ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

卓上

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -卓上-, *卓上*
Japanese-English: EDICT Dictionary
卓上[たくじょう, takujou] (n,adj-no) on the table (desk); after-dinner speech; (P) [Add to Longdo]
卓上演説[たくじょうえんぜつ, takujouenzetsu] (n) after-dinner speech; speech made at a dinner (luncheon) [Add to Longdo]
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] (n) {comp} desktop computer [Add to Longdo]
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] (n) {comp} desk-top calculator [Add to Longdo]
卓上出版[たくじょうしゅっぱん, takujoushuppan] (n) {comp} desktop publishing; DTP [Add to Longdo]
卓上電話[たくじょうでんわ, takujoudenwa] (n) desk phone [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you taught me Mandarin there were always candies on the desk[CN] 那时候你帮我补习普通话 卓上... 定有这筒糖 Marriage with a Fool (2006)
She asked Numendra what he was in his last life.[CN] 她问纽曼卓上辈子是什么 Darling Companion (2012)
Then you start adding larger stuff - clothes, table-top appliances, lamps, linens... your TV...[JA] 次にもっと大きい物 服や 卓上の器具 ランプ リンネル類 テレビ... Up in the Air (2009)
As with any RPG, tabletop, electronic, or otherwise, the key to survival is allowing oneself to be shaped by the assigned environment.[JA] RPGのような 卓上の 電子回路みたいな 生き残る鍵は自分を 環境に馴染ませる Twice as Far (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
卓上型コンピュータ[たくじょうがたコンピュータ, takujougata konpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
卓上計算器[たくじょうけいさんき, takujoukeisanki] desk-top calculator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卓上[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top