ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

halfway

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halfway-, *halfway*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
halfway(adj) ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง, Syn. in-between, midway
halfway(adv) ครึ่งทาง, See also: ครึ่งเดียว, ครึ่ง
halfway house(n) สถานที่พักฟื้นทางจิตใจ
halfway house(n) สถานที่พักระหว่างทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
halfwayadj. กึ่งทาง, กลางคัน, เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม, อะลุ้มอล่วย., Syn. almost, nearly
halfway houseสถานที่พักระหว่างทาง, กึ่งทาง, สถานที่พักฟื้นทางจิตใจสำหรับผู้ติดยาเสพติด

English-Thai: Nontri Dictionary
halfway(adj, adv) ครึ่งทาง, กลางทาง, กลางคัน, กึ่งทาง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lost me halfway through!แกได้สูญเสียฉันไปครึ่งทาง Akira (1988)
But there was something wrong with my tape. Halfway through, it went into disco music.เทปของผมผิดปกติ ครึ่งนึงเป็นเพลงดิสโก้ Punchline (1988)
Yes. About halfway up on the aisle?- ประมาณครึ่งทางบนอัฒจันทร์ Field of Dreams (1989)
The parole board got me into this halfway house called The Brewer, and a job bagging groceries at the Foodway.คณะกรรมการพิจารณาทัณฑ์บนมีฉันเข้าไปในบ้านครึ่งทางนี้เรียกว่าเหล้า, และงานของถุงร้านขายของชำที่ Foodway The Shawshank Redemption (1994)
That'll get you halfway there.- แค่นี้ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง Gattaca (1997)
We're halfway through the show and we haven't sold a painting.เราเปิดการแสดงภาพหลายวันแล้ว ยังขายไม่ได้สักภาพเดียว As Good as It Gets (1997)
And there's some yahoo there with a video camera... who turned it on halfway through... so that all we see is them hitting him.แล้วก็มีเรื่องน่าดีใจอยู่ตรงนั้น / มันมีกล้อง... ใครแม่งเปิดไว้ / เปิดไว้ตอนครึ่งนึง... เราถึงได้เห็นว่า / เป็นไอพวกตำรวจนั่นแหละที่ซ้อมเขา American History X (1998)
Then, one evening in spring halfway between Genoa and New York right it the middle of the oceanค่ำหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ ครึ่งทางระหว่างเจนัวกับนิวยอร์ค ตรงกลางมหาสมุทร The Legend of 1900 (1998)
The boat conked out halfway there. It was a nightmare.เรือเสียกลางทางน่ะ ยังกับฝันร้าย Dark Harbor (1998)
AII right, halfway done. What do you think?มาได้ครึ่งทางแล้ว คุณว่าไง Bringing Down the House (2003)
I come halfway across the world to explain and you won't let me have a cigarette?ฉันข้ามมาครึ่งโลกเพื่อจะอธิบาย แล้วคุณยังไม่ยอมให้ฉันสูบบุหรี่อีกรึ Hope Springs (2003)
But you're still out of balance. You're only halfway there.แต่พวกเธอยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องควาสมสมดุลย์ พวกเธอมาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halfwayDon't give up halfway.
halfwayHalfway back from school I played with a girl who was walking her dog.
halfwayHalfway through the lecture, she began to feel sick.
halfwayHalfway through the second chapter I realized I hadn't taken anything in.
halfwayHe ascended the ladder halfway.
halfwayHe turned back halfway.
halfwayHe wants to make up and you should meet him halfway.
halfwayI am halfway through this detective story.
halfwayI had to meet him halfway.
halfwayI have been typing this report since this morning, but I'm only halfway through.
halfwayI met him halfway and lent him $100.
halfwayI'm sure you'll be sorry if you give it up halfway through.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลางคัน(adv) halfway, See also: in between, in the meantime, midway, Syn. กลางทาง, Example: โฆษกหยุดพูดกลางคันในขณะที่ผู้ฟังกำลังฟังอยู่, Thai Definition: ในระหว่างเหตุการณ์, ในระหว่างที่ยังไม่เสร็จ
ครึ่งทาง(n) halfway, See also: midway, Syn. กลางทาง, Example: คุณตาเดินไปได้ถึงครึ่งทางก็เหนื่อยแล้ว เพราะสุขภาพท่านไม่ค่อยแข็งแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึ่งทาง[khreung thāng] (n, exp) EN: halfway ; midway
กลาง[klāng] (prep) EN: midway ; in the middle (of) ; halfway ; in between ; among ; amongst ; amid  FR: dans le milieu ; au milieu ; en plein ; au coeur
กลางคัน[klāngkhan] (adj) EN: halfway ; uncompleted
ยงโย่[yongyō] (v) EN: squat ; crouch ; to get up from a squatting position ; be halfway between sitting and standing

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
halfway

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
halfway

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半路[bàn lù, ㄅㄢˋ ㄌㄨˋ,  ] halfway; midway; on the way #18,305 [Add to Longdo]
山腰[shān yāo, ㄕㄢ ㄧㄠ,  ] halfway up a mountain; lit. waist of mountain #23,776 [Add to Longdo]
半途[bàn tú, ㄅㄢˋ ㄊㄨˊ,  ] halfway; midway #40,351 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
半ば[なかば, nakaba] (n-adv, n) middle; half; semi; halfway; partly; (P) #5,314 [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na, n, adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) #17,161 [Add to Longdo]
ハーフウェー;ハーフウエー[ha-fuue-; ha-fuue-] (n) halfway [Add to Longdo]
ハーフウェーハウス[ha-fuue-hausu] (n) halfway house [Add to Longdo]
ハーフウェーライン;ハーフウエーライン[ha-fuue-rain ; ha-fuue-rain] (n) halfway line [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
生半;生なか;生中[なまなか, namanaka] (adj-na) (1) (See 中途半端, なまはんか) halfway-done; mediocre; uncertain; half-hearted; (adv) (2) (See なまじっか・1) half-heartedly; insufficiently [Add to Longdo]
中間地点[ちゅうかんちてん, chuukanchiten] (n) halfway point [Add to Longdo]
中腹[ちゅうふく, chuufuku] (n) mountain side; halfway up; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halfway \Half"way`\ (h[aum]f"w[=a]`), adv.
   In the middle; at half the distance; imperfectly; partially;
   as, he halfway yielded.
   [1913 Webster]
 
      Temples proud to meet their gods halfway. --Young.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Halfway \Half"way`\, a.
   Equally distant from the extremes; situated at an
   intermediate point; midway; as, at the halfway mark. [WordNet
   sense 1]
 
   Syn: center(prenominal), middle(prenominal), midway.
     [1913 Webster]
 
   2. partial. [WordNet sense 2]
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. including only half or a portion; incomplete; as, halfway
    measures. [WordNet sense 3]
    [WordNet 1.5 +PJC]
 
   {Halfway covenant}, a practice among the Congregational
    churches of New England, between 1657 and 1662, of
    permitting baptized persons of moral life and orthodox
    faith to enjoy all the privileges of church membership,
    save the partaking of the Lord's Supper. They were also
    allowed to present their children for baptism.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 halfway
   adv 1: at half the distance; at the middle; "he was halfway down
       the ladder when he fell" [syn: {halfway}, {midway}]
   adj 1: equally distant from the extremes [syn: {center(a)},
       {halfway}, {middle(a)}, {midway}]
   2: at a point midway between two extremes; "at the halfway mark"
   3: including only half or a portion; "halfway measures"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top