ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-abandoned-

AH0 B AE1 N D AH0 N D   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: abandoned, *abandoned*
English-Thai: Nontri Dictionary
abandoned(adj) ที่ถูกละทิ้ง,ที่ผิดศีลธรรม,ที่ถูกปล่อยปละละเลย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม Night and Fog (1956)
This part of me will be like an old, abandoned shell.ส่วนนี้ของผม จะเหมือนกระดองเก่า ๆที่ถูกทิ้งไว้ The Little Prince (1974)
I'd have abandoned them at week one and returned to Brussels.ฉันได้ละทิ้งพวกเขาในหนึ่งสัปดาห์ และกลับไปยังกรุงบรัสเซลส์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I found an abandoned car down near the gates of this house.ผมเห็นรถจอดทิ้งไว้ ใกล้บ้านหลังนี้ Clue (1985)
Besides, that place has been abandoned for more than 50 years.อีกอย่าง ที่นั่นถูกทิ้งร้าง มากว่าห้าสิบปีแล้ว Vampire Hunter D (1985)
Look at what they abandoned in their panic. They were afraid!ดูสิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ในความกลัว ของพวกเขาเอง พวกเขากลัว Akira (1988)
Abandoned by your government.รัฐบาลแก ทอดทิ้งแก Rambo III (1988)
Why come to an abandoned place like this?ทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ได้นะ? Ghost in the Shell (1995)
By the time we had abandoned hope of producing an heir, it seemed a little late to begin saving.เวลานั้นพวกเราก็ละทิ้งความหวังในการมีทายาท มันดูเหมือนจะสายไปหน่อยที่จะมาเริ่มตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
Why doesn't he trust anybody? Because the first thing that happened to him, he was abandoned by the people who were supposed to love him the most.ที่เขาไม่ไว้ใจคนอื่น เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ เขาถูกคนที่รักเขามากที่สุดทอดทิ้ง Good Will Hunting (1997)
He abandoned Chamdo and then destroyed the ammunition dumps.เขาทิ้งชัมโดและทำลาย คลังเก็บอาวุธ Seven Years in Tibet (1997)
I still ask myself if I did the right thing when I abandoned his floating cityผมยังถามตัวเองว่า ทำถูกหรือเปล่า ที่ทิ้งเมืองลอยน้ำของเขา The Legend of 1900 (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abandonedAll these notions I have long since abandoned.
abandonedBecause of the bad weather, any thought of sight-seeing in the city was abandoned.
abandonedHe abandoned all hope.
abandonedHe abandoned himself to grief.
abandonedHe abandoned his family.
abandonedHe abandoned his family and went to live in Tahiti.
abandonedHe abandoned hope of becoming doctor.
abandonedHe abandoned socialism.
abandonedHe abandoned the idea.
abandonedHe abandoned the plan.
abandonedHe found a dog abandoned in the wood.
abandonedHe hid in an abandoned building.

CMU English Pronouncing Dictionary
ABANDONED AH0 B AE1 N D AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abandoned (v) ˈəbˈændənd (@1 b a1 n d @ n d)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandon \A*ban"don\ ([.a]*b[a^]n"d[u^]n), v. t. [imp. & p. p.
   {Abandoned} (-d[u^]nd); p. pr. & vb. n. {Abandoning}.] [OF.
   abandoner, F. abandonner; a (L. ad) + bandon permission,
   authority, LL. bandum, bannum, public proclamation,
   interdiction, bannire to proclaim, summon: of Germanic
   origin; cf. Goth. bandwjan to show by signs, to designate
   OHG. ban proclamation. The word meant to proclaim, put under
   a ban, put under control; hence, as in OE., to compel,
   subject, or to leave in the control of another, and hence, to
   give up. See {Ban}.]
   1. To cast or drive out; to banish; to expel; to reject.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That he might . . . abandon them from him. --Udall.
    [1913 Webster]
 
       Being all this time abandoned from your bed. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To give up absolutely; to forsake entirely; to renounce
    utterly; to relinquish all connection with or concern on;
    to desert, as a person to whom one owes allegiance or
    fidelity; to quit; to surrender.
    [1913 Webster]
 
       Hope was overthrown, yet could not be abandoned.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. Reflexively: To give (one's self) up without attempt at
    self-control; to yield (one's self) unrestrainedly; --
    often in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       He abandoned himself . . . to his favorite vice.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mar. Law) To relinquish all claim to; -- used when an
    insured person gives up to underwriters all claim to the
    property covered by a policy, which may remain after loss
    or damage by a peril insured against.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To give up; yield; forego; cede; surrender; resign;
     abdicate; quit; relinquish; renounce; desert; forsake;
     leave; retire; withdraw from.
 
   Usage: {To Abandon}, {Desert}, {Forsake}. These words agree
      in representing a person as giving up or leaving some
      object, but differ as to the mode of doing it. The
      distinctive sense of abandon is that of giving up a
      thing absolutely and finally; as, to abandon one's
      friends, places, opinions, good or evil habits, a
      hopeless enterprise, a shipwrecked vessel. Abandon is
      more widely applicable than forsake or desert. The
      Latin original of desert appears to have been
      originally applied to the case of deserters from
      military service. Hence, the verb, when used of
      persons in the active voice, has usually or always a
      bad sense, implying some breach of fidelity, honor,
      etc., the leaving of something which the person should
      rightfully stand by and support; as, to desert one's
      colors, to desert one's post, to desert one's
      principles or duty. When used in the passive, the
      sense is not necessarily bad; as, the fields were
      deserted, a deserted village, deserted halls. Forsake
      implies the breaking off of previous habit,
      association, personal connection, or that the thing
      left had been familiar or frequented; as, to forsake
      old friends, to forsake the paths of rectitude, the
      blood forsook his cheeks. It may be used either in a
      good or in a bad sense.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abandoned \A*ban"doned\ ([.a]*b[a^]n"d[u^]nd), a.
   1. Forsaken, deserted. "Your abandoned streams." --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. Self-abandoned, or given up to vice; extremely wicked, or
    sinning without restraint; irreclaimably wicked; as, an
    abandoned villain.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Profligate; dissolute; corrupt; vicious; depraved;
     reprobate; wicked; unprincipled; graceless; vile.
 
   Usage: {Abandoned}, {Profligate}, {Reprobate}. These
      adjectives agree in expressing the idea of great
      personal depravity. {Profligate} has reference to open
      and shameless immoralities, either in private life or
      political conduct; as, a {profligate} court, a
      {profligate} ministry. {Abandoned} is stronger, and
      has reference to the searing of conscience and
      hardening of heart produced by a man's giving himself
      wholly up to iniquity; as, a man of {abandoned}
      character. {Reprobate} describes the condition of one
      who has become insensible to reproof, and who is
      morally abandoned and lost beyond hope of recovery.
      [1913 Webster]
 
         God gave them over to a reprobate mind. --Rom.
                          i. 28.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abandoned
   adj 1: forsaken by owner or inhabitants ; "weed-grown yard of an
       abandoned farmhouse" [syn: {abandoned}, {derelict},
       {deserted}]
   2: free from constraint; "an abandoned sadness born of grief"-
     Liam O'Flaherty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top