ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

behalf

B IH0 HH AE1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -behalf-, *behalf*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behalf(n) ในนามของ, See also: ตัวแทน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์, ตัวแทน, ในนามของ, Syn. profit

English-Thai: Nontri Dictionary
behalf(n) ตัวแทน, ประโยชน์, ธุระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
On behalf of Capt. Clark and the crew we'd like to thank you for flying with Eastern.นี่คือเสียงจากกัปตันของคุณค่ะ, กัปตันคล็าก และลูกเรือ... ...ขอขอบคุณที่ท่านได้บินกับสายการบินอีสเทิร์น Mannequin (1987)
I am operating on behalf of the Soviet Union.ฉันกำลังปฏิบัติการในนามของสหภาพโซเวียต The Russia House (1990)
On behalf of...ในนามของ Mannequin: On the Move (1991)
On behalf of Prince and Company...ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี Mannequin: On the Move (1991)
On behalf of Prince and Company, may I say what a pleasure it is to have you hair.ในนามของ บริษัท ปริ๊นซ์ แอนด์ คอมเพนี ผมรู้สึกยินดีอย่างมากที่ ที่มีขน Mannequin: On the Move (1991)
Sir Michael Hagerty will present the case on behalf of the Crown.เซอร์ไมเคิล Hagerty จะนำเสนอ กรณีในนามของคราวน์ In the Name of the Father (1993)
On behalf of the-- of the workers, sir, ในนามของคนงานทุกคน... Schindler's List (1993)
As director of Leland University's Biotechnology Research Program... I thank you on behalf of my esteemed colleagues for your consideration.ในฐานะ ผ.อ.โครงการวิจัยไบโอเทคมหาวิทยาลัยเลแลนด์ ผมขอขอบคุณในนามของเพื่อนที่เคารพในการรับพิจารณาโครงการ Junior (1994)
Now I think I can safely say I'm speaking on behalf of all of my patrons-villagers to a man when I say I feel...ทีนี้ ผมคงต้องบอกว่า ผมมาพูดในฐานะตัวแทนเพื่อน ๆ ชาวบ้านของผมว่า... The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
On behalf of the village, we would like to convince you to persuade Mr. Garrad to stay longer and measure the mountain again.ในฐานะตัวแทนชาวบ้าน เราอยากให้คุณเกลี้ยกล่อมคุณการาด ให้อยู่ต่อและวัดภูเขาอีกคัร้งนึง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Please let me say this, please allow me to thank you, on behalf of all my family, since they don't know to whom they are indebted.โปรดให้ฉันพูดเถอะค่ะ โปรดยอมให้ฉันขอบคุณ ที่คุณได้ทำเพื่อครอบครัวฉัน แต่พวกเขาไม่รู้ว่าเป็นหนี้บุญคุณใคร Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
behalfBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
behalfHe fought bravely in behalf of a cause.
behalfHe is acting on his own behalf.
behalfHe made a speech on behalf of our company.
behalfHe put himself to much trouble on my behalf.
behalfHe ran a serious risk on my behalf.
behalfHe spoke to me on behalf of the company.
behalfHe's working on his own behalf.
behalfHe worked for weeks in behalf of the community chest.
behalfI am writing on behalf of my husband, who is in the hospital.
behalfI am writing to you on behalf of my mother.
behalfI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชิด[choēt] (v) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf  FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ในนามของ[nai nām khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de
ในฐานะของ[nai thāna khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de
รักษาการ[raksākān] (v, exp) EN: act for ; act temporarily in place of ; be on duty ; act on behalf of ; be in charge  FR: agir par intérim ; suppléer ; remplacer dans ses fonctions
อุทิศ[uthit] (v) EN: dedicate ; sacrifice ; devote ; offer; give ; donate on behalf of ; donate in memory of  FR: dédier ; consacrer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BEHALF B IH0 HH AE1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
behalf (n) bˈɪhˈaːf (b i1 h aa1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
behalfen; bewirtschaftetemanaged [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だい, dai] (n, n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company #376 [Add to Longdo]
にかわって[nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
為に;爲に(oK)[ために, tameni] (conj) (1) (uk) for; for the sake of; to one's advantage; in favor of; in favour of; on behalf of; (2) because of; as a result of [Add to Longdo]
成り代わる[なりかわる, narikawaru] (v5r) to do in place of or on behalf of (someone) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Behalf \Be*half"\, n. [OE. on-behalve in the name of, bihalven
   by the side of, fr. AS. healf half, also side, part: akin to
   G. halb half, halber on account of. See {Be-}, and {Half},
   n.]
   Advantage; favor; stead; benefit; interest; profit; support;
   defense; vindication.
   [1913 Webster]
 
      In behalf of his mistress's beauty.   --Sir P.
                          Sidney.
   [1913 Webster]
 
      Against whom he had contracted some prejudice in behalf
      of his nation.              --Clarendon.
   [1913 Webster]
 
   {In behalf of}, in the interest of.
 
   {On behalf of}, on account of; on the part of.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 behalf
   n 1: as the agent of or on someone's part (usually expressed as
      "on behalf of" rather than "in behalf of"); "the guardian
      signed the contract on behalf of the minor child"; "this
      letter is written on behalf of my client";
   2: for someone's benefit (usually expressed as `in behalf'
     rather than `on behalf' and usually with a possessive); "in
     your behalf"; "campaigning in his own behalf"; "spoke a good
     word in his friend's behalf"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top