ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

糟踏

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糟踏-, *糟踏*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
糟踏[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on, #78,153 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shura pulls them out from Bublikov.[CN] 花要是糟踏了那就太可惜了 于是苏娜就把莫纳科夫拆了 Office Romance (1977)
Don't destroy my wife and my family[CN] 不要糟踏了我的 太太和我的家 Intimate Strangers (2004)
I won't let him trash the troupe.[CN] 我那有可能把整群囝仔放给他去糟踏 Din Tao: Leader of the Parade (2012)
No one's ever wiped out their liver with a high-fat diet before.[CN] 从未有人这样糟踏他们的肝脏 是藉由狂吃高脂肪的食品 Super Size Me (2004)
Violated Chinese women?[CN] 糟踏过中国女人没? Devils on the Doorstep (2000)
If somebody were doing this to their liver with alcohol, they could theoretically wipe out all the liver cells and they'd be in liver failure.[CN] 如果有人这样用酒精糟踏他的肝 他们会彻底损坏他们的肝细胞 他们的肝功能会失常 Super Size Me (2004)
No woman, no cry[CN] 我觉得我是在糟踏这首歌 而你简直是在谋杀这首歌啊! Code 46 (2003)
- You raped my daughter...[CN] -你糟踏了我的女儿 North Country (2005)
Yeah, yeah, yeah, yeah, I'm angry because you can't see that he's messing you about.[CN] 我生气是因为 你不知道这是他在糟踏 Breaking the Waves (1996)
Happy Christmas, now. Uh, the girls are in the kitchen. Good for them.[CN] 可不要糟踏了你的圣诞晚餐 The Van (1996)
You screwed up big time, you know![CN] 你糟踏了愉快的时光 你知道吗! The Ultimate Gift (2006)
Just about the last wild, untamed, unpolluted unfucked-up river in the South.[CN] 这大概是南部最后一条 无人工修饰 无污染 激流四勇士 没有被糟踏的河流了吧 Deliverance (1972)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top