Search result for

*tisch*

(183 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: tisch, -tisch-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schottische[N] การเต้นระบำเยอรมัน, See also: เพลงหรือดนตรีประกอบการเต้นระบำเยอรมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
postischial-หลังกระดูกก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectischiac-ไส้ตรงและก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antischistosomal Drugsยาต้านซิสโตโซม [การแพทย์]
Antischizophrenicsยาต้านจิตเภท [การแพทย์]
Antischizophrenogenic Drugsยาต้านจิตเภท [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*igantisch; riesig; wahnsinnig groß; enorm {adj}; * (adj) extremely large

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we take a systematic approach, we'll maximise our efficiency.Wenn wir's systematisch angehen, sind wir viel effizienter. My Heavy Meddle (2002)
Dr Wen, I want to take this opportunity to once again apologise to you and the entire Asian community.Dr. Wen, ich möchte mich nochmals bei Ihnen sowie sämtlichen asiatischen Mitbürgern entschuldigen. My Hero (2002)
He's always out the door if things get too real.Er verschwindet immer, wenn's zu realistisch wird. My Hero (2002)
To find out what happens when people stop being polite... And start being real.Um rauszufinden, was passiert, wenn sie nicht mehr höflich sind... sondern realistisch werden. My Hero (2002)
I don't care if I'm not the best right now, because I'm all about the upside, and one day, I'm going to own this place. That's right.Mir ist es egal, dass ich im Moment nicht der Beste bin, denn ich bin optimistisch, und eines Tages wird das alles hier mir gehören. My Hero (2002)
I think he's becoming septic.Könnte septisch werden. My Last Day (2002)
That's my bad. I was just going by that picture on your desk.Verzeihung, ich dachte nur wegen dem Foto auf lhrem SchreibtischMy Last Day (2002)
We've got two new admissions, both male, both mid-40s, both with thrombotic thrombocytopenic purpura.Wir haben zwei Neuaufnahmen, beide gleich: männlich, Mitte 40, thrombotische thrombozytopenische Purpura. My Lucky Day (2002)
Two identical patients.Zwei identische Patienten. My Lucky Day (2002)
The other goes with the neurotic, sexually-repressed mom, just you all over.Der andere die neurotische, sexuell verklemmte Mutter, die ist für Sie. My Lucky Day (2002)
Please, I know all there is to know about thrombotic... thrombo cyto... top... toppy...Bitte, ich weiß alles Nötige über thrombotische... thrombozyto... top... topi... My Lucky Day (2002)
Thrombotic thrombocytopenic purpura.Thrombotische thrombozytopenische Purpura. My Lucky Day (2002)
Here's the topper. Remember my judgmental father I hadn't spoken to in 15 years?Erinnern Sie sich an meinen kritischen Vater, den ich 15 Jahre nicht sah? My Lucky Day (2002)
I can't honestly decide whether to say "duh" or "doy" or a very sarcastic, "Oh, really?" My God, Fiona.Ich weiß ehrlich nicht, ob ich "ah" oder "oh" sagen soll oder ein sarkastisches "Ach wirklich?" My New Coat (2002)
No more feedings, no more bowl cleaning, no more being judged for having a second glass of wine.Nie mehr füttern oder putzen, keine kritischen Blicke, wenn ich was trinke. My Occurrence (2002)
Because in reality, well, he could've done a much, much worse job.Denn realistisch betrachtet hätte er gut noch schlimmer sein können. My Old Man (2002)
I mean, downright abysmal.Praktisch unter aller Sau. My Old Man (2002)
And if my internship does not go well this year, I'm not getting a good residency next year.Und wenn das praktische Jahr nicht gut läuft, kriege ich nächstes Jahr keine gute Stelle. My Sacrificial Clam (2002)
Fantastic.FantastischMy Sacrificial Clam (2002)
It would be so interesting if there was this whole romantic, creative, vulnerable side to him.Ich finde es sehr interessant, seine romantische Ader zu entdecken, seine kreative, verwundbare Seite zu erkunden. My Tuscaloosa Heart (2002)
