ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humorous

HH Y UW1 M ER0 AH0 S   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorous-, *humorous*, humorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humorous[ADJ] น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously[ADV] อย่างติดตลก, See also: อย่างขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny

English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Humorous storiesเรื่องชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous stories, Thaiเรื่องชวนหัวไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They must be very humorous people.พวกเขาต้องเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลย Spirit of the Goat (2014)
We've been best friends for four years, so we've fallen into a comfortable, repetitive pattern like humorous misunderstandings on Three's Company or girls gossiping on Gossip Girl.การที่เราเป็นเพื่อนกันมา 4 ปี ทำให้เราตกอยู่ในวังวนของพฤติกรรมซ้ำซาก เหมือนการเข้าใจอารมณ์ขันผิดๆใน Three's Company Intro to Felt Surrogacy (2013)
The beetle question also told me that you're mischievous and disruptive by spirit and willing to lie for humorous effect.คำถามเรื่องด้วงนั้น ยังบอกผมว่า คุณเป็นตัวอันตราย ชอบสร้างความแตกแยก และจะโกหกเพื่อความสนุก The Fact in the Fiction (2013)
I imagine you are not very skilled at it as you are not a humorous person.ฉันคิดว่าคุณไม่มีความสามารถแบบนั้น คุณไม่ได้เป็นคนตลก The But in the Joke (2012)
You seem like the humorous sort but truth is, you're pretty serious, aren't you?คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลยครับ แต่จริงๆแล้วคุณดูเป็นคนจริงจังทีเดียวเลย Episode #1.15 (2010)
The humorous implication being that I am Wile E. Coyote?นัยยะของมุขนี้คือ ชั้นเป็นหมาป่าโคโยตี้ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
She writes a humorous column, humor is part of her language.เธอเขียนคอลัมน์น่าขำ น่าขำ เป็นส่วนนึงของภาษาของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Did you have many humorous incidents?คุณไม่ได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จำนวนมากอารมณ์ขัน? ใช่เราทำ. How I Won the War (1967)
Some humorous books being written.ถูกเขียนของหลักสูตร เพิ่มเติมสำหรับหัวเราะฉันบอก ว่า How I Won the War (1967)
And very humorous the laughs can be.มีบางหนังสืออารมณ์ขันมาก เป็น How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humorousA humorous mistake.
humorousFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humorousHe began his lecture with a humorous anecdote.
humorousHe is of a humorous turn of mind.
humorousHis behavior at the party was so humorous that I could not help laughing.
humorousShe gave me a humorous account of her encounter with him.
humorousThe writer is very humorous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา[ADJ] humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ติดตลก[ADV] humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous   FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique
โปกฮา[X] (pōkhā) EN: humorous ; clownishly   
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMOROUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMOROUSLY    HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorous    (j) hjˈuːmərəs (h y uu1 m @ r @ s)
humorously    (a) hjˈuːmərəsliː (h y uu1 m @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, / ] humorous nickname [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーモラス[, yu-morasu] (adj-na,n) humorous; humourous; (P) [Add to Longdo]
艶笑文学[えんしょうぶんがく, enshoubungaku] (n) humorous erotic literature [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
戯文[ぎぶん, gibun] (n) humorous writing; humourous writing [Add to Longdo]
狂詩[きょうし, kyoushi] (n) (Edo-period) type of humorous poem (humourous) [Add to Longdo]
狂文[きょうぶん, kyoubun] (n) (Edo-period) humorous literature (humourous) [Add to Longdo]
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously) [Add to Longdo]
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humorous \Hu"mor*ous\, a. [Cf. L. humorosus, umorosus, moist.
   See {Humor}.]
   1. Moist; humid; watery. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All founts wells, all deeps humorous. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject to be governed by humor or caprice; irregular;
    capricious; whimsical. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Rough as a storm and humorous as the wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of humor; jocular; exciting laughter; playful; as, a
    humorous story or author; a humorous aspect.
 
   Syn: Jocose; facetious; witty; pleasant; merry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humorous
   adj 1: full of or characterized by humor; "humorous stories";
       "humorous cartoons"; "in a humorous vein" [syn:
       {humorous}, {humourous}] [ant: {humorless}, {humourless},
       {unhumorous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top