ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

helpless

HH EH1 L P L AH0 S   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -helpless-, *helpless*, helples
English-Thai: Longdo Dictionary
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
helpless[ADJ] หมดหนทาง, See also: ช่วยไม่ได้, Syn. impotent, powerless, vulnerable, Ant. invulnerable, powerful
helplessly[ADV] อย่างหมดหนทาง, See also: อย่างช่วยไม่ได้, Syn. impotently, powerlessly, vulnerably, Ant. invulnerably, powerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ช่วยอะไรไม่ได้,ทำอะไรไม่ถูก,ไร้อำนาจ,ไร้กำลัง,งงงัน

English-Thai: Nontri Dictionary
helpless(adj) หมดหนทาง,ไม่มีผู้ช่วย,ไม่เป็นประโยชน์
helplessness(n) การหมดหนทาง,ความไม่มีประโยชน์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก 12 Angry Men (1957)
You see... he wouldn't allow anyone helpless to be killed, even a vampire.ก็อย่างที่เห็น.. เขาไม่ซ้ำเติมคนไร้ทางสู้ ต่อให้เป็นแวมไพร์ก็เถอะ Vampire Hunter D (1985)
You know, that little tiny, helpless spare part. It got born, and it never had a chance.มันอุตส่าห์ได้เกิด แต่กลับไม่มีโอกาสรอด *batteries not included (1987)
I dread the thought of leaving her helpless and alone.ผมกังวลมากถ้าทิ้งเธอไว้อยู่คนเดียวไร้ความช่วยเหลือ Junior (1994)
A helpless toy, it's- it's trapped, Buzz!ของเล่นที่สื้นหวัง,มัน- มันติดอยู่ บัซ! Toy Story (1995)
A helpless soul... now screams without a voice.หมดหนทาง เสียงกรีดร้องที่ปราศจากเสียง All About Lily Chou-Chou (2001)
Tracking down helpless infants too difficult for you?ตามมาถึงนี่ นายไม่มีปัญญาฆ่าเด็กนั่นหรือ? Ice Age (2002)
Save God the helpless and do no wrong. That is your oath.ช่วยเหลือผู้อ่อนแอกว่า และไม่ทำความชั่ว Kingdom of Heaven (2005)
And then perhaps one day when I am helpless you will come and protect me.และ บางทีสักวันเมื่อข้าไร้ทางสู้ เจ้าจะมาปกป้องข้า. Kingdom of Heaven (2005)
Just look at him, he's helpless without us.ดูเข้าสิ, เข้าไม่ต้องการให้เราช่วย. Madagascar (2005)
The man who risked all to win the freedom of a helpless female.เกาะไว้! King Kong (2005)
Now you are off away. Helpless and alone.เอาละ ตอนนี้ฉันจะปล่อยคุณละ ช่วยตัวเองนะ Saw II (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
helplessHelpless old people are a hated burden to their sons.
helplessHow lonely and helpless she must feel lift all by her self!
helplessSome speculators take advantage of the ignorance and helplessness of old people.
helplessStruggle helplessly.
helplessThe child is helpless in his rage.
helplessWe will have to get over the feeling of helplessness.
helplessWithout him, I would be helpless.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
กำพร้า[adj.] (kamphrā) EN: orphaned ; abandoned ; helpless ; bereaved   FR: orphelin ; abandonné
ตันอกตันใจ[v. exp.] (tanoktanjai) EN: be at one's wit's end ; be helpless ; constrain ; depress ; downcast   

CMU English Pronouncing Dictionary
HELPLESS HH EH1 L P L AH0 S
HELPLESSLY HH EH1 L P L AH0 S L IY0
HELPLESSNESS HH EH1 L P L AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
helpless (j) hˈɛlpləs (h e1 l p l @ s)
helplessly (a) hˈɛlpləsliː (h e1 l p l @ s l ii)
helplessness (n) hˈɛlpləsnəs (h e1 l p l @ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无助[wú zhù, ㄨˊ ㄓㄨˋ, / ] helpless; helplessness; feeling useless; no help, #11,502 [Add to Longdo]
[xūn, ㄒㄩㄣ, ] helplessly intoxicated, #37,010 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hilflos {adj} | hilfloser | am hilflosestenhelpless | more helpless | most helpless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうにもならない[, dounimonaranai] (exp) helpless; futile; situation about which nothing can be done; (P) [Add to Longdo]
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
一堪りも無く;一堪りもなく[ひとたまりもなく, hitotamarimonaku] (adv) easily; irresistibly; helplessly [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
頑是無い;頑是ない[がんぜない, ganzenai] (adj-i) innocent; helpless [Add to Longdo]
遣る瀬無い;遣る瀬ない;やる瀬ない[やるせない, yarusenai] (adj-i) helpless; cheerless; miserable; disconsolate; dreary; downhearted [Add to Longdo]
孤城落日[こじょうらくじつ, kojourakujitsu] (n) feeling (looking) lone and helpless; helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
孤立無援[こりつむえん, koritsumuen] (n) being isolated and helpless; fighting (struggling) alone and unassisted [Add to Longdo]
弧城落月[こじょうらくげつ, kojourakugetsu] (n) feeling apprehensive; feeling (looking) lone and helpless; being down-and-out (ruined); helplessness of those in reduced circumstances [Add to Longdo]
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Helpless \Help"less\, a.
   1. Destitute of help or strength; unable to help or defend
    one's self; needing help; feeble; weak; as, a helpless
    infant.
    [1913 Webster]
 
       How shall I then your helpless fame defend? --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Beyond help; irremediable.
    [1913 Webster]
 
       Some helpless disagreement or dislike, either of
       mind or body.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Bringing no help; unaiding. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Yet since the gods have been
       Helpless foreseers of my plagues.   --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. Unsupplied; destitute; -- with of. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Helpless of all that human wants require. --Dryden.
    -- {Help"less*ly}, adv. -- {Help"less*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 helpless
   adj 1: lacking in or deprived of strength or power; "lying ill
       and helpless"; "helpless with laughter" [syn: {helpless},
       {incapacitated}]
   2: unable to function; without help [syn: {helpless}, {lost}]
   3: unable to manage independently; "as helpless as a baby"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top