ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

clownish

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -clownish-, *clownish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
clownish(adj) เหมือนตัวตลก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปกฮา(adj) humorous, See also: clownishly, Syn. ตลก, ตลกโปกฮา, Example: เขาเป็นคนตลกโปกฮา ทำให้ใครๆ ชอบอยู่ใกล้, Thai Definition: ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทางเป็นต้น
ตลกโปกฮา(adj) uproarious, See also: clownish, tumultuous, Example: ผมไม่ชอบละครตลกโปกฮา ชอบแบบลึกลับมากกว่า, Thai Definition: ที่มีลักษณะชวนให้ขบขันเฮฮา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปกฮา[pōkhā] (x) EN: humorous ; clownishly
ตลกโปกฮา[talokpōkhā] (adj) EN: uproarious ; clownish ; tumultuous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
clownish (j) klˈaunɪʃ (k l au1 n i sh)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Clownish \Clown"ish\, a.
   Of or resembling a clown, or characteristic of a clown;
   ungainly; awkward. "Clownish hands." --Spenser. "Clownish
   mimic." --Prior. -- {Clown"ish*ly}, adv.
 
   Syn: Coarse; rough; clumsy; awkward; ungainly; rude; uncivil;
     ill-bred; boorish; rustic; untutored.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 clownish
   adj 1: like a clown; "a buffoonish walk"; "a clownish face"; "a
       zany sense of humor" [syn: {buffoonish}, {clownish},
       {clownlike}, {zany}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top