] ที่เป็นครึ่งหนึ่ง, See also: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง
half[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
halfway[ADJ] ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง, Syn. in-between, midway
halfway[ADV] ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง
half-wit[N] คนโง่, See also: คนงี่เง่า, Syn. idiot, imbecile, simpleton
halfback[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา), Syn. half
halftime[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา, Syn. half

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half(ฮาล์ฟ) n. ครึ่ง,ครึ่งเวลาของการแข่งขัน,ครึ่งรอบ,ครึ่งเกม,ครึ่งเทอม,ครึ่งปีการศึกษา,ซีกหนึ่งของโลก,กองหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่ทั้งหมด. -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน) adj. กึ่งหน้า,ส่วนหนึ่ง,ไม่เต็มที่,ไม่สมบูรณ์ -pl. Halves
half armorเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half armourเสื้อเกราะที่ไม่ได้ปกคลุมส่วนขา
half bindingกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half brotherพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
half buckครึ่งดอลลาร์
half calfกึ่งปกแข็ง,ปกผ้าสันหนัง
half cockตำแหน่งนกสับกึ่งไก,สภาพของนกสับที่พร้อมที่จะยิงแผ่นวงจรครึ่งเดียวหมายถึง แผ่นวงจรขยาย (expansion card) ที่เมื่อนำมาเสียบลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ใช้เนื้อที่ได้เพียงครึ่งเดียวเพราะอีกครึ่งหนึ่งเสียไปกับเรื่องของการต่อเข้ากับเครื่อง
half deckที่พักคนฝึกงานในเรือสินค้า
half hitchปมเชือกที่แก้หลุดได้ง่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
half adderวงจรบวกครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half axle; half shaftเพลาข้าง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
half brother; half sisterพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half closed intervalช่วงครึ่งปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
half duplexสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
half lineกึ่งเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half open intervalช่วงครึ่งเปิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
half packการห่อท่อนตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
half planeกึ่งระนาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
half cellครึ่งเซลล์, ส่วนหนึ่งของเซลล์ไฟฟ้าเคมี ซึ่งประกอบด้วยขั้วไฟฟ้าขั้วหนึ่งจุ่มในอิเล็กโทรไลต์  ตัวอย่างเช่น โลหะทองแดงจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half duplex transmissionการสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา, การสื่อสารสองทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ทั้งสองฝ่าย แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half lifeครึ่งชีวิต, ช่วงเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีสลายตัวเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณเดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Half value layerความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
half-cell potential [electrode potential]ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์, ความต่างศักย์ที่อ่านได้เมื่อนำครึ่งเซลล์หนึ่งต่อกับอีกครึ่งเซลล์หนึ่งที่ถือว่าศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-cell reactionปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ไฟฟ้า, ปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือปฏิกิริยารีดักชันที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่งเซลล์  เมื่อรวมปฏิกิริยาครึ่งเซลล์ทั้งสองนี้ด้วยกันจะได้ปฏิกิริยาของเซลล์ไฟฟ้าเคมี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
half-open intervalช่วงครึ่งเปิด,  ช่วงครึ่งเปิดของจำนวนจริง a, b เมื่อ a < b ใช้สัญลักษณ์ [ a, b) หรือ (a, b] โดยที่                 [a, b)   หมายถึง   { x | a x < b}                 (a, b]   หมายถึง   { x | a < x b} เช่น  [2,  5) หมายถึงจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 2 ถึง 5 โดยนับรวม 2 แต่ไม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
half-reactionครึ่งปฏิกิริยา, ส่วนหนึ่งของปฏิกิริยารีดอกซ์ ซึ่งได้แก่ปฏิกิริยาที่มีการให้หรือรับอิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Half-thicknessความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not by half.ยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำ The Ex-Files (2008)
Eleanor can't find half her patterns.เอลินอร์หาแพทเทิร์นครึ่งนึงไม่เจอ The Ex-Files (2008)
Half gallery, half boho coffee shop.แกลอรี่กับร้านกาแฟแบ่งกันคนละครึ่ง The Dark Night (2008)
I was up half the night making this before I realized who it was for.ก่อนหน้าที่ฉันจะคิดได้ว่ามันเหมาะกับใคร It's a Wonderful Lie (2008)
