Search result for

well-being

(38 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-being-, *well-being*, well-be
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-being[N] สวัสดิภาพ, See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี, Syn. happiness, prosperity, welfare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anything to ease your comfort or well-being?อะไรที่จะทำให้เจ้าสบาย หรือรู้สึกดีขึ้น? The Other Boleyn Girl (2008)
The boy's well-being is my responsibility.สวัสดิภาพเด็กนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของฉัน Doubt (2008)
His well-being is not at issue.สวัสดิภาพของเขาไม่ไช่ประเด็น Doubt (2008)
My name is john locke,and I'm responsible for the well-Being of this island.ผมชื่อ จอห์น ล็อค และผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเกาะนี้ Eggtown (2008)
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้ Julie & Julia (2009)
I'm concerned about her well-being.ฉันอยากรู้เรื่องความเป็นอยู่ของเธอ I Lied, Too. (2009)
In civilian life, it means putting your friend's well-being above your own, huh?สำหรับพลเรือน มันหมายถึง ต้องเห็นเพื่อนสำคัญกว่าตัวเอง ใช่มั้ย? Chuck Versus the Best Friend (2009)
As I said, I would like if you let me inside here so that I can check on my son's well-being.เอาล่ะ ฉันเป็นพ่อของเขา ตกลงไหม คุณคือคุณเเจ็คสันเหรอคะ นั่นแหล่ะฉัน วอลท์ เเจ็คสัน Negro Y Azul (2009)
I couldn't guarantee her well-beingแต่กว่าจะรุ้ ว่าใครที่ช่วยเขา ฉันไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของเขาได้ Saw VI (2009)
DIDN'T HELP TOMMY'S EMOTIONAL WELL-BEING.เอ่อ... House on Fire (2009)
But this time, i'm putting chloe's well-Beingแต่ตอนนี้ฉันกำลังเอาชีวิตของโคลอี้ Legion (2009)
The safety and well-being of my child must come first.ความปลอดภัยและชีวิตลูกสาวดิฉันต้องมาก่อน Everybody Ought to Have a Maid (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well-beingParents must look after the well-being of the their children.
well-beingYou should pay attention to your well-being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่ดีกินดี[N] well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai definition: การที่มีความสุขสบาย
ความสุขสบาย[N] happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being = wellbeing   FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
ยุคพระศรีอาริย์[n. exp.] (yuk Phra Sīān) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-being    (n) - (w e1 l - b ii1 i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) [Add to Longdo]
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria [Add to Longdo]
清適[せいてき, seiteki] (n) (another's) well-being [Add to Longdo]
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being [Add to Longdo]
福祉[ふくし, fukushi] (n,adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) [Add to Longdo]
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] well-being [Add to Longdo]
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, ] well-being; welfare [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] well-being [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-being \Well"-be`ing\, n.
   The state or condition of being well; welfare; happiness;
   prosperity; as, virtue is essential to the well-being of men
   or of society.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-being
   n 1: a contented state of being happy and healthy and
      prosperous; "the town was finally on the upbeat after our
      recent troubles" [syn: {wellbeing}, {well-being},
      {welfare}, {upbeat}, {eudaemonia}, {eudaimonia}] [ant:
      {ill-being}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top