ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

well-being

W EH2 L B IY1 IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -well-being-, *well-being*, well-be
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
well-being(n) สวัสดิภาพ, See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี, Syn. happiness, prosperity, welfare

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี, สภาพที่น่าพอใจ, ความสุข, ความผาสุก, ความเจริญรุ่งเรือง, สวัสดิการ, Syn. prosperity, happiness

English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ, ความปลอดภัย, ความเป็นอยู่, ความผาสุก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As concerned as I always am about your personal well-being I'm not here to see you.จริงๆ ฉันก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ ..แต่นี่ ฉันไม่ได้มาเพื่อเจอนายหรอก X-Ray (2001)
The boy's well-being is my responsibility.สวัสดิภาพเด็กนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของฉัน Doubt (2008)
His well-being is not at issue.สวัสดิภาพของเขาไม่ไช่ประเด็น Doubt (2008)
My name is john locke, and I'm responsible for the well-Being of this island.ผมชื่อ จอห์น ล็อค และผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเกาะนี้ Eggtown (2008)
In civilian life, it means putting your friend's well-being above your own, huh?สำหรับพลเรือน มันหมายถึง ต้องเห็นเพื่อนสำคัญกว่าตัวเอง ใช่มั้ย? Chuck Versus the Best Friend (2009)
The safety and well-being of my child must come first.ความปลอดภัยและชีวิตลูกสาวดิฉันต้องมาก่อน Everybody Ought to Have a Maid (2009)
One of the many I'm forced to make to preserve the well-being of this family.หนึ่งในนั่น ผมจำใจต้องเลือก ปกป้องความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวนี้ไว้ก่อน Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
It's a weapon, Mr Stark. Please, if your priority was actually the well-being of the American citizen...- มันก็อาวุธนั้นล่ะ คุณสตาร์ก มันก็แค่นั้น Iron Man 2 (2010)
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด The Garden of Forking Paths (2010)
I'll tell Howard you're more concerned about your own well-being than his.ตามใจ ฉันจะบอกฮาวเวิร์ดแล้วกันว่านายไม่มา เพราะว่านายกังวล เรื่องตัวเองมากกว่าเรื่องเขา The Engagement Reaction (2011)
I'm risking my well-being to tell you your Uncle Jack is in town.ชั้นยอมเอาความอยู่ดีกินดีมาเสี่ยง เพื่อบอกนายว่าอาแจ็คอยู่ที่นี่ Shattered Bass (2011)
Well, who decides whether the harm to Sammy's well-being is worth whatever information you may or may not get by doing such a thing?ใครเป็นคนตัดสินใจว่า การทำร้ายสภาพจิตใจของแซมมี่ มันคุ้มกับข้อมูล ที่คุณอาจได้หรือไม่ได้ โดยการทำอย่างนั้น Coda (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well-beingParents must look after the well-being of the their children.
well-beingYou should pay attention to your well-being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอยู่ดีกินดี(n) well-being, See also: prosperity, welfare, Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย, Example: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์, Thai Definition: การที่มีความสุขสบาย
ความสุขสบาย(n) happiness, See also: well-being, contentment, Syn. ความสบาย, Ant. ความทุกข์, Example: บุคคลที่มีสุขภาพจิตดีจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้ด้วยความสุขสบายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุขภาพ[sukkhaphāp] (n) EN: health ; well-being = wellbeing  FR: santé [ f ] ; état de santé [ m ] ; condition physique [ f ] ; bien-être [ f ]
ยุคพระศรีอาริย์[yuk Phra Sīān] (n, exp) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WELL-BEING W EH2 L B IY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
well-being (n) wˈɛl-bˈiːɪŋ (w e1 l - b ii1 i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ,  ] well-being; welfare #30,426 [Add to Longdo]
[tí, ㄊㄧˊ, ] well-being #182,446 [Add to Longdo]
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] well-being [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
福祉[ふくし, fukushi] (n, adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P) #2,243 [Add to Longdo]
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na, n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P) #6,516 [Add to Longdo]
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper [Add to Longdo]
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household [Add to Longdo]
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P) [Add to Longdo]
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria [Add to Longdo]
清適[せいてき, seiteki] (n) (another's) well-being [Add to Longdo]
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being [Add to Longdo]
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Well-being \Well"-be`ing\, n.
   The state or condition of being well; welfare; happiness;
   prosperity; as, virtue is essential to the well-being of men
   or of society.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 well-being
   n 1: a contented state of being happy and healthy and
      prosperous; "the town was finally on the upbeat after our
      recent troubles" [syn: {wellbeing}, {well-being},
      {welfare}, {upbeat}, {eudaemonia}, {eudaimonia}] [ant:
      {ill-being}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top