ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unhappiness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unhappiness-, *unhappiness*, unhappines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unhappiness(n) ความทุกข์ใจ, See also: ความโชคร้าย, ความทุกข์, ทุกขารมณ์, Syn. miserableness, Ant. happiness

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It will not necessarily be progress for India if she simply imports the unhappiness of the West.อินเดียอาจจะไม่พัฒนา ถ้ามีการนำเข้าความทุกข์จากตะวันตก Gandhi (1982)
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล Anastasia (1997)
Because if you do, you parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them.เพราะถ้าหากคุณแต่งงาน / พ่อแม่ของคุณจะต้องรู้ ความรู้สึกไม่มีความสุขที่คุณรู้สึก/จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง The Notebook (2004)
Every space has some unhappiness in its past.ทุกที่มีความหลังที่ไม่ดีในอดีต Chapter Three 'Kindred' (2007)
A lot of unhappiness around the Bernabeu tonight, a lot of it directed at Gavin Harris.คืนนี้แฟน ๆ ที่เบอร์นาบิวต่างก็ผิดหวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นของเกวิน แฮริส Goal II: Living the Dream (2007)
"Because I've brought unhappiness to others, I can't get married"?"เพราะว่าผมทำให้อีกฝ่ายมีความสุข แล้วผมก็ไม่ได้แต่งงาน" งั้นหรอ? Operation Proposal (2007)
He sees your unhappiness and-เขาเห็นคุณไม่มีความสุขและ... Sunset (2010)
His unhappiness reminds you of your father's unhappiness.ความทุกข์ของเขาทำให้คุณนึกถึง ความทุกข์ของพ่อคุณ Red Dawn (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unhappiness"Did I really sigh?" "While giving out an aura of unhappiness."
unhappinessHe divorced her after years of unhappiness.
unhappinessHer unhappiness turned to bliss when she heard his voice.
unhappinessThat added to his unhappiness.
unhappinessWar necessarily causes unhappiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่สบายใจ(n) unhappiness, See also: sorrowfulness, Syn. ความกังวลใจ, ความวุ่นวายใจ, ความว้าวุ่นใจ, Ant. ความสบายใจ
ทุกขารมณ์(n) distress, See also: unhappiness, suffering, painful feeling, consciousness of pain or trouble or grief, Syn. ทุกขเวทนา, ทุกขทรมาน, Ant. สุขารมณ์, Thai Definition: ความรู้สึกเจ็บปวด, ความรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [ m ]
ความไม่สบายใจ[khwām mai sabāijai] (n, exp) EN: unhappiness ; sorrowfulness ; unease

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unhappiness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unhappiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
不幸[ふこう, fukou] (adj-na, n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P) #11,944 [Add to Longdo]
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na, n, adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune [Add to Longdo]
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na, n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P) [Add to Longdo]
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death [Add to Longdo]
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na, n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P) [Add to Longdo]
不予[ふよ, fuyo] (n) indisposition; emperor's illness; unhappiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unhappy \Un*hap"py\, a.
   1. Not happy or fortunate; unfortunate; unlucky; as, affairs
    have taken an unhappy turn.
    [1913 Webster]
 
   2. In a degree miserable or wretched; not happy; sad;
    sorrowful; as, children render their parents unhappy by
    misconduct.
    [1913 Webster]
 
   3. Marked by infelicity; evil; calamitous; as, an unhappy
    day. "The unhappy morn." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Mischievous; wanton; wicked. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster] -- {Un*hap"pi*ly}, adv. --
    {Un*hap"pi*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unhappiness
   n 1: emotions experienced when not in a state of well-being
      [syn: {sadness}, {unhappiness}] [ant: {happiness}]
   2: state characterized by emotions ranging from mild
     discontentment to deep grief [ant: {felicity}, {happiness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top