He may have had a hit song in the '90s, but he didn't build half the Manhattan skyline.เค้าอาจจะมีเพลงฮิตในยุค 90 แต่ เค้าไม่ได้เป็นคนสร้างครึ่งนึงของแมนฮัตตัน สกายไลน์ Bonfire of the Vanity (2008)
Bus driver's certain the guy wasn't here an hour and a half ago when he made his previous stopคนขับรถเมล์แน่ใจว่าตอนขับมาจอดครั้งก่อน\ เมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้ว ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ Art Imitates Life (2008)
Tell me I am not seeing a roomful of human bodies half-open,scattered and forgotten about. They're unclaimed bodies.บอกฉันสิว่าฉันไม่ได้เห็นห้องที่เต็มไปด้วยศพที่มีผ้าคลุมครึ่งตัว กระจัดกระจาย และถูกลืมทิ้งไว้ Rise Up (2008)
After they beat him half to death?ตำรวจคิดว่ามีคนโยนเขาทิ้งไว้ Rise Up (2008)
I'm not half the surgeon my mother was.ชั้นไม่ได้ซักครึ่งนึงของความเป็นศัลยแพทย์ของแม่ There's No 'I' in Team (2008)
She's gonna slice me in half and probably kill me.เธอจะผ่าผมออกและเป็นไปได้ที่จะฆ่าผม Here Comes the Flood (2008)
Dr. Virginia dixon. It says she arrived over half an hour ago.ดร.เวอจิเนีย ดิกสัน มันรายงานว่าเธอมาถึงตั้งครึ่งชม.แล้ว All by Myself (2008)
You're halfway through your second year of residency, and you walk around this hospital like it's your god-given right to be here.เธอมาถึงครึ่งทางของเรซิเด้นท์ปีสอง และเธอเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลราวกับพระเจ้าให้สิทธิเธออยู่ที่นี่ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halfA half-dozen tools make up the tool collection.
halfAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
halfAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
halfAn accident delayed us for half an hour.
halfAnother half hour, and our master will be back here.
halfAt best I can do only half of what you did.
halfBear in mind that half one's life is lived after forty.
halfBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
halfBetter be half hanged than ill wed.
halfBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
halfBut it's almost half past eleven.
halfCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครึ่งตัว[ADJ] half-length, Syn. ครึ่งท่อน, Ant. เต็มตัว, Example: ฝ่ายบุคคลต้องการรูปถ่ายครึ่งตัวที่เห็นหน้าชัดเจน, Thai definition: ส่วนของร่างกายแค่กึ่งหนึ่งคือ ท่อนบนหรือท่อนล่าง ไม่เต็มตลอดทั้งตัว
หมาด[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
ลูกครึ่ง[N] half-caste, See also: half-breed, Example: เด็กชายหน้าตาสวยงามผมสีน้ำตาลนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งต่างชาติกัน
กึ่งหนึ่ง[N] half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้
กึ่ง[N] half, See also: middle, midway, Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง, Example: สถานที่นี้ถูกรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2527 ครั้งฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์
กึ่งพุทธกาล[N] half of the Buddhist era, Example: แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติหลังกึ่งพุทธกาล
ข้าวซ้อมมือ[N] coarse rice, See also: half-polished rice, Syn. ข้าวซ้อม, ข้าวกล้อง, Example: ข้าวซ้อมมือเป็นข้าวที่มีกากใยมาก, Thai definition: ข้าวกล้องที่ซ้อมขาวแล้ว, ข้าวตำในครกตำข้าวจนเปลือกออก
สุกๆ ดิบๆ[ADJ] half-cooked, See also: medium, half-done, Syn. ดิบๆ สุกๆ, ครึ่งดิบครึ่งสุก, กึ่งสุกกึ่งดิบ, Example: พ่อชอบกินเนื้อสุกๆ ดิบๆ เอามายำหรือทำลาบ, Thai definition: ที่ไม่สุกจนเกินไปหรือดิบจนเกินไป
ต่างมารดา[ADJ] half brother (sister), See also: of different mother, Example: ถึงแม้เด็กทั้งสองจะเป็นพี่น้องต่างมารดา แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันกันมาก, Thai definition: ที่ไม่ใช่มารดาคนเดียวกัน
แบ่งรับแบ่งสู้[V] half resist and half yield, See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement, Syn. ภาคเสธ, Example: เธอแบ่งรับแบ่งสู้ในเรื่องการลงสมัคร ส.ส. เพราะเรื่องความเป็นหญิงของเธอ, Thai definition: รับบ้างปฏิเสธบ้าง, รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ช่วงหลัง[n. exp.] (chūang lang) EN: second half   
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
กึ่ง[pref. (adj.)] (keung-) EN: half ; middle ; midway ; half-and-half ; fifty-fifty   FR: semi- ; demi- ; à moitié ; à demi ; moitié-moitié ; cinquante-cinquante ; fifty-fifty
กึ่งคืน[n. exp.] (keung kheūn) EN: half the night   
กึ่งกลาง[n.] (keungklāng) EN: center ; middle ; half   FR: centre [m] ; milieu [m]
กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา[n. exp.] (keung-manut keung-thēwadā) EN: half-man half-god   

