ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乱糟糟

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱糟糟-, *乱糟糟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱糟糟[luàn zāo zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄗㄠ ㄗㄠ, / ] chaotic; topsy turvy; a complete mess, #37,562 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a commotion they've set up![CN] 他们真是一些蠢货, 怎么乱糟糟的? Goryachiy sneg (1972)
Let us marshal our facts over a pipeful of Baker Street shag.[CN] 让我们好好整理一下 乱糟糟的思维 The Lady Vanishes (1938)
There wouldn't be this last minute hustle bustle if you'd kept my table...[CN] 要是你不动我的桌子会这么乱糟糟的吗 Rope (1948)
Please excuse the mess, we haven't been open long.[CN] 请原谅这乱糟糟的 我们没开业多久 Please excuse the mess, we haven't been open long. The City of the Dead (1960)
What flaming genius thought of sending us... to that dump of a flying club?[CN] 哪个荒唐的家伙让我们到那乱糟糟的飞行俱乐部去的 Battle of Britain (1969)
You mean you turned down an invite from me to go out with this tramp?[CN] 你的意思是你拒绝我就是 为了过这乱糟糟的生活? A Face in the Crowd (1957)
- A mess.[CN] -乱糟糟 The French Connection (1971)
Bloody mess.[CN] 乱糟糟 Too Late the Hero (1970)
We don't want to clutter it up with women.[CN] 我们不想因为女人把它搞得乱糟糟 The Private Life of Sherlock Holmes (1970)
It's misery when you're away, and you come back to this sort of thing.[CN] 回来又是这么乱糟糟 Cavalcade (1933)
The Halloween outside has the police standing on its ear.[CN] 外面乱糟糟的 而且有警察站岗 His Girl Friday (1940)
Look at this mess! Just makes double the work.[CN] 瞧这堆乱糟糟的东西 重复劳动 Rope (1948)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top