ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟蹋

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟蹋-, *糟蹋*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟蹋[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on, #21,013 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Spoiling the town![CN] 糟蹋了这里! David and Lisa (1962)
To expostulate what majesty should be, what duty is, why day is day, night night and time is time, were nothing but to waste night, day and time.[CN] 我要是谈什么君王的尊严 臣民的本分 何谓天明 天黑 时间 光阴 那才浪费时间糟蹋光阴 Hamlet (1948)
Half-witted. Grew so fast, his brain hit the top of the stable.[CN] 可惜,真是糟蹋人才 Quo Vadis (1951)
And I don't intend to have the satisfaction spoiled for me... by a hysterical female who doesn't know when she's well-off.[CN] 我不想我的满足被糟蹋了... 被一个歇斯底里的 身在福中不知福的女人 Nightmare (1964)
They're both getting to a certain age, and I won't have him messing about with my Linda.[CN] 他们都是到了年龄就原形毕露 我不会让他糟蹋了我的琳达 The Witches (1966)
You know who I mean. The pudgy waitress you wasted.[CN] 你懂我意思,你糟蹋的那个胖胖的女招待 The Devil Strikes at Night (1957)
- The tramps.[CN] 糟蹋! Elmer Gantry (1960)
They call us drunkards and, with swinish phrase, soil our reputation.[CN] 各国的纷纷的议论和诋毁 他们称我们酒鬼 用下流话来糟蹋我们的名声 Hamlet (1948)
And a terrible ordeal it was, I remember hearing you murder the lines.[CN] 而且这是一个严酷的考验. 我记得听你糟蹋过诗句 Long Day's Journey Into Night (1962)
And don't say I wasted somebody ever again.[CN] 别再说我糟蹋了某人 The Devil Strikes at Night (1957)
I had to wallow in my own filth.[CN] 我要自己糟蹋自己 The Naked City (1948)
They talk and soil everything, you understand?[CN] 他们用流言糟蹋一切 你懂吗? A Quiet Place in the Country (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top