ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-rosy-

R OW1 Z IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: rosy, *rosy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rosy[ADJ] มีสีชมพู, See also: มีสีกุหลาบ, มีสีแดงอมชมพู, Syn. reddish-pink, pink
rosy[ADJ] มีผิวสีชมพูผ่องใส, See also: มีผิวชมพูดูสุขภาพดี, Syn. blooming, healthy-looking, radiant
rosy[ADJ] มีความหวัง, See also: ร่าเริงเบิกบาน, มองโลกในแง่ดี, Syn. bright, hopeful, optimistic, promising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rosy(โร'ซี) adj. ชมพู,แดงอมชมพู,สีกุหลาบ,ร่าเริง,เบิกบานใจ,ดีงาม,มองโลกในแง่ดี,ทำด้วยกุหลาบ,ประดับด้วยกุหลาบ, See also: rosiness n., Syn. fresh,rubicund,promising

English-Thai: Nontri Dictionary
rosy(adj) ประดับด้วยกุหลาบ,เป็นสีดอกกุหลาบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that things aren't as rosy as they appear to be under the surface?นั่นคือสิ่งที่ไม่คือสีดอกกุหลาบ ขณะที่มันดูเหมือนจะคือภายใต้ พื้นผิว? Yellow Submarine (1968)
A rosy nose?จมูกคือสีดอกกุหลาบ? Yellow Submarine (1968)
I love Beauxbatows' rosy cheeks.ฉันรักแก้มแดง ๆ ของบรองซ์บาตอง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Nice cup o' Rosy Lee.- มีเขาล้อมรอบ... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
I want to have rosy cheeks, be healthy and activeอยากมีสุขภาพดี แก้มมีเลือดฝาด My Lovely Sam-Soon (2005)
It speaks of Rosy flesh and seeded wombIt speaks of Rosy fleshand seeded womb(เลือดเนื้อหญิงสีกุหลาบในอุทร) The Da Vinci Code (2006)
"An orb with Rosy flesh and seeded womb"."ลูกกลมที่มีเลือดเนื้อ ของหญิงสีกุหลาบ" The Da Vinci Code (2006)
You've got this rosy film over your eyes, like a kid.คุณไม่รู้ในเรื่องนั้น Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
Of course, and... big rosy cheeks.ได้สิ แล้วก็แก้มสีชมพูพวงใหญ่ๆ Truly Content (2010)
And you're following me to ask how I break the rules and maintain my rosy demeanor.และเธอตามฉันมาเพื่อจะถามว่า ฉันแหกกฏเกณฑ์ต่างๆ และยังคง ทำตัวเบิกบานได้อย่างไรรึ Last Temptation (2011)
You think life's all rosy because I'm nice to you?คุณคิดว่าเพราะตอนนี้ฉันกำลังหยุดพัก ก็เลยไม่มีอะไรให้ต้องกลัวแล้วใช่ไหม Episode #1.19 (2011)
Things were not looking rosy for good ol' Oliver.มันดูไม่ค่อยดีนั่นสำหรับจาก โอลิเวอร์ The Road Not Taken (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rosyHis prospects are not so rosy as you suppose.

CMU English Pronouncing Dictionary
ROSY R OW1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rosy (j) rˈouziː (r ou1 z ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
透红[tòu hóng, ㄊㄡˋ ㄏㄨㄥˊ, / ] rosy [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rosig {adj} | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
Rosenspint {m} [ornith.]Rosy Bee Eater [Add to Longdo]
Rosenmennigvogel {m} [ornith.]Rosy Minivet [Add to Longdo]
Rosenbauch-Schneegimpel {m} [ornith.]Rosy Finch [Add to Longdo]
Perlastrild {m} [ornith.]Rosy Twin-spot [Add to Longdo]
Prachtbarbe {f} (Barbus conchonius) [zool.]rosy barb [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rosy \Ros"y\, a. [Compar. {Rosier}; superl. {Rosiest}.]
   Resembling a rose in color, form, or qualities; blooming;
   red; blushing; also, adorned with roses.
   [1913 Webster]
 
      A smile that glowed
      Celestial rosy-red, love's proper hue.  --Milton.
   [1913 Webster]
 
      While blooming youth and gay delight
      Sit thy rosy cheeks confessed.      --Prior.
   [1913 Webster]
 
   Note: Rosy is sometimes used in the formation of
      self?xplaining compounde; as, rosy-bosomed,
      rosy-colored, rosy-crowned, rosy-fingered, rosy-tinted.
      [1913 Webster]
 
   {Rosy cross}. See the Note under {Rosicrucian}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rosy
   adj 1: reflecting optimism; "a rosy future"; "looked at the
       world through rose-colored glasses" [syn: {rose-colored},
       {rosy}]
   2: having the pinkish flush of health [syn: {flushed}, {rose-
     cheeked}, {rosy}, {rosy-cheeked}]
   3: of blush color; "blushful mists" [syn: {blushful}, {rosy}]
   4: presaging good fortune; "she made a fortunate decision to go
     to medical school"; "rosy predictions" [syn: {fortunate},
     {rosy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top