Look, I just want you to know that I haven't been in this relationship 100%, and it's because of how great you are and how much that scares me.Du solltest nur wissen, dass ich bisher nicht zu 100% bei der Sache war. Du bist derart fantastisch, dass ich es regelrecht mit der Angst zu tun kriege. My Tuscaloosa Heart (2002)
Here's the problem with a surgical consult.Beratungsgespräche sind immer problematischMy Way or the Highway (2002)
Pretend I'm saying something fantastic about corsets.Tun Sie, als ob ich etwas Fantastisches über Korsetts sage. A 'Vogue' Idea (2002)
I could fuck her under the table.Ich könnte sie unter den Tisch ficken. A 'Vogue' Idea (2002)
In a three-way situation, it could come to that.Bei einem Dreier könntest du sie unter dem Tisch ficken. A 'Vogue' Idea (2002)
Shall I try to get us into "Town."?Soll ich versuchen, uns einen Tisch im "Town." zu besorgen? All That Glitters (2002)
It's supposed to be amazing, exclamation point.Es soll fantastisch sein, Ausrufezeichen. All That Glitters (2002)
You know what sounds amazing to me?Weißt du, was für mich fantastisch klingt? All That Glitters (2002)
- Could you be more fantastic?- Fantastischer könntest du nicht sein. All That Glitters (2002)
She was telling everyone she saw you sleeping at your desk, and that you might be an alcoholic.Sie erzählte jedem, dass sie dich schlafend am Schreibtisch gesehen hat, und dass du vielleicht Alkoholikerin seiest. All That Glitters (2002)
Because you're fantastic.Weil du fantastisch bist. All That Glitters (2002)
In a wildly optimistic gesture, I ordered you a dirty martini.Ich war überaus optimistisch und bestellte dir einen kleinen Martini. Anchors Away (2002)
No, I was just pointing out how romantic this would be in a movie.Nein, ich wies nur darauf hin, wie romantisch das im Film wäre. Anchors Away (2002)
- l was hoping to get a table...- Ich hoffte, einen Tisch zu kriegen... Anchors Away (2002)
In theory.TheoretischChange of a Dress (2002)
This is psychotic.Das ist psychotischCover Girl (2002)
You can even have dessert.Sie können sogar Nachtisch essen. Cover Girl (2002)
That's fantastic!Das ist fantastischCover Girl (2002)
She was very critical.Sie war sehr kritischCover Girl (2002)
I think it's a fantastic approach, and the publishers love the idea.Ich finde es fantastisch, und die Verleger finden die Idee klasse. Cover Girl (2002)
They are not necessarily symptomatic of what two people had.Sie sind nicht unbedingt symptomatisch für die Beziehung. Critical Condition (2002)
Romantic.RomantischI Heart NY (2002)
Very realistic for synthetic hair.Sehr realistisch für Kunsthaar. I Heart NY (2002)
- Waiter, sense of humour, table five.- Kellner, Sinn für Humor für Tisch fünf. I Love a Charade (2002)
I want half the tables set up near the house and the others near the pool.Ich will die Hälfte der Tische in der Nähe des Hauses und die anderen beim Pool. I Love a Charade (2002)
This place is fantastic!Der Laden ist fantastischLuck Be an Old Lady (2002)
Practical and stimulating.Praktisch und stimulierend. Luck Be an Old Lady (2002)
"Lucky blonde." So sexist!"Glücksblondine". Das ist so sexistischLuck Be an Old Lady (2002)
And there, high above the casino, Samantha pulled her highest bet, her heart, off the table.Und da, weit über dem Kasino, nahm Samantha ihren höchsten Einsatz, ihr Herz, vom SpieltischLuck Be an Old Lady (2002)
I guess you fall off the table.Ich nehme an, man fällt vom TischLuck Be an Old Lady (2002)

CMU English Pronouncing Dictionary
TISCH    T IH1 SH
TISCH'S    T IH1 SH AH0 Z
TISCHER    T IH1 SH ER0
TISCHLER    T IH1 SH AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schottische    (n) (sh o1 t ii1 sh)
schottisches    (n) (sh o1 t ii1 sh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
politischเกี่ยวกับการเมือง
politische, See also: politisch
politischen, See also: politisch
systematisch(adj) อย่างมีระบบแบบแผน
Schreibtisch(n) |der, pl. Schreibtische| โต๊ะเขียนหนังสือ, โต๊ะทำงาน
Tisch(n) |der, pl. Tische| โต๊ะ
