ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蹋-, *蹋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[蹋, tà, ㄊㄚˋ] to step on, to tread on
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  日 (rì ㄖˋ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 3,678

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zāo tà, ㄗㄠ ㄊㄚˋ, ] to waste; to wreck; to despoil; to abuse; to slander; to insult; to defile; to trample on, #21,013 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] step on, #25,107 [Add to Longdo]
[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ˇ, ] tap dance; step dance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To expostulate what majesty should be, what duty is, why day is day, night night and time is time, were nothing but to waste night, day and time.[CN] 我要是谈什么君王的尊严 臣民的本分 何谓天明 天黑 时间 光阴 那才浪费时间糟光阴 Hamlet (1948)
I will not have it butchered.[CN] 我才不会让它被糟 Sunset Boulevard (1950)
Half-witted. Grew so fast, his brain hit the top of the stable.[CN] 可惜,真是糟人才 Quo Vadis (1951)
Spoiled some pretty pictures for me.[CN] 糟了我的好照片 Scandal Sheet (1952)
Isn't it enough you almost spoiled my life without spoiling my wedding?[CN] 难道你糟了我一生还不够, 现在还要糟我的婚礼吗? High Society (1956)
- The tramps.[CN] 糟! Elmer Gantry (1960)
You know who I mean. The pudgy waitress you wasted.[CN] 你懂我意思,你糟的那个胖胖的女招待 The Devil Strikes at Night (1957)
They call us drunkards and, with swinish phrase, soil our reputation.[CN] 各国的纷纷的议论和诋毁 他们称我们酒鬼 用下流话来糟我们的名声 Hamlet (1948)
And don't say I wasted somebody ever again.[CN] 别再说我糟了某人 The Devil Strikes at Night (1957)
I had to wallow in my own filth.[CN] 我要自己糟自己 The Naked City (1948)
Bartender![CN] 不要糟它 我來請你喝酒? 調酒師! The Devil's Brigade (1968)
- I didn't try to spoil your life, Sam.[CN] - 我没有糟你一生,珊 High Society (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top