CMU English Pronouncing Dictionary
HALF    HH AE1 F
HALF'S    HH AE1 F S
HALFMAN    HH AE1 F M AH0 N
HALFWAY    HH AE1 F W EY1
HALFORD    HH AE1 F ER0 D
HALFDAN    HH AE1 L F D AH0 N
HALFBACK    HH AE1 F B AE2 K
HALFHILL    HH AE1 F HH IH2 L
HALFACRE    HH AE1 F EY2 K ER0
HALFMANN    HH AE1 F M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
half    (n) (h aa1 f)
halfway    (j) (h aa1 f w ei1)
halfwit    (n) (h aa1 f w i t)
half-pay    (n) - (h aa1 f - p ei1)
halfback    (n) (h aa1 f b a k)
halftone    (n) (h aa1 f t ou n)
halfwits    (n) (h aa1 f w i t s)
half-hour    (n) - (h aa1 f - au1 @ r)
half-size    (j) - (h aa1 f - s ai1 z)
half-time    (n) - (h aa1 f - t ai1 m)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brustbild {n}half length portrait [Add to Longdo]
Hälfte {f} | Hälften {pl} | untere Hälfte {f}; zweite Hälfte {f}half | halves | bottom half [Add to Longdo]
Halbbruder {m}half brother [Add to Longdo]
Halbleinen {n}half cloth; half linen [Add to Longdo]
Halbmond {m}half moon [Add to Longdo]
Halbraum {m} [math.]half space [Add to Longdo]
Halbwertzeit {f}; Halbwertszeit {f}half life; half-life period [Add to Longdo]
Halbzeit {f}half time [Add to Longdo]
Halfter {n}halter [Add to Longdo]
Mischling {m}half breed [Add to Longdo]
Monatshälfte {f}half of the month [Add to Longdo]
Schoppen {m}half a pint [Add to Longdo]
Schwachkopf {m}half wit; nitwit [Add to Longdo]
Treppenabsatz {m}; Stiegenabsatz {m} [Ös.]half landing [Add to Longdo]
Wadenstrumpf {m}half stocking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]
サンライズ[, sanraizu] (n) (1) sunrise; (2) (See メロンパン) half-melon shaped bun (term used in the Chugoku area) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàn, ㄅㄢˋ, ] half; semi-; incomplete; (after a number) and a half, #844 [Add to Longdo]
半年[bàn nián, ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] half a year, #1,987 [Add to Longdo]
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half, #1,994 [Add to Longdo]
半场[bàn chǎng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˇ, / ] half of a game or contest; half-court, #2,796 [Add to Longdo]
半个[bàn ge, ㄅㄢˋ ㄍㄜ˙, / ] half of sth, #3,224 [Add to Longdo]
半天[bàn tiān, ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] half of the day; a long time; quite a while, #4,406 [Add to Longdo]
半月[bàn yuè, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ, ] half-moon, #10,318 [Add to Longdo]
半数[bàn shù, ㄅㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] half the number; half, #11,992 [Add to Longdo]
半路[bàn lù, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ, ] halfway; midway; on the way, #18,305 [Add to Longdo]
半价[bàn jià, ㄅㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] half price, #19,922 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
半角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Half \Half\, adv.
   In an equal part or degree; in some part approximating a
   half; partially; imperfectly; as, half-colored, half done,
   half-hearted, half persuaded, half conscious. "Half loth and
   half consenting." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Their children spoke halfin the speech of Ashdod.
                          --Neh. xiii.
                          24.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Half \Half\ (h[aum]f), n.; pl. {Halves} (h[aum]vz). [AS. healf.
   See {Half}, a.]
   1. Part; side; behalf. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
       The four halves of the house.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. One of two equal parts into which anything may be divided,
    or considered as divided; -- sometimes followed by of; as,
    a half of an apple.
    [1913 Webster]
 
       Not half his riches known, and yet despised.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A friendship so complete
       Portioned in halves between us.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Better half}. See under {Better}.
 
