ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

speedily

S P IY1 D AH0 L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -speedily-, *speedily*, speedy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speedily[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างฉับไว, Syn. abruptly, fast, rapidly

English-Thai: Nontri Dictionary
speedily(adv) ว่องไว,อย่างเร็ว,อย่างฉับพลัน,รวดเร็ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเร็ว[ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
กระชั้น[ADV] speedily, See also: rapidly, following close, keeping in step, Syn. เร่ง, ถี่, Ant. เฉื่อย, Example: ไก่ขันกระชั้นเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับ[adv.] (chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly   FR: soudainement ; abruptement
ไว[adv.] (wai) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily   FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary
SPEEDILY    S P IY1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speedily    (a) spˈiːdɪliː (s p ii1 d i l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay [Add to Longdo]
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speedily \Speed"i*ly\, adv.
   In a speedy manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speedily
   adv 1: with rapid movements; "he works quickly" [syn: {quickly},
       {rapidly}, {speedily}, {chop-chop}, {apace}] [ant:
       {easy}, {slow}, {slowly}, {tardily}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top