ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

swiftly

S W IH1 F T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -swiftly-, *swiftly*, swift
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
swiftly(adv) อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างว่องไว, อย่างคล่องแคล่ว, อย่างฉับพลัน, Syn. quickly, instantaneously, rapidly

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"One can't resent one's era without being swiftly punished by it.""ไม่มีใครโทษกาลเวลา หากไม่ถูกมันเล่นงาน" Pola X (1999)
You have my word we will arrive swiftly and safely.พวกท่านคงทราบแล้วว่า เราจะต้องเดินทางไปให้ถึงอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย Mulan 2: The Final War (2004)
Sorry I'm late, Father. I came as swiftly as I was able.ขออภัยที่มาช้า หม่อมฉันก็รีบมาเร็วที่สุดแล้ว. Stardust (2007)
Oh, so swiftly it flew, the sight could not follow it in its flight.โอ้ มันพุ่งไปฉิว จนมองแทบไม่ทันเลยทีเดียว Ending Happy (2007)
Striking swiftly after the Battle of Geonosis...มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายหลังยุทธการจีโอโนซิส Star Wars: The Clone Wars (2008)
Swiftly we must move if we are to recapture himเราต้องรีบดำเนินการ ถ้าอยากจะจับตัวเขา Cloak of Darkness (2008)
If we don't swiftly find a solution, all the blame will rest upon you.หากเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้, ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความผิดพลาดทั้งหมด The Kingdom of the Winds (2008)
If we are to strike Jolbon, we must swiftly deploy as well.ถ้าเราโจมตีโชบุล, เราต้องเตรียมการอย่างรวดเร็ว The Kingdom of the Winds (2008)
These gifts, this favor will go as swiftly as it came.ของขวัญเหล่านี้ สิทธิพิเศษนี้ ได้มาเร็วก็จะหายไปเร็วเช่นกัน The Other Boleyn Girl (2008)
Because they get anything on you and those criminals are back on the streets, followed swiftly by you and me.ถ้ามันจับผิดอะไรได้ละก็ อาชญากรพวกนั้นเดินกลับอยู่บนท้องถนน คุณกลับผมจะได้ตามไปด้วย The Dark Knight (2008)
Remember, ride swiftly and carefullyจำไว้ ควบม้าเร็วๆและระวังให้มาก Three Kingdoms (2008)
You swear to follow his will and his word as swiftly and obediently as you did your own father's?นายสาบานที่จะทำตามพระประสงค์และบัญชา อย่างเคร่งครัดและเชื่อฟัง อย่างที่นายเคยทำกับพ่อ When the Levee Breaks (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
swiftlyA swallow flies very swiftly.
swiftlyHer fingers ran swiftly over the keys.
swiftlyHowever he has to take it at fixed intervals, just one day without taking it is swiftly fatal.
swiftlyThe Department of Homeland Security's primary function is the prevention of terrorist attacks occurring within America and, in the extreme case of an attack happening, holding losses to the smallest possible level and swiftly carrying out restoration.
swiftlyTime goes very swiftly.
swiftlyTroops were swiftly called in to put down the riot.
swiftlyWere a serious crisis to arise, the government would have to act swiftly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรื๋อ(adv) swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ไว(adv) swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai Definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
ผล็อย(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, precipitately, suddenly, Example: เธอคงเหนื่อยมาก พอขึ้นรถก็หลับผล็อย, Thai Definition: โดยเร็ว, โดยพลัน
หมับ(adv) swiftly, See also: quickly, rapidly, Example: เธอถูกเขาคว้าหมับเข้าที่แขน ลากถูลู่ถูกังออกมา, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันทีทันใด
หมุบ(adv) swiftly, See also: quickly, Example: ทันทีที่แม่นำของว่างมาวางที่โต๊ะ น้องก็หยิบหมุบในทันทีทันใด, Thai Definition: อาการที่หยิบหรือกัด หรือเคี้ยวโดยเร็ว
ตื๋อ(adv) quickly, See also: swiftly, rapidly, fast, Syn. เร็ว, เร็วมาก, Example: เด็กน้อยวิ่งตื๋อไปหาแม่ที่เพิ่งกลับจากทำงาน
ปราด(adv) swiftly, See also: quickly, speedily, rapidly, Syn. ปรี่, พุ่ง, Example: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน, Thai Definition: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ปรูดปราด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรูด, ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, Example: เด็กชายวิ่งปรูดปราดตัดหน้ารถยนต์, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว
ปรูด(adv) swiftly, See also: rapidly, quickly, speedily, Syn. ปรู๊ดปร๊าด, ว่องไว, รวดเร็ว, ปรูดปราด, Example: เด็กๆ วิ่งปรูดลงมาจากบ้านราวกับลมพัดเมื่อได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนไหวอย่างว่องไว รวดเร็ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิบ[chip] (adv) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind  FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ฮวบ[hūap] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely  FR: rapidement
ฮวบฮาบ[hūaphāp] (adv) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly
โลด[lōt] (adv) EN: fast ; quickly ; swiftly
แผล็ว[phlaeo] (x) EN: quickly ; swiftly ; with agility  FR: rapidement
พลัน[phlan] (x) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once  FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; soudainement
ซิ่ง[sing] (adv) EN: speeding ; fast ; quickly ; swiftly
ไว[wai] (adv) EN: quickly ; promptly ; swiftly ; fast ; rapidly ; speedily  FR: rapidement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SWIFTLY S W IH1 F T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
swiftly (a) swˈɪftliː (s w i1 f t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘忽[piāo hū, ㄆㄧㄠ ㄏㄨ,   /  ] swiftly moving; fleet; to sway #36,161 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
早く(P);速く(P)[はやく, hayaku] (adv) (1) early; soon; (2) quickly; swiftly; rapidly; fast; (P) #4,336 [Add to Longdo]
するすると;するする[surusuruto ; surusuru] (adv) smoothly; swiftly [Add to Longdo]
ガッと[gatsu to] (adv) vigorously; swiftly [Add to Longdo]
雲煙過眼[うんえんかがん, un'enkagan] (n) not being obsessed with something very long (just as clouds and haze pass swiftly before one's eyes) [Add to Longdo]
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]
急な流れ[きゅうなながれ, kyuunanagare] (n) swiftly running river; rapid stream [Add to Longdo]
急に[きゅうに, kyuuni] (adv) (1) swiftly; rapidly; (2) suddenly; abruptly; immediately [Add to Longdo]
疾う[とう, tou] (adv) (1) (See 疾く) quickly; swiftly; (n, adj-no) (2) a long time ago [Add to Longdo]
疾く[とく, toku] (adv) (1) quickly; swiftly; (2) already; before; (n, adj-no) (3) long time ago [Add to Longdo]
疾く疾く[とくとく, tokutoku] (adv) (arch) (See 疾く・1) quickly; swiftly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Swiftly \Swift"ly\, adv.
   In a swift manner; with quick motion or velocity; fleetly.
   --Wyclif.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 swiftly
   adv 1: in a swift manner; "she moved swiftly" [syn: {swiftly},
       {fleetly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top