ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -滓-, *滓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[滓, zǐ, ㄗˇ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  宰 (zǎi ㄗㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 4,522

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhā zǐ, ㄓㄚ ㄗˇ, ] residue; disreputable people, #44,798 [Add to Longdo]
[zǐ, ㄗˇ, ] dregs; sediment, #53,208 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かす, kasu] (n) dregs; feces; refuse; scum [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"You're a filthy coward.[CN] "你这个下流渣 滚开... Girl with a Suitcase (1961)
I know there's scum around, bivouacked near the camp, waiting for someone to deliver this loot.[CN] 也知道那些渣们露宿战俘营外 就等着里面的人送掠夺品出去 The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Filthy scum![CN] 你个肮脏的渣 The Big Gundown (1966)
We will have metal detectors at the security checkpoints and an ion scanner that will detect microscopic residue of explosives from clothing.[JA] 警備上のチェックポイントには 全て金属探知機が そしてイオン スキャナー 衣服に着いた爆発物の 極小残も検知 Concordia (2011)
Whenever anything good happens, scum like you come and mess it up.[CN] 每次有好事情发生 你这种渣就会出来捣乱 Port of Shadows (1938)
I've seen the worst, the dregs, but, you, you are the lowest.[CN] 最坏的渣我见过 但你 是最低级的 Cape Fear (1962)
You're the worst scum I've ever met![CN] 你是我见过最恶心的渣 Port of Shadows (1938)
Crumbs on his jacketses.[JA] 上着に食べが... The Lord of the Rings: The Return of the King (2003)
That human bacterium we were talking about – her husband – has had exactly as much to do with it as I have.[CN] 刚刚我们说到的那个人类的渣... 她的丈夫... ...跟我投入了一样多 The Palm Beach Story (1942)
His coffee's just water poured over the old grounds.[CN] 给他的咖啡就是 涮咖啡渣的水 Rio Bravo (1959)
Gerry naturally wants to defend this human bacterium.[CN] 格里想为这个人类的渣辩护 The Palm Beach Story (1942)
Conspirators. Scum.[CN] 同谋,渣 The Spy Who Came In from the Cold (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top