ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-糟-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *糟*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糟, zāo, ㄗㄠ] sediment, dregs; to waste, to spoil
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  曹 (cáo ㄘㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 1,918

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo, ㄗㄠ, ] dregs; to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]
[zāo, ㄗㄠ, / ] to waste; spoil, #9,869 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Tea would spoil my dinner.[CN] - 茶會搞我的晚飯的. Grand Hotel (1932)
You've got so many flacons, you are worse than my daughter.[CN] 你划拉了那么多瓶子 你比我女儿还要 Seduction (1929)
Yoo Soo Kyung[CN] 大叔你真的很 Episode #1.7 (2004)
If the deal with the Manchester Cotton Company does not go through... we're facing a very bad situation, Papa.[CN] 要是和曼徹斯特棉花公司的定單 沒有拿下來的話, ... 我們的處境會很, 爸爸. Grand Hotel (1932)
No.[CN]  The Intern (2015)
"But, worst of all, you must face the consequences of the evil you have wrought during your lifetime."[CN] "但最糕的是,你必须面对你在 地球上的期间所犯下的邪恶行为的后果" The Phantom Carriage (1921)
After all, snooks, things can't be all bad as long as we got each other.[CN] 好了,機靈鬼,只要我們在一起事情就不會那麼 Applause (1929)
Makes me feel terrible.[CN] 讓我覺得很 Applause (1929)
I only have one meal a day, and I'd rather hate to spoil it.[CN] 我一天只吃一頓飯, 我可不想把它弄了. Grand Hotel (1932)
Go?[CN] 真 #MurphysLaw (2015)
"That's awful!"[CN] 太糕了 The Circus (1928)
But things ain't as bad as that.[CN] 但是這兒也沒那麼的 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top