Esstisch(n) |der, pl. Esstische| โต๊ะกินข้าว, โต๊ะอาหาร
Klapptisch(n) |der, pl. Klapptische| โต๊ะที่พับได้
Tischtennis(n) |das, nur Sg.| ปิงปอง
asiatisch(adj) ที่เกี่ยวกับเอเซีย เช่น asiatische Küche อาหารแบบเอเซีย
romantisch(adj) โรแมนติก เช่น Der Film ist romantisch. หนังเรื่องนี้โรแมนติกดี
Tischmanieren(n) |pl.| มารยาทบนโต๊ะอาหาร
skeptisch[สะ-เค็บ-ทิช] (adj) น่าสงสัย, เป็นที่น่าสงสัย, เป็นที่เคลือบแคลง
stochastisch(adj) อย่างเฟ้นสุ่ม, โดยการสุ่ม, See also: S. zufällig, willkürlich
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ägyptisch {adj}Egyptian [Add to Longdo]
Tischspruch {m}toast [Add to Longdo]
Aar {m} (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Ablagetisch {m} | Ablagetische {pl}deposit table | deposit tables [Add to Longdo]
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling [Add to Longdo]
Abschreibung {f}; Wertverminderung {f} | Abschreibung aus finanzpolitischen Gründen | vorgezogene Abschreibung | zusätzliche Abschreibungdepreciation | appropriation depreciation method | anticipated depreciation | additional depreciation [Add to Longdo]
Abweichung {f}; Aberration {f} | chromatische Aberration {f}aberration | chromatic aberration [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
automatische Anrufbeantwortung {f}automatic answering; auto answer; auto answering [Add to Longdo]
automatische Anrufwiederholung {f}automatic redialing [Add to Longdo]
automatische Ansage {f}recorded message [Add to Longdo]
Ansaugsystem {n}; pneumatische Förderung {f}suction system [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer disconnect [Add to Longdo]
automatische Anschaltleitungstrennung {f}automatic answer hang up [Add to Longdo]
Antischaummittel {n}anti-foaming agent [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
Anwaltsassistent {m}; Anwaltsassistentin {f}; juristische Hilfskraft {f}paralegal [Add to Longdo]
praktische Anwendung {f}implementation [Add to Longdo]
Arbeitstisch {m}workbench [Add to Longdo]
Arbeitstisch {m} | Arbeitstische {pl}worktable | worktables [Add to Longdo]
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]
Artischocke {f} [bot.] | Artischocken {pl}artichoke; globe artichoke | artichokes [Add to Longdo]
Asyl {n} | um (politisches) Asyl bittenasylum | ask for (political) asylum [Add to Longdo]
Auflagetisch {m}supporting table [Add to Longdo]
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Ausbildung {f} | Ausbildung {f} am Arbeitsplatz | Ausbildung, die nicht direkt an Berufsarbeit gebunden ist | praktische Ausbildung {f}training | on-the-job training | off the job training | practical training; in-job training [Add to Longdo]
Auseinandersetzung {f}; Disput {m}; Streit {m}; Streitigkeit {f}; Zwistigkeit {f} | innenpolitische Auseinandersetzung | eine Streitigkeit beilegen; einen Strei schlichten; einen Streit regelndispute | dispute over domestic policy | to settle a dispute [Add to Longdo]
automatische Ausschaltung {f}automatic cutout [Add to Longdo]
diplomatische Auswirkungen [pol.]diplomatic fallout [Add to Longdo]
Bar {f}; Theke {f}; Schanktisch {m}; Büfett {n} | Bars {pl}; Theken {pl}; Schanktische {pl}bar | bars [Add to Longdo]
automatische Beantwortung {f}auto-answer [Add to Longdo]
Beistelltisch {m} | Beistelltische {pl}side table | side tables [Add to Longdo]
Beleidigung {f}; Verleumdung {f} | rassistische Bemerkung {f}slur | racial slur [Add to Longdo]
Bereich {m}; Region {f} | kritischer Bereichregion | critical region [Add to Longdo]
Betriebszustand {m} | Betriebszustände {pl} | automatischer Betriebszustandoperating state; operating condition | operating states; operating conditions | automatic operation [Add to Longdo]
diplomatische Beziehungen | diplomatische Beziehungen aufnehmen | diplomatische Beziehungen abbrechendiplomatic relations | to establish diplomatic relations | to break off diplomatic relations [Add to Longdo]
Bias {n}; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
