Search result for

humorous

(54 entries)
(0.06 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humorous-, *humorous*, humorou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humorous[ADJ] น่าขบขัน, See also: น่าตลกขบขัน
humorous[ADJ] เปียกชื้น, See also: เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย
humorously[ADV] อย่างติดตลก, See also: อย่างขบขัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humorous(ฮิว'เมอรัส) adj. ตลก,ขบขัน,adj. เกี่ยวกับของเหลวในร่างกาย,เปียกชื้น, Syn. funny

English-Thai: Nontri Dictionary
humorous(adj) ตลก,น่าขัน,น่าหัวเราะ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Humorous poetryกวีนิพนธ์ชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous poetry, Thaiกวีนิพนธ์ชวนหัวไทย [TU Subject Heading]
Humorous storiesเรื่องชวนหัว [TU Subject Heading]
Humorous stories, Thaiเรื่องชวนหัวไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She writes a humorous column, humor is part of her language.เธอเขียนคอลัมน์น่าขำ น่าขำ เป็นส่วนนึงของภาษาของเธอ Confessions of a Shopaholic (2009)
Humorous word play.เล่นมุขฮาตรึม The Jiminy Conjecture (2009)
It is rhythmical, humorous and effusively sentimental.มีจังหวะสนุกสนาน และความซาบซึ้งพรั่งพรูออกมา Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
He thought I was being humorous.เขาคิดว่าฉันเล่นมุก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The humorous implication being that I am Wile E. Coyote?นัยยะของมุขนี้คือ ชั้นเป็นหมาป่าโคโยตี้ The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
It's not true, right? I'm humorous.มันไม่จริงใช่ไหม ผมว่าผมตลกนะ Episode #1.12 (2010)
Oh gosh, I guess I'm really not that humorous.อะไรละ คิดว่าแันไม่ตลกจริงๆเหรอ Episode #1.12 (2010)
You seem like the humorous sort but truth is, you're pretty serious, aren't you?คุณเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลยครับ แต่จริงๆแล้วคุณดูเป็นคนจริงจังทีเดียวเลย Episode #1.15 (2010)
- You're really humorous.- คุณอารมณ์ดีจังเลยนะค่ะ Episode #1.16 (2010)
Ah, that was very humorous.นั่นตลกมาก Mea Makamae (2011)
One's appearance upright. Humorous.จริงๆแล้ว ฉันกลัวเค้านิดหน่อย Spellbound (2011)
They have her pattern on file. Humorous.ที่นั่นมีแบบอยู่ เหอะๆ ตลกจัง The Hawking Excitation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
humorousA humorous mistake.
humorousFrom humorous to creepy stories, like the last volume, you can enjoy various types of stories.
humorousHe began his lecture with a humorous anecdote.
humorousHe is of a humorous turn of mind.
humorousHis behavior at the party was so humorous that I could not help laughing.
humorousShe gave me a humorous account of her encounter with him.
humorousThe writer is very humorous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา[ADJ] humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ติดตลก[ADV] humorously, See also: talk humorously, jokingly, facetiously, funny, comically, Syn. ชวนหัว, ชวนขัน, Example: เขาชอบพูดติดตลกทำให้เพื่อนๆ ขบขันไปตามๆ กัน, Thai definition: อย่างมีลักษณะขบขันชวนหัวเราะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny   FR: plaisant ; humoristique ; insolite ; amusant ; comique ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ขำขัน[adj.] (khamkhan) EN: humorous   FR: humoristique
ขัน[adj.] (khan) EN: funny ; amusing ; humorous ; jocular   FR: drôle ; amusant
ขบขัน[adj.] (khopkhan) EN: amusing ; funny ; mirthful ; humorous ; comic ; jocular   FR: amusant ; drôle ; gai ; joyeux
น่าขัน[adj.] (nākhan) EN: funny ; amusing ; humorous   FR: drôle ; amusant ; comique
โปกฮา[X] (pōkhā) EN: humorous ; clownishly   
ติดตลก[v.] (tittalok) EN: be joking ; be humorous ; joke   

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMOROUS    HH Y UW1 M ER0 AH0 S
HUMOROUSLY    HH Y UW1 M ER0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humorous    (j) (h y uu1 m @ r @ s)
humorously    (a) (h y uu1 m @ r @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーモラス[, yu-morasu] (adj-na,n) humorous; humourous; (P) [Add to Longdo]
艶笑文学[えんしょうぶんがく, enshoubungaku] (n) humorous erotic literature [Add to Longdo]
滑稽[こっけい, kokkei] (adj-na,n) (uk) funny; humorous; humourous; comical; laughable; ridiculous; joking; (P) [Add to Longdo]
滑稽諧謔[こっけいかいぎゃく, kokkeikaigyaku] (n) smooth-talking and humorous; with jocose and comical airs [Add to Longdo]
戯評[ぎひょう, gihyou] (n) humorous comments; humourous comments; sarcastic remarks; cartoon; caricature; satire [Add to Longdo]
戯文[ぎぶん, gibun] (n) humorous writing; humourous writing [Add to Longdo]
狂詩[きょうし, kyoushi] (n) (Edo-period) type of humorous poem (humourous) [Add to Longdo]
狂文[きょうぶん, kyoubun] (n) (Edo-period) humorous literature (humourous) [Add to Longdo]
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously) [Add to Longdo]
重役出勤[じゅうやくしゅっきん, juuyakushukkin] (n,vs) flexible working hours of the higher-ups; (humorously or sarcastically) go (come) to work late as if one were an executive [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐称[xié chēng, ㄒㄧㄝˊ ㄔㄥ, / ] humorous nickname [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humorous \Hu"mor*ous\, a. [Cf. L. humorosus, umorosus, moist.
   See {Humor}.]
   1. Moist; humid; watery. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       All founts wells, all deeps humorous. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Subject to be governed by humor or caprice; irregular;
    capricious; whimsical. --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
       Rough as a storm and humorous as the wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Full of humor; jocular; exciting laughter; playful; as, a
    humorous story or author; a humorous aspect.
 
   Syn: Jocose; facetious; witty; pleasant; merry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humorous
   adj 1: full of or characterized by humor; "humorous stories";
       "humorous cartoons"; "in a humorous vein" [syn:
       {humorous}, {humourous}] [ant: {humorless}, {humourless},
       {unhumorous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top