ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*zany*

Z EY1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zany, -zany-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zany(n) ตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. dumb, humorous, madcap
zany(n) ตัวตลกโง่ๆ, See also: ตลกเจ็บ, Syn. comedian, simpleton

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
zany(เซ'นี) adj., n. (คนที่) ตลกเปิ่น ๆ , คนโง่, คนเง่า., See also: zanily adj. zaniness n. zanyish adj., Syn. fool, clown, buffoon

English-Thai: Nontri Dictionary
zany(n) ตัวตลก, คนโง่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'd love to join you and Scooby for another zany adventure but we need to hand in these slips before homeroom.เราอยากจะไปผจญภัยกับเธอกับ สกูบี นะ แต่ เราจำเป็นต้องส่งใบอนุญาตินี่ก่อน โฮมรูม Pilot (2001)
The more zany conspiracy theories state that he's been captured by MNU or by another government.มันช่างน่าตลกมาก เขาถูกจับได้โดย MNU หรือไม่ก็ รัฐบาลประเทศอื่น District 9 (2009)
It gets pretty zany.มันค่อนข้างตลกโง่ๆ Chuck Versus the Suburbs (2009)
We have got to be on our game. (zany voices) (laughing)เราต้องทำให้ดีกว่านี้ Vitamin D (2009)
And, boy, I am looking forward to bringing my brand of zany energy to those underprivileged students at Malcolm X High School.ฉันตั้งใจจะไปปล่อยมุกฮาๆ ให้กับพวกเด็กเหลือขอ รร.ดัดสันดาน Bad Teacher (2011)
Zany Janie, winner of this year's trials at Watkins Glen, placed second in 1998 and led at last year's second lap until she went out with gear trouble.Zany Janie, Gewinnerin der Testläufe in Watkins Glen, wurde 1998 Zweite und führte letztes Jahr in der zweiten Runde, bevor sie wegen Getriebeschadens ausfiel. Death Race 2000 (1975)
For those of you who turned out to see my stand-up comedy debut at Zany's last night, I again apologize for what I said about Moroccans.Für diejenigen, die gestern Abend mein Stand-up-Comedy-Debüt bei Zany verpasst haben, möchte ich mich nochmals dafür entschuldigen, was ich über Marokkaner sagte. Total Recall (2013)
The giggler, Sir jokes-a-lot, zany zoey, The entire team!Der Giggler, Sir Jokes-A-Lot, Zany Zoey, das ganze Team. Cliffhanger (2015)
Zany Wings.Zany Wings! The Would-Be Prince of Darkness (2016)
And then, someone with your name and credit card skipped out on a $2, 000 tab at Zany Wings.Und jemand mit deiner Kreditkarte hat eine Zeche von 2000 Dollar geprellt. Bei Zany Wings. The Would-Be Prince of Darkness (2016)
Do I look like I'd eat a Zany Wing?Sehe ich aus, als ginge ich zu Zany Wings? The Would-Be Prince of Darkness (2016)
I mean, Budget Huts and Zany Wings?Billighotels und Zany Wings. The Would-Be Prince of Darkness (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิสดาร(adj) strange, See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany, Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น, Example: เธอฟังเรื่องที่แสนจะพิสดารของเขาหรือยัง, Thai Definition: แปลกพิลึก, ไม่เหมือนธรรมดา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ZANY Z EY1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
zany (n) zˈɛɪniː (z ei1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诙谐[huī xié, ㄏㄨㄟ ㄒㄧㄝˊ, / ] humor; zany #23,872 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hanswurst { m }; Narr { m }; Esel { m }; Blödmann { m } [ ugs. ]zany [Add to Longdo]
blöd; dumm { adj }zany [Add to Longdo]
kasperhaft; sehr komisch; irre komisch; närrisch { adj }zany [Add to Longdo]
verrückt { adj }zany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
胸算用[むなざんよう;むねざんよう, munazanyou ; munezanyou] (n, vs) (1) making a rough estimate in one's head; (2) expectation; anticipation [Add to Longdo]
残余[ざんよ, zanyo] (n, adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
残余額[ざんよがく, zanyogaku] (n) the balance [Add to Longdo]
深山幽谷[しんざんゆうこく, shinzanyuukoku] (n) deep mountain valleys [Add to Longdo]
皮算用[かわざんよう, kawazanyou] (exp) (See 取らぬ狸の皮算用) over-optimistic calculation; unreliable account [Add to Longdo]
捕らぬ狸の皮算用;獲らぬ狸の皮算用;取らぬ狸の皮算用[とらぬたぬきのかわざんよう, toranutanukinokawazanyou] (exp) don't count your chickens before they're hatched; (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 zany \za"ny\ (z[=a]"n[-e]), adj.
   Comical in a clownish or buffoonish manner; whimsically
   comical.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zany \Za"ny\, n.; pl. {Zanies}. [It. zanni a buffoon,
   merry-andrew, orig. same as Giovanni John, i. e., merry John,
   L. Ioannes, Gr. ?, Heb. Y[=o]kh[=a]n[=a]n, prop., the Lord
   graciously gave: cf. F. zani, fr. the Italian. Cf.
   {Jenneting}.]
   A merry-andrew; a buffoon.
   [1913 Webster]
 
      Then write that I may follow, and so be
      Thy echo, thy debtor, thy foil, thy zany. --Donne.
   [1913 Webster]
 
      Preacher at once, and zany of thy age.  --Pope.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Zany \Za"ny\, v. t.
   To mimic. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Your part is acted; give me leave at distance
      To zany it.               --Massinger.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 zany
   adj 1: ludicrous, foolish; "gave me a cockamamie reason for not
       going"; "wore a goofy hat"; "a silly idea"; "some wacky
       plan for selling more books" [syn: {cockamamie},
       {cockamamy}, {goofy}, {sappy}, {silly}, {wacky},
       {whacky}, {zany}]
   2: like a clown; "a buffoonish walk"; "a clownish face"; "a zany
     sense of humor" [syn: {buffoonish}, {clownish}, {clownlike},
     {zany}]
   n 1: a buffoon in one of the old comedies; imitates others for
      ludicrous effect
   2: a man who is a stupid incompetent fool [syn: {fathead},
     {goof}, {goofball}, {bozo}, {jackass}, {goose}, {cuckoo},
     {twat}, {zany}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top