automatische Bildschirmabschaltung {f} [comp.]auto screen blank [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl} | elastische Binde {f}bandage | bandages | elastic bandage [Add to Longdo]
Blendung {f} | akustische Blendungdazzling | aural dazzling [Add to Longdo]
halbautomatische Bottichwaschmaschine {f}twin-tub [Add to Longdo]
Brett {n}; Tafel {f}; Tisch {m}; Verpflegung {f}; Gremium {n} | Bretter {pl}; Tafeln {pl}board | boards [Add to Longdo]
Budgetanforderungen nach den Vorjahresansätzen plus taktisch begründetem Zuschlagadding machine approach [Add to Longdo]
Büfett {n}; Buffet {n}; Büffet {n}; Serviertisch {m} | Büfetts {pl}; Büfette {pl}; Serviertische {pl}sideboard | sideboards [Add to Longdo]
Bundeszentrale {f} für politische Bildung [pol.]Federal Agency for Civic Education [Add to Longdo]
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Charakteristikum {n}; charakteristisches Merkmal; charakteristische Eigenschaft; Eigentümlichkeit {f} | eines der charakteristischsten Merkmalecharacteristic | one of the main characteristics [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}; chauvinistische Äußerung {f}chauvinistic remark [Add to Longdo]
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, / ] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一隻眼[いっせきがん, issekigan] scharfes_Auge, kritisches_Auge [Add to Longdo]
不便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
事務机[じむづくえ, jimudukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
便利[べんり, benri] bequem, praktisch [Add to Longdo]
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
共産圏[きょうさんけん, kyousanken] die_kommunistischen_Laender [Add to Longdo]
写実的[しゃじつてき, shajitsuteki] realistisch [Add to Longdo]
分析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
利己的[りこてき, rikoteki] egoistisch, eigennuetzig [Add to Longdo]
創価学会[そうかがっかい, soukagakkai] (buddhistische_Sekte) [Add to Longdo]
劇的[げきてき, gekiteki] dramatisch [Add to Longdo]
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[たく, taku] TISCH, HERAUSRAGEN [Add to Longdo]
卓上[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]
卓球[たっきゅう, takkyuu] Tischtennis [Add to Longdo]
厄年[やくどし, yakudoshi] Ungluecksjahr, kritisches_Alter [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
吉祥天[きっしょうてん, kisshouten] (buddhistische_Goettin) [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] gleich, identisch [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
固有[こゆう, koyuu] -eigen, charakteristisch [Add to Longdo]
国交[こっこう, kokkou] diplomatische_Beziehungen [Add to Longdo]
多元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
大西洋[たいせいよう, taiseiyou] der_Atlantische_Ozean [Add to Longdo]
如実[にょじつ, nyojitsu] wahrheitsgetreu, realistisch [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
実践理性批判[じっせんりせいひはん, jissenriseihihan] Kritik_der_praktischen_Vernunft [Add to Longdo]
実践的[じっせんてき, jissenteki] praktisch [Add to Longdo]
川柳[せんりゅう, senryuu] 17-silbiges_humoristisches, satirisches_Gedicht [Add to Longdo]
市立[しりつ, shiritsu] staedtisch, Stadt- [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
念仏[ねんぶつ, nenbutsu] buddhistisches_Gebet [Add to Longdo]
悲壮[ひそう, hisou] tragisch, ergreifend, pathetisch [Add to Longdo]
慣用句[かんようく, kanyouku] idiomatische_Redensart [Add to Longdo]
戒律[かいりつ, kairitsu] buddhistische_Gebote [Add to Longdo]
批判的[ひはんてき, hihanteki] kritisch [Add to Longdo]
批評眼[ひひょうがん, hihyougan] kritisches_Auge [Add to Longdo]
政党[せいとう, seitou] (politische) Partei [Add to Longdo]
政局[せいきょく, seikyoku] politische_Lage [Add to Longdo]
整形外科[せいけいげか, seikeigeka] plastische_Chirurgie [Add to Longdo]
書き物机[かきものづくえ, kakimonodukue] Schreibtisch [Add to Longdo]
[つくえ, tsukue] Schreibtisch, Schulbank [Add to Longdo]
机上[きじょう, kijou] am_gruenen_Tisch, theoretisch [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] -weich, elastisch [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]
楽観的[らっかんてき, rakkanteki] optimistisch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Tisch [tiʃ] (n) , s.(m )
     board; desk; table
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top