ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-recompense-

R EH1 K AH0 M P EH2 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: recompense, *recompense*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recompense(vt) ตอบแทน, See also: ชดเชย, Syn. compensate, remunerate
recompense(n) ค่าชดเชย, See also: ค่าตอบแทน, Syn. compensation, reward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recompense(เรค'เคิมเพนซฺ) v. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้, ตอบสนอง n. การชดเชย, การชดใช้, ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, รางวัล, ค่าตอบแทน, , See also: recompensable adj. recompenser n., Syn. reimburse, recoup, amends

English-Thai: Nontri Dictionary
recompense(n) สินน้ำใจ, ค่าตอบแทน, ค่าชดใช้, การชดเชย, รางวัล
recompense(vt) ชดใช้, ให้ค่าตอบแทน, ตอบสนอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recompense๑. ชดใช้, สิ่งชดใช้๒. รางวัล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าทดแทน(n) compensation, See also: recompense, Syn. ค่าชดเชย, Example: โครงการตัดถนนใหม่จะต้องจ่ายค่าทดแทนทั้งที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนซึ่งต้องย้ายออกและจัดหาพื้นที่ทำกินใหม่
ค่าชดเชย(v) recompense, See also: compensation, Example: วิธีแก้สภาวะว่างงานให้ลดน้อยลงได้ก็ควรมีกฎหมายให้ค่าชดเชยแก่คนงานให้เพียงพอเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการงาน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECOMPENSE R EH1 K AH0 M P EH2 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recompense (v) rˈɛkəmpɛns (r e1 k @ m p e n s)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\ (r[e^]k"[o^]m*p[e^]ns), v. t. [imp. &
   p. p. {Recompensed} (-p?nst); p. pr. & vb. n. {Recompensing}
   (-p?n`s?ng).] [F. r['e]compenser, LL. recompensare, fr.L.
   pref. re- re- + compensare to compensate. See {Compensate}.]
   1. To render an equivalent to, for service, loss, etc.; to
    requite; to remunerate; to compensate.
    [1913 Webster]
 
       He can not recompense me better.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To return an equivalent for; to give compensation for; to
    atone for; to pay for.
    [1913 Webster]
 
       God recompenseth the gift.      --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
       To recompense
       My rash, but more unfortunate, misdeed. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To give in return; to pay back; to pay, as something
    earned or deserved. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Recompense to no man evil for evil.  --Rom. xii.
                          17.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To repay; requite; compensate; reward; remunerate.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\ (r?k"?m*p?ns), v. i.
   To give recompense; to make amends or requital. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recompense \Rec"om*pense\, n. [Cf. F. r['e]compense.]
   An equivalent returned for anything done, suffered, or given;
   compensation; requital; suitable return.
   [1913 Webster]
 
      To me belongeth vengeance, and recompense. --Deut.
                          xxii. 35.
   [1913 Webster]
 
      And every transgression and disobedience received a
      just recompense of reward.        --Heb. ii. 2.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Repayment; compensation; remuneration; amends;
     satisfaction; reward; requital.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recompense
   n 1: payment or reward (as for service rendered)
   2: the act of compensating for service or loss or injury [syn:
     {recompense}, {compensation}]
   v 1: make amends for; pay compensation for; "One can never fully
      repair the suffering and losses of the Jews in the Third
      Reich"; "She was compensated for the loss of her arm in the
      accident" [syn: {compensate}, {recompense}, {repair},
      {indemnify}]
   2: make payment to; compensate; "My efforts were not
     remunerated" [syn: {compensate}, {recompense}, {remunerate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top