ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

delegate

D EH1 L AH0 G EY2 T   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -delegate-, *delegate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delegate[N] ตัวแทน, See also: ผู้แทน, Syn. representative, agent ambassador
delegate[VI] มอบให้ทำแทน, See also: ส่งไปเป็นตัวแทน, Syn. designate, name
delegate to[PHRV] มอบหมายให้เป็นตัวแทน, See also: ให้แทน, Syn. depute to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
delegate(เดล'ละเกท) n. ตัวแทน,ผู้แทน vt. มอบหน้าที่ให้ทำการแทน,แต่งตั้งตัวแทน, See also: delegable adj. ดูdelegate, Syn. legate

English-Thai: Nontri Dictionary
delegate(n) ผู้แทน,ตัวแทน
delegate(vt) ตั้งตัวแทน,มอบหน้าที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
delegateผู้แทน (ของรัฐบาลหรือองค์การ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegateผู้แทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delegated legislationบทบัญญัติที่อาศัยอำนาจกฎหมายอื่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delegated legislationกฎหมายที่ออกตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gandhi, the sole Indian Congress Party delegate is staying at Kingsley Hall in London's East End for the duration of the talks.คานธี ตัวแทนคนเดียว ของพรรคชาตินิยมอินเดีย จะพักที่คิงสลีย์ฮอลล์ในลอนดอน ระหว่างที่ร่วมประชุม Gandhi (1982)
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง Spies Like Us (1985)
I'm a union delegate.ฉันเป็นตัวแทนของกลุ่ม Goodfellas (1990)
It's my suspicion that once he hacked into her ghost he'd use her to assassinate the key delegates.ѹɰҹ Ҥ"Ե"ͧ.. , ͺ˹ҡ÷ٵ... Ghost in the Shell (1995)
Some delegate you got there. Isn't it a little past his bedtime ?ตัวแทนเก่งนะ คงเลยเวลานอนเขาแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
Delegates from all over the world.รวมทั้งตัวแทนจากทั่วโลก. Transporter 2 (2005)
You delegated authority over gen pop to me, boss.แต่ท่านให้อำนาจผมในเรื่องนี้แล้วนะครับ Cute Poison (2005)
In order to get back with my wife, I have to learn how to-- delegate.ในเรื่องที่จะต้องทำกับ ภรรยา,ผมเรียนรู้ว่าจะต้องหา... หาคนมาทำแน Love/Addiction (2007)
I delegated the meth lab situation to you.ผมมอบหมายให้คุณจัดการสถาการณ์นี้ Love/Addiction (2007)
I did, however, speak to delegates...- ฉันได้ไปพูดคุยกับตัวแทน 2 คนที่ไม่ออกนามค่ะ Vantage Point (2008)
I delegate that decision to you.อันนั้นผมมอบหมาย.. ให้คุณตัดสินใจเองแล้วกัน Invictus (2009)
- That's why I was more than happy to delegate to people who knew better.และนี่คือสาเหตุที่ปีนี้ พ่อยินดีสุดๆ Remains of the J (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
delegateDelegates from many countries participated in the conference.
delegateHe delegated his authority to his competent assistant.
delegateI roomed with a delegate from Algeria.
delegateThey were delegates from India to the U. N.
delegateWe delegated him to negotiate with them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รังสฤษฏ์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสรรค์, แต่งตั้ง
รังสรรค์[V] appoint, See also: delegate, Syn. รังสฤษฏ์, แต่งตั้ง
ช่วยว่าการ[V] depute, See also: delegate, represent, Syn. ทำการแทน, ปฏิบัติหน้าที่แทน, ปฏิบัติการแทน, Example: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ช่วยว่าการแทนผู้ว่าฯระหว่างนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นผู้แทน[v. exp.] (pen phūthaēn) EN: be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be an agent ; be a substitute   
เป็นตัวแทน[v.] (pen tūathaēn) EN: be an agent ; be a representative ; be a delegate ; be a proxy ; be a substitute ; represent   
ผู้แทน[n.] (phūthaēn) EN: agent ; representative ; deputy ; spokeman ; delegate   FR: agent [m] ; représentant [m] ; délégué [m]
รังสรรค์[v.] (rangsan) EN: appoint ; delegate   
รังสฤษฏ์[v.] (rangsarit) EN: appoint ; delegate   
ตัวแทน[n.] (tūathaēn) EN: agent ; representative ; proxy ; deputy ; substitute ; delegate ; agency   FR: agent [m] ; représentant [m] ; courtier [m] ; délégué [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DELEGATE    D EH1 L AH0 G EY2 T
DELEGATE    D EH1 L AH0 G AH0 T
DELEGATED    D EH1 L AH0 G EY2 T AH0 D
DELEGATES    D EH1 L AH0 G EY2 T S
DELEGATES    D EH1 L AH0 G AH0 T S
DELEGATE'S    D EH1 L IH0 G AH0 T S
DELEGATES'    D EH2 L AH0 G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
delegate    (n) dˈɛlɪgət (d e1 l i g @ t)
delegate    (v) dˈɛlɪgɛɪt (d e1 l i g ei t)
delegated    (v) dˈɛlɪgɛɪtɪd (d e1 l i g ei t i d)
delegates    (n) dˈɛlɪgəts (d e1 l i g @ t s)
delegates    (v) dˈɛlɪgɛɪts (d e1 l i g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリゲートサーバー[, derige-tosa-ba-] (n) {comp} delegate server [Add to Longdo]
委任立法[いにんりっぽう, ininrippou] (n) delegated legislation [Add to Longdo]
獲得代議員数[かくとくだいぎいんすう, kakutokudaigiinsuu] (n) delegate count [Add to Longdo]
協議員[きょうぎいん, kyougiin] (n) delegate [Add to Longdo]
使節[しせつ, shisetsu] (n,adj-no) envoy; embassy; mission; delegate; (P) [Add to Longdo]
主席全権[しゅせきぜんけん, shusekizenken] (n) chief delegate [Add to Longdo]
受嘱[じゅしょく, jushoku] (n,vs) being entrusted with; being delegated with [Add to Longdo]
正使[せいし, seishi] (n) senior envoy; chief delegate [Add to Longdo]
代議員[だいぎいん, daigiin] (n) representative; delegate [Add to Longdo]
代表者[だいひょうしゃ, daihyousha] (n) representative; delegate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デリゲートサーバー[でりげーとさーばー, derige-tosa-ba-] delegate server [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, a. [L. delegatus, p. p.]
   Sent to act for or represent another; deputed; as, a delegate
   judge. "Delegate power." --Strype.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Delegated}; p. pr. &
   vb. n. {Delegating}.]
   1. To send as one's representative; to empower as an
    ambassador; to send with power to transact business; to
    commission; to depute; to authorize.
    [1913 Webster]
 
