ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*sires*

S AY1 R Z   
107 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sires, -sires-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There must be something your little heart desires.ต้องมีบางสิ่งบางอย่าง ความปรารถนาของหัวใจน้อย ของคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Anything your heart desiresอะไรที่หัวใจของคุณปรารถนา Pinocchio (1940)
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
And he desires to learn martial science too.และเขาปรารถนาที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์การต่อสู้เกินไป Bloodsport (1988)
He poisons your minds to obtain that which he desires.เขาพิษจิตใจของคุณจะได้รับสิ่งที่เขาต้องการ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Eavesdrop on real people... telling their innermost secrets, darkest desires.ลึกลงไปในใจคน บอกเล่าความลับและเรื่องดำมืด The Lawnmower Man (1992)
- To convey gorgeous creatures such as yourselves... to your most forbidden desires.- รถเมล์. Hocus Pocus (1993)
Anything your little heart desires, I'm goin' to give it to ya.อยากได้อะไรบอกมาเลย ชั้นจะให้หมดเลย Good Will Hunting (1997)
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน... Malèna (2000)
It shows us nothing more or less than the deepest and most desperate desires of our hearts.มันไม่สะท้อนภาพอะไร นอกเหนือไปจาก ภาพความปรารถนา ที่อยู่ลึกที่สุดในจิตใจเรา Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
He desires the one thing he cannot have.เขาปราถนาในสิ่งที่เขาไม่มี Underworld (2003)
Marijuana is just a device to portray the suppressed desires... and the sufferings resulting from them.กัญชาน่ะเป็นแค่เครื่องมือที่จะใช้ปลดปล่อย ความปรารถนาที่ถูกซ่อนไว้... แล้วก็ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่เกิดจากมันน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
- How do they resolve their desires?- แล้วพวกเขาจะปลดปล่อยความต้องการของเขา ? Love So Divine (2004)
I won't let you order me around, asking me to come or go as your heart desiresฉันจะไม่ยอมให้คุณสั่งฉัน, บอกให้ฉันมาหรือไปอย่างที่คุณต้องการหรอก Sorry, I Love You (2004)
I, too, have my desires.ฉันน่ะ ก็ต้องการ Sorry, I Love You (2004)
what God desires is here and here.สิ่งที่พระเจ้าปราถนาคือ นี่ และ นี่. Kingdom of Heaven (2005)
It's about satisfying desires.มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจ My Boyfriend Is Type-B (2005)
I bet a high-schooler like you has no desiresฉันว่าเด็กวัยรุ่นอย่างเธอ ไม่สนใจหรอก Grave of the Fireflys (2005)
And truly feeling it in his heart... are totally seperate from carnal desires.ขอโทษนะ! มันแปลกใช่ไหม? Shimokita Glory Days (2006)
But men are unlike women, they cannot hide their carnal desires.แย่แล้ว! ฉันเข้าใจแล้ว ฉันจะไม่บอกเรื่องนั้นกับเซคิกูจิคุง Shimokita Glory Days (2006)
For a woman approaching her thirties, there comes times when she desires the warmth of a man.สำหรับผู้หญิงรู้สึกกระหาย มันเป็นช่วงเวลาที่เธอต้องการความอบอุ่นจากผู้ชาย Episode #1.1 (2006)
My desires are not so provincial.ผมไม่ได้ปรารถนาของแบบนั้น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Lord Beckett desires the content of that chest.ลอร์ด เบ็คเก็ตต์ ปรารถนาของในหีบนั่น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I took hundreds of pills, and satisfied their carnal desires.ฉันกินยาเป็นร้อยๆ เม็ด และต้องสนองตัณหาของพวกเค้า Apt. (2006)
Baba will definitely fulfill your desires.ไส บา บา จะทำให้สมหวัง ในสิ่งที่ลูกปรารถนา Om Shanti Om (2007)
About vampires and sex and dark desires.และเซ็กซ์และความปรารถนามืด No Such Thing as Vampires (2007)
"he began to give a large scope to his desires."เขาก็เริ่มที่จะเพิ่มขอบเขต ของโอกาสให้กับตัวเอง" Becoming Jane (2007)
They are fully prepared to satisfy each and every one of your desires.พวกเขาจะเตรียมอย่างเต็มที่ เพื่อตอบสนองแต่ละคนและทุกอย่างