ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-happiness-

HH AE1 P IY0 N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: happiness, *happiness*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
happiness(n) ความสุข, See also: ความสงบสุข, ความสบายใจ, ความรื่นรมย์, ความสุขใจ, Syn. delight, felicity, merriment, Ant. sadness, unhappiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
happiness(แฮพ'พีนิส) n. ความสุข, Syn. beatitude, bliss

English-Thai: Nontri Dictionary
happiness(n) ความสุข, ความสบายใจ, ความยินดี, ความเบิกบาน, ศุภมงคล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
happinessความสุข [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Happinessความสุข [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
happinessAll her imaginary happiness vanished in a moment.
happinessAll these things serve to add to our happiness.
happinessA man's happiness depends on what he is rather than on what he has.
happinessA man's happiness doesn't depend on what he has but on what he is.
happinessAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.
happinessAre you saying that our plan was accepted? I hope you're not showing me any premature happiness here.
happinessBut I'm not sure whether it brings happiness to everybody.
happinessEverybody demanded happiness.
happinessEverybody desires happiness.
happinessEverybody has the right to seek happiness.
happinessEverybody knows that happiness is in contentment.
happinessEverybody seeks happiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวัสดิ์(n) happiness, Syn. ความดี, ความดีงาม, ความเจริญรุ่งเรือง, Ant. เสนียด, อัปมงคล
สุข(n) happiness, See also: cheerfulness, delight, enjoyment, Syn. ความสุข, ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ทุกข์, โศก
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร
ความสุขใจ(n) happiness, See also: contentment, Syn. ความสบายใจ, ความเบิกบานใจ, Ant. ความทุกข์ใจ, Example: ครูเล่าถึงตอนนี้แล้วก็หัวเราะเบาๆ ราวกับมีความสุขใจเมื่อนึกย้อนกลับไปเห็นภาพวันคืนเก่าๆ ในอดีตอีกครั้ง
ความสำราญ(n) happiness, See also: pleasurableness, Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน, Example: พวกเขาและเพื่อนๆ ได้เดินทางมาเที่ยวหาความสำราญที่ ฟิวเจอร์ผับ กัน
ความสุข(n) happiness, See also: pleasure, Syn. ความสบาย, ความสำราญ, Ant. ความทุกข์, Example: หากเราเดินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนเกินไปแล้วชีวิตเราจะมีความสุข
รณ(n) happiness, See also: joy, gladness, Syn. ความยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปราโมทย์(n) happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
กระเษมสานต์(n) happiness, See also: joy, cheerfulness, delight, Syn. เกษมศานต์, เกษมสันต์, เกษมสำราญ, Ant. เศร้า, ทุกข์ใจ, Example: พระบารมีของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ปกแผ่ไปขจัดปัดเป่าทุกข์บำรุงสุข ให้บังเกิดความร่มเย็นกระเษมศานต์แก่ทวยนาทรทั่วหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสุขใจ[khwām sukjai] (n) EN: happiness
ความสุขสบาย[khwām suksabāi] (n) EN: happiness
สวัสดิ์[sawat] (n) EN: happiness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HAPPINESS HH AE1 P IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
happiness (n) hˈæpɪnəs (h a1 p i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Happiness \Hap"pi*ness\, n. [From {Happy}.]
   1. Good luck; good fortune; prosperity.
    [1913 Webster]
 
       All happiness bechance to thee in Milan! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An agreeable feeling or condition of the soul arising from
    good fortune or propitious happening of any kind; the
    possession of those circumstances or that state of being
    which is attended with enjoyment; the state of being
    happy; contentment; joyful satisfaction; felicity;
    blessedness.
    [1913 Webster]
 
   3. Fortuitous elegance; unstudied grace; -- used especially
    of language.
    [1913 Webster]
 
       Some beauties yet no precepts can declare,
       For there's a happiness, as well as care. --Pope.
 
   Syn: {Happiness}, {Felicity}, {Blessedness}, {Bliss}.
 
   Usage: Happiness is generic, and is applied to almost every
      kind of enjoyment except that of the animal appetites;
      felicity is a more formal word, and is used more
      sparingly in the same general sense, but with elevated
      associations; blessedness is applied to the most
      refined enjoyment arising from the purest social,
      benevolent, and religious affections; bliss denotes
      still more exalted delight, and is applied more
      appropriately to the joy anticipated in heaven.
      [1913 Webster]
 
         O happiness! our being's end and aim! --Pope.
      [1913 Webster]
 
         Others in virtue place felicity,
         But virtue joined with riches and long life;
         In corporal pleasures he, and careless ease.
                          --Milton.
      [1913 Webster]
 
         His overthrow heaped happiness upon him;
         For then, and not till then, he felt himself,
         And found the blessedness of being little.
                          --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 happiness
   n 1: state of well-being characterized by emotions ranging from
      contentment to intense joy [syn: {happiness}, {felicity}]
      [ant: {unhappiness}]
   2: emotions experienced when in a state of well-being [ant:
     {sadness}, {unhappiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top