ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เต็มตัว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เต็มตัว-, *เต็มตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มตัว[ADV] fully, See also: completely, Syn. สุดกำลัง, เต็มกำลัง, เต็มฝีจักร, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องรับผิดชอบเต็มตัวถึงผลลัพธ์ของระบบงาน
เต็มตัว[ADV] all over one's body, See also: whole one's body, Syn. ทั้งตัว, ทั่วตัว, Example: รูปนี้เป็นรูปเดียวที่เขาถ่ายเต็มตัว
เต็มตัว[ADJ] mature, See also: grown-up, developed, Syn. เต็มที่, Example: คนในช่วงวัย 20-30 ปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวสามารถครองเรือนและทำหน้าที่บิดามารดาได้ด้วยดี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เต็มตัวว. สุดกำลัง, เต็มฝีจักร, เช่น เรือรบเดินหน้าเต็มตัว เดินเครื่องเต็มตัว
เต็มตัวเต็มที่ เช่น เป็นหนุ่มเต็มตัว เป็นสาวเต็มตัว
เต็มตัวทั้งตัว เช่น ถ่ายรูปเต็มตัว, ทั่วตัว เช่น ผื่นขึ้นเต็มตัว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's been arrested for mugging'. He was picked up twice for knife fighting'.เขาถูกจับกุมในข้อหา Muggin ' เขาได้รับการหยิบขึ้นมาสองครั้งสำหรับเต็มตัวด ' 12 Angry Men (1957)
My son... now you are a mouse.ลูกพ่อ... ตอนนี้ลูกก็เป็นหนูเต็มตัวแล้ว An American Tail (1986)
I'm in the prime of my youth, and I'll only be young once.ฉันกำลังอยู่ในวัยรุ่นเต็มตัว แล้วฉันก็ยังเด็กอยู่ด้วย Stand by Me (1986)
My dad is this big macho guy and he shoots deer and shit like that.พ่อผมเป็นชายเต็มตัว ท่านยิงกวาง Punchline (1988)
They did that to each other, man. They came in fighting'.พวกเขาไม่ว่ากันมนุษย์ พวกเขามาในเต็มตัว Pulp Fiction (1994)
I am prepared to die, for I cannot go on living... knowing that I defiled the memory of the woman... who brought my manhood alive and made it sing.ผมพร้อมที่จะตายเพราะไม่สามารถอยู่ โดยรู้ว่าผมทรยศต่อความทรงจำของผู้หญิง ที่สอนให้ผมเป็นชายเต็มตัวและโชกโชน Don Juan DeMarco (1994)
You're really starting to sweat.เหงื่อคุณออกเต็มตัวเลย In the Mouth of Madness (1994)
- All ahead full, Mr. Moody. - Very good, sir.เดินหน้าเต็มตัว คุณมู้ดดี้ Titanic (1997)
All ahead full.เดินหน้าเต็มตัว Titanic (1997)
All ahead full!เดินหน้าเต็มตัว Titanic (1997)
All right! Let's stoke her right up! We go full ahead!ป้อนถ่านหินเข้าไป เดินหน้าเต็มตัว Titanic (1997)
Full astern!ถอยหลังเต็มตัว Titanic (1997)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heyday(เฮ'เดย์) n. สมัยรุ่งเรืองที่สุด,วัยหนุ่มสาวเต็มตัว, Syn. heydey
replete(รีพลีท') adj. อุดมสมบูรณ์,เต็มเปี่ยม,เต็มอิ่ม,เต็มที่,เต็มตัว,เต็ม,แน่น,อ้วน, See also: repleteness n. repletive adj.
repletion(รีพลี'เชิน) n. ความเต็มเปี่ยม,ความอุดมสมบูรณ์,ความเต็มตัว,ความเต็มอิ่ม, Syn. fullness,satiation
right-downadj. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เต็มตัว,ทีเดียว, Syn. entirely
she-woman(ชี'วูเมิน) n. หญิงที่เป็นหญิงเต็มตัว
stark(สทาร์ค) adj.,adv. ตายตัว,โทนโท,สิ้นเชิง,เคร่งครัด,เต็มตัว,ที่สุด,แข็ง,แข็งทื่อ,แข็ง (ตาย), See also: starkly adv. starkness n., Syn. bleak
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete
thoroughpaced(เธอ'โรเพสทฺ) adj. ซึ่งได้รับการฝึกในทุกรูปแบบ,ถ้วนทั่ว,โดยตลอด,สม-บูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว, Syn. thoroughgoing
whole-length(โฮล'เลงธฺ) adj. ขยายเต็มที่,เต็มที่,ไม่ย่นย่อ,เกี่ยวกับรูปร่างของมนุษย์เต็มตัว,n. ภาพเต็มตัว,รูปเต็มตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top