   2. To intrust to the care or management of another; to
    transfer; to assign; to commit.
    [1913 Webster]
 
       The delegated administration of the law. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       Delegated executive power.      --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
       The power exercised by the legislature is the
       people's power, delegated by the people to the
       legislative.             --J. B. Finch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Delegate \Del"e*gate\, n. [L. delegatus, p. p. of delegare to
   send, delegate; de- + legare to send with a commission, to
   depute. See {Legate}.]
   1. Any one sent and empowered to act for another; one deputed
    to represent; a chosen deputy; a representative; a
    commissioner; a vicar.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) One elected by the people of a territory to represent
      them in Congress, where he has the right of debating,
      but not of voting.
    (b) One sent by any constituency to act as its
      representative in a convention; as, a delegate to a
      convention for nominating officers, or for forming or
      altering a constitution. [U.S.]
      [1913 Webster]
 
   {Court of delegates}, formerly, the great court of appeal
    from the archbishops' courts and also from the court of
    admiralty. It is now abolished, and the privy council is
    the immediate court of appeal in such cases. [Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 delegate
   n 1: a person appointed or elected to represent others
   v 1: transfer power to someone [syn: {delegate}, {depute}]
   2: give an assignment to (a person) to a post, or assign a task
     to (a person) [syn: {delegate}, {designate}, {depute},
     {assign}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top