Search result for

-swift-

(33 entries)
(0.4964 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: swift,-swift-, *swift*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
swift (adj) adj. สวิฟท (En.) 1. รวดเร็ว, ว่องไว, ฉับพลัน, ทันควัน : He took a swift look around the room.= เขากวาดสายตาอย่างรวดเร็วไปรอบห้อง ; There was a swift change of plans.= มีการเปลี่ยนแผน (จากแผนหนึ่งไปใช้อีกแผนหนึ่ง) โดยรวดเร็ว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swift    [ADJ] ฉับพลัน, See also: ฉับไว, ทันที, Syn. prompt, sudden
swift    [ADJ] ว่องไว, See also: คล่องแคล่ว, รวดเร็ว, Syn. quick, fast, speedy, rapid
swift    [ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างทันควัน, Syn. quickly, suddenly, rapidly
swift    [N] นกชนิดหนึ่งคล้ายนกนางแอ่น
swift    [N] จิ้งจก, See also: จิ้งจกขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, Syn. lizard
swift    [N] กระสวยด้าย, See also: เครื่องกรอ, Syn. reel, cylinder

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftThe spider responds with a swift attack.
swiftA swallow flies very swiftly.
swiftThe swallow is swift in flight.
swiftShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
swiftTime goes very swiftly.
swiftWere a serious crisis to arise, the government would have to act swiftly.
swiftLife is short and time is swift.
swiftThe race is not to the swift.
swiftThe kite soared upwards with the swiftness of a bird.
swiftHer fingers ran swiftly over the keys.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
swift(สวิฟทฺ) adj.,adv. รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน,ทันที,ทันควัน n. นกปีกยาวคล้ายนกนางแอ่น,ตะกร้าด้าย,จิ้งจก, See also: swiftness n., Syn. rapid

English-Thai: Nontri Dictionary
swift(adj) ว่องไว,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: swift   FR: martinet [m]
นกแอ่นบินเร็ว[n. exp.] (nok aen bin reo) EN: swift   

CMU English Pronouncing Dictionary
SWIFT    S W IH1 F T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swift    (n) (s w i1 f t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schnellfüßigswift footed [Add to Longdo]
Schwalbensittich {m} [ornith.]Swift Parrot [Add to Longdo]
schnell; zügig {adj} | schneller; zügiger | am schnellsten; am zügigstenswift | swifter | swiftest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎn, ㄗㄢˇ, ] swift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pine \Pine\, n. [AS. p[imac]n, L. pinus.]
   1. (Bot.) Any tree of the coniferous genus {Pinus}. See
    {Pinus}.
    [1913 Webster]
 
   Note: There are about twenty-eight species in the United
      States, of which the {white pine} ({Pinus Strobus}),
      the {Georgia pine} ({Pinus australis}), the {red pine}
      ({Pinus resinosa}), and the great West Coast {sugar
      pine} ({Pinus Lambertiana}) are among the most
      valuable. The {Scotch pine} or {fir}, also called
      {Norway} or {Riga pine} ({Pinus sylvestris}), is the
      only British species. The {nut pine} is any pine tree,
      or species of pine, which bears large edible seeds. See
      {Pinon}.
      [1913 Webster] The spruces, firs, larches, and true
      cedars, though formerly considered pines, are now
      commonly assigned to other genera.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the pine tree.
    [1913 Webster]
 
   3. A pineapple.
    [1913 Webster]
 
   {Ground pine}. (Bot.) See under {Ground}.
 
   {Norfolk Island pine} (Bot.), a beautiful coniferous tree,
    the {Araucaria excelsa}.
 
   {Pine barren}, a tract of infertile land which is covered
    with pines. [Southern U.S.]
 
   {Pine borer} (Zool.), any beetle whose larv[ae] bore into
    pine trees.
 
   {Pine finch}. (Zool.) See {Pinefinch}, in the Vocabulary.
 
   {Pine grosbeak} (Zool.), a large grosbeak ({Pinicola
    enucleator}), which inhabits the northern parts of both
    hemispheres. The adult male is more or less tinged with
    red.
 
   {Pine lizard} (Zool.), a small, very active, mottled gray
    lizard ({Sceloporus undulatus}), native of the Middle
    States; -- called also {swift}, {brown scorpion}, and
    {alligator}.
 
   {Pine marten}. (Zool.)
    (a) A European weasel ({Mustela martes}), called also
      {sweet marten}, and {yellow-breasted marten}.
    (b) The American sable. See {Sable}.
 
   {Pine moth} (Zool.), any one of several species of small
    tortricid moths of the genus {Retinia}, whose larv[ae]
    burrow in the ends of the branchlets of pine trees, often
    doing great damage.
 
   {Pine mouse} (Zool.), an American wild mouse ({Arvicola
    pinetorum}), native of the Middle States. It lives in pine
    forests.
 
