Search result for

comedian

(44 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comedian-, *comedian*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comedian[N] ตัวตลก, See also: ตัวละครตลก, Syn. entertainer, clown, buffon, jester, comic
comedian[N] นักแสดงตลก, Syn. entertainer, buffon, jester, performer
comedian[N] ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. humorist, humourist, comic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
comedian(คะมี'เดียน) n. ตัวตลก,ผู้ที่มีลักษณะตลก, Syn. comedienne

English-Thai: Nontri Dictionary
comedian(n) ตัวตลก,จำอวด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Comediansนักแสดงชวนหัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I liked it better when he was a comedian.ฉันเช่นมันได้ดีขึ้นเมื่อเขาเป็น นักแสดงตลก How I Won the War (1967)
He said I was a comedian playing to an audience who's afraid to laugh.เขาบอกว่าพระเจ้าเป็นดาราตลก เขาแสดงต่อหน้าคนดูที่ไม่กล้าหัวเราะ Oh, God! (1977)
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก Dirty Dancing (1987)
And I'm a comedian, so I'll go public with these jokes.ผมเป็นตลก จึงต้องเอาเรื่องส่วนตัว... Punchline (1988)
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์ Punchline (1988)
This next comedian has been waiting...นักพูดคนต่อไป... - ลุยเลย Punchline (1988)
Who wants to be a comedian anyway? When I was a kid, I wanted to be a superhero.ใครบ้างอยากเป็นตลก สมัยเด็กๆ ผมอยากเป็นยอดมนุษย์... Punchline (1988)
He's a right fucking comedian. Aren't you, Gerry?เขาเป็นนักแสดงตลกร่วมเพศขวา คุณไม่, Gerry? In the Name of the Father (1993)
I mean, it's like the stand-up comedian you have to sit through before Pink Floyd comes out.เหมือนการเล่นตลก ต้องนั่งดูไปจนกว่า วงพิงค์ฟลอยด์จะออกมา The One with the Sonogram at the End (1994)
Yeah, and it's not that we don't like the comedian.ใช่ มันใช่ว่าเราไม่ชอบตลกนะ The One with the Sonogram at the End (1994)
See, the problem is, though after the concert's over, no matter how great the show was you girls are always looking for the comedian again.แต่ปัญหาก็คือ... พอจบคอนเสิร์ตแล้วไม่ว่ามันจะดีแค่ไหน ผู้หญิงก็ยังไปมองหาดาวตลกอยู่ดี The One with the Sonogram at the End (1994)
Yeah, well, word of advice: Bring back the comedian.ใช่ขอแน่นำอย่างนะ ให้เอาตลกกลับมาเล่น The One with the Sonogram at the End (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
comedianComedians base their jokes on tragic situations like violent death or serious accidents.
comedianHe's a comedian.
comedianShe is not so much a singer as a comedian.
comedianThat comedian is very funny.
comedianThe audience laughed at the comedian's wit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตลก[N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตุ๊ย[N] comedian, See also: funny guy, buffoon, comic, clown, Syn. ตัวตุ๊ย, Example: ได้เวลาตัวตุ๊ยออกแสดงคั่นการสวดคฤหัสถ์แล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ตัวตลกที่ออกมาขัดจังหวะในการสวดคฤหัสถ์
จำอวด[N] comedian, See also: clown, entertainer, joker, Example: เจ้าภาพใจดีจัดดนตรีและจำอวดมาให้แขกเหรื่อชม, Thai definition: การแสดงเป็นหมู่โดยใช้ถ้อยคำชวนให้ตลกขบขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
ตลก[n.] (talok) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool   FR: comique [m] ; plaisantin [m] ; amuseur [m] ; farceur [m] ; bouffon [m] (litt.)
ตลกเอก[n. exp.] (talok ēk) FR: great comedian
ตลกคะนอง[v. exp.] (talok khanøng) EN: be a joker ; be a comedian   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMEDIAN    K AH0 M IY1 D IY0 AH0 N
COMEDIANS    K AH0 M IY1 D IY0 AH0 N Z
COMEDIAN'S    K AH0 M IY1 D IY0 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comedian    (n) (k @1 m ii1 d i@ n)
comedians    (n) (k @1 m ii1 d i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schauspieler {m} | Schauspieler {pl}comedian | comedians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お笑い芸人[おわらいげいにん, owaraigeinin] (n) comedian (esp. of traditional Japanese comedy) [Add to Longdo]
コメディアン[, komedeian] (n) comedian; (P) [Add to Longdo]
三枚目[さんまいめ, sanmaime] (n) (1) (from Kabuki system of ranking characters) comedian; actor who plays comic roles; (2) figure of fun; laughing stock [Add to Longdo]
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian) [Add to Longdo]
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Comedian \Co*me"di*an\, n. [Cf. F. com['e]dien.]
   1. An actor or player in comedy. "The famous comedian,
    Roscius." --Middleton.
    [1913 Webster]
 
   2. A writer of comedy. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 comedian
   n 1: a professional performer who tells jokes and performs
      comical acts [syn: {comedian}, {comic}]
   2: an actor in a comedy

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top