   {In half}, in two; an expression sometimes used improperly
    instead of {in halves} or {into halves}; as, to cut in
    half. [Colloq.] --Dickens.
 
   {In one's half} or {On one's half}, in one's behalf; on one's
    part. [Obs.]
 
   {To cry halves}, to claim an equal share with another.
 
   {To go halves}, to share equally between two.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Half \Half\ (h[aum]f), a. [AS. healf, half, half; as a noun,
   half, side, part; akin to OS., OFries., & D. half, G. halb,
   Sw. half, Dan. halv, Icel. h[=a]lfr, Goth. halbs. Cf.
   {Halve}, {Behalf}.]
   1. Consisting of a moiety, or half; as, a half bushel; a half
    hour; a half dollar; a half view.
    [1913 Webster]
 
   Note: The adjective and noun are often united to form a
      compound.
      [1913 Webster]
 
   2. Consisting of some indefinite portion resembling a half;
    approximately a half, whether more or less; partial;
    imperfect; as, a half dream; half knowledge.
    [1913 Webster]
 
       Assumed from thence a half consent.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   {Half ape} (Zool.), a lemur.
 
   {Half back}. (Football) See under 2d {Back}.
 
   {Half bent}, the first notch, for the sear point to enter, in
    the tumbler of a gunlock; the halfcock notch.
 
   {Half binding}, a style of bookbinding in which only the back
    and corners are in leather.
 
   {Half boarder}, one who boards in part; specifically, a
    scholar at a boarding school who takes dinner only.
 
   {Half-breadth plan} (Shipbuilding), a horizontal plan of one
    half a vessel, divided lengthwise, showing the lines.
 
   {Half cadence} (Mus.), a cadence on the dominant.
 
   {Half cap}, a slight salute with the cap. [Obs.] --Shak.
 
   {At half cock}, the position of the cock of a gun when
    retained by the first notch.
 
   {Half hitch}, a sailor's knot in a rope; half of a clove
    hitch.
 
   {Half hose}, short stockings; socks.
 
   {Half measure}, an imperfect or weak line of action.
 
   {Half note} (Mus.), a minim, one half of a semibreve.
 
   {Half pay}, half of the wages or salary; reduced pay; as, an
    officer on half pay.
 
   {Half price}, half the ordinary price; or a price much
    reduced.
 
   {Half round}.
    (a) (Arch.) A molding of semicircular section.
    (b) (Mech.) Having one side flat and the other rounded; --
      said of a file.
 
   {Half shift} (Mus.), a position of the hand, between the open
    position and the first shift, in playing on the violin and
    kindred instruments. See {Shift}.
 
   {Half step} (Mus.), a semitone; the smallest difference of
    pitch or interval, used in music.
 
   {Half tide}, the time or state of the tide equally distant
    from ebb and flood.
 
   {Half time}, half the ordinary time for work or attendance;
    as, the half-time system.
 
   {Half tint} (Fine Arts), a middle or intermediate tint, as in
    drawing or painting. See {Demitint}.
 
   {Half truth}, a statement only partially true, or which gives
    only a part of the truth. --Mrs. Browning.
 
   {Half year}, the space of six months; one term of a school
    when there are two terms in a year.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Half \Half\, v. t.
   To halve. [Obs.] See {Halve}. --Sir H. Wotton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 half
   adv 1: partially or to the extent of a half; "he was half hidden
       by the bushes"
   adj 1: consisting of one of two equivalent parts in value or
       quantity; "a half chicken"; "lasted a half hour"
   2: partial; "gave me a half smile"; "he did only a half job"
   3: (of siblings) related through one parent only; "a half
     brother"; "half sister" [ant: {whole}]
   n 1: one of two equal parts of a divisible whole; "half a loaf";
      "half an hour"; "a century and one half" [syn: {one-half},
      {half}]
   2: one of two divisions into which some games or performances
     are divided: the two divisions are separated by an interval

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 half‐
   half‐; hemi‐; semi‐
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 half [hɑlf]
   half
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 half [half]
   assisted; helped
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top