   {Pine needle} (Bot.), one of the slender needle-shaped leaves
    of a pine tree. See {Pinus}.
 
   {Pine-needle wool}. See {Pine wool} (below).
 
   {Pine oil}, an oil resembling turpentine, obtained from fir
    and pine trees, and used in making varnishes and colors.
    
 
   {Pine snake} (Zool.), a large harmless North American snake
    ({Pituophis melanoleucus}). It is whitish, covered with
    brown blotches having black margins. Called also {bull
    snake}. The Western pine snake ({Pituophis Sayi}) is
    chestnut-brown, mottled with black and orange.
 
   {Pine tree} (Bot.), a tree of the genus {Pinus}; pine.
 
   {Pine-tree money}, money coined in Massachusetts in the
    seventeenth century, and so called from its bearing a
    figure of a pine tree. The most noted variety is the {pine
    tree shilling}.
 
   {Pine weevil} (Zool.), any one of numerous species of weevils
    whose larv[ae] bore in the wood of pine trees. Several
    species are known in both Europe and America, belonging to
    the genera {Pissodes}, {Hylobius}, etc.
 
   {Pine wool}, a fiber obtained from pine needles by steaming
    them. It is prepared on a large scale in some of the
    Southern United States, and has many uses in the economic
    arts; -- called also {pine-needle wool}, and {pine-wood
    wool}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, adv.
   Swiftly. [Obs. or Poetic] --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Ply swift and strong the oar.      --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\, n.
   1. The current of a stream. [R.] --Walton.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Any one of numerous species of small, long-winged,
    insectivorous birds of the family {Micropodidae}. In form
    and habits the swifts resemble swallows, but they are
    destitute of complex vocal muscles and are not singing
    birds, but belong to a widely different group allied to
    the humming birds.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common European swift ({Cypselus apus} syn.
      {Micropus apus}) nests in church steeples and under the
      tiles of roofs, and is noted for its rapid flight and
      shrill screams. It is called also {black martin},
      {black swift}, {hawk swallow}, {devil bird},
      {swingdevil}, {screech martin}, and {shriek owl}. The
      common American, or chimney, swift ({Chaetura
      pelagica}) has sharp rigid tips to the tail feathers.
      It attaches its nest to the inner walls of chimneys,
      and is called also {chimney swallow}. The Australian
      swift ({Chaetura caudacuta}) also has sharp naked tips
      to the tail quills. The European Alpine swift
      ({Cypselus melba}) is whitish beneath, with a white
      band across the breast. The common Indian swift is
      {Cypselus affinis}. See also {Palm swift}, under
      {Palm}, and {Tree swift}, under {Tree}.
      [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any one of several species of lizards, as the pine
    lizard.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) The ghost moth. See under {Ghost}.
    [1913 Webster]
 
   5. [Cf. {Swivel}.] A reel, or turning instrument, for winding
    yarn, thread, etc.; -- used chiefly in the plural.
    [1913 Webster]
 
   6. The main card cylinder of a flax-carding machine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swift \Swift\ (sw[i^]ft), a. [Compar. {Swifter}
   (sw[i^]ft"[~e]r); superl. {Swiftest}.] [AS. swift; akin to
   sw[=a]pan to sweep, swipu a whip; cf. sw[imac]fan to move
   quickly, to revolve. See {Swoop}, v. i., and cf. {Swivel},
   {Squib}.]
   1. Moving a great distance in a short time; moving with
    celerity or velocity; fleet; rapid; quick; speedy; prompt.
    [1913 Webster]
 
       My beloved brethren, let every man be swift to hear,
       slow to speak, slow to wrath.     --James i. 19.
    [1913 Webster]
 
       Swift of dispatch and easy of access. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       And bring upon themselves swift destruction. --2
                          Pet. ii. 1.
    [1913 Webster]
 
   2. Of short continuance; passing away quickly. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Swift is often used in the formation of compounds which
      are generally self-explaining; as, swift-darting,
      swift-footed, swift-winged, etc.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Quick; fleet; speedy; rapid; expeditious.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swift
   adj 1: moving very fast; "fleet of foot"; "the fleet scurrying
       of squirrels"; "a swift current"; "swift flight of an
       arrow"; "a swift runner" [syn: {fleet}, {swift}]
   n 1: United States meat-packer who began the use of refrigerated
      railroad cars (1839-1903) [syn: {Swift}, {Gustavus Franklin
      Swift}]
   2: an English satirist born in Ireland (1667-1745) [syn:
     {Swift}, {Jonathan Swift}, {Dean Swift}]
   3: a small bird that resembles a swallow and is noted for its
     rapid flight
   4: common western lizard; seen on logs or rocks [syn: {western
     fence lizard}, {swift}, {blue-belly}, {Sceloporus
     occidentalis}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SWIFT
     Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
 (org., banking)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top