ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blooming

B L UW1 M IH0 NG   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blooming-, *blooming*, bloom
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blooming[ADJ] ซึ่งกำลังบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blooming(บลูม'มิง) adj. ดอกไม้บาน,กำลังบาน,ในวัยหนุ่มสาว,ในวัยแตกเนื้อสาว,เจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง,สุดขีด,ระยำ,อัปรีย์, Syn. fresh ###A. declining

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bloomingการกวน [การแพทย์]
Blooming Typeชนิดที่เกิดน้ำนมขุ่นเมื่อเติมลงในน้ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not do his blooming laundry.- ไม่ต้องซักผ้าให้มัน The Holiday (2006)
"Over the edge. " Ah, it's driving me over the blooming edge.บนคือล่าง ใบ้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยซักนิด Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Blooming Nora, how mad is that?มันพูดยากนะ, แพนโดรา Everyone (2009)
Blooming 'eck.Blooming 'eck. It's big out here. Everyone (2009)
They got that Blooming Onion.พวกเขามีหัวหอมทอดเม็กซิกัน I.F.T. (2010)
♫ of the blooming dogwood in the garden ♫Niwa no hanamizuki ปลูกลงในสวนด้วยต้นด๊อกวูด Hanamizuki (2010)
They were growing in front of the apartments over there. They're blooming so well!ก็เอามาจากข้างหน้านี้ไง กำลังบานสวยเชียว! Episode #1.12 (2010)
But why would anyone dump water in the blooming desert?ใครที่ไหนกันจะบ้าบอเอาน้ำไปทิ้งในทะเลทราย? Rango (2011)
He never leaves without taking a blooming soul. Do it!เรียกมาแล้วก็ต้องเอาวิญญาณกลับไปด้วย Rango (2011)
Get cracking, ye blooming cockroaches!ทำงานเข้า เจ้าพวกแมลงสาป Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
There's no blooming grip on these things.มันไม่เกาะพี้น เดินลำบาก One Day (2011)
I'm not fool enough to think there's any flowers blooming for my brother.ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้น ที่คิดว่าจะมีดอกไม้ดอกไหน บานขึ้นมาเพื่อพี่ชายของผม Cherokee Rose (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bloomingCold weather keeps many plants from blooming.
bloomingThe roses are blooming early this year.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรณิการ์[n.] (kannikā) EN: Night-flowering Jasmine ; Night-blooming Jasmine ; Night Jasmine ; Coral Jasmine ; Sad tree ; Parijat   
ราตรี [n. exp.] (rātrī) EN: Lady of the night ; Night jessamine ; Night blooming jasmine ; Queen of the night   

CMU English Pronouncing Dictionary
BLOOMING B L UW1 M IH0 NG
BLOOMINGTON B L UW1 M IH0 NG T AH0 N
BLOOMINGDALE B L UW1 M IH0 NG D EY2 L
BLOOMINGDALES B L UW1 M IH0 NG D EY2 L Z
BLOOMINGDALE'S B L UW1 M IH0 NG D EY2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blooming (v) blˈuːmɪŋ (b l uu1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛开[shèng kāi, ㄕㄥˋ ㄎㄞ, / ] blooming; in full flower, #14,667 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
花(P);華[はな, hana] (n) (1) flower; blossom; bloom; petal; (2) blooming (esp. of cherry blossoms); cherry blossom; (3) (See 生け花・1) ikebana; (4) (abbr) (See 花札) Japanese playing cards; (5) beauty; (6) (usu. as 〜が花) (See 言わぬが花) (the) best; (P) [Add to Longdo]
花天月地[かてんげっち, katengecchi] (n) flowers blooming in moonlight [Add to Longdo]
開花[かいか, kaika] (n,vs) (1) flowers budding; blooming; flowering; (2) showing results; becoming popular; blooming; (P) [Add to Longdo]
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night [Add to Longdo]
咲き始める[さきはじめる, sakihajimeru] (v1) to begin blooming [Add to Longdo]
桜散る;サクラ散る[さくらちる(桜散る);サクラちる(サクラ散る), sakurachiru ( sakura chiru ); sakura chiru ( sakura chiru )] (exp) (1) (id) (See 桜咲く) exam failure; (2) cherry blossom blooming; cherry blossom falling [Add to Longdo]
散り残る[ちりのこる, chirinokoru] (v5r,vi) to be left blooming; to remain on the stem [Add to Longdo]
四季咲き[しきざき, shikizaki] (n) blooming in each season [Add to Longdo]
死に花[しにばな, shinibana] (n) a blooming cut flower; glorious death [Add to Longdo]
早稲田[わせだ;わさだ, waseda ; wasada] (n) field of early-blooming (or ripening) rice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bloom \Bloom\, v. i. [imp. & p. p. {Bloomed}; p. pr. & vb. n.
   {Blooming}.]
   1. To produce or yield blossoms; to blossom; to flower or be
    in flower.
    [1913 Webster]
 
       A flower which once
       In Paradise, fast by the tree of life,
       Began to bloom.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in a state of healthful, growing youth and vigor; to
    show beauty and freshness, as of flowers; to give promise,
    as by or with flowers.
    [1913 Webster]
 
       A better country blooms to view,
 
       Beneath a brighter sky.        --Logan.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blooming \Bloom"ing\, n. (Metal.)
   The process of making blooms from the ore or from cast iron.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blooming \Bloom"ing\, a.
   1. Opening in blossoms; flowering.
    [1913 Webster]
 
   2. Thriving in health, beauty, and vigor; indicating the
    freshness and beauties of youth or health.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blooming
   adj 1: informal intensifiers; "what a bally (or blinking)
       nuisance"; "a bloody fool"; "a crashing bore"; "you
       flaming idiot" [syn: {bally(a)}, {blinking(a)},
       {bloody(a)}, {blooming(a)}, {crashing(a)}, {flaming(a)},
       {fucking(a)}]
   n 1: the organic process of bearing flowers; "you will stop all
      bloom if you let the flowers go to seed" [syn: {blooming},
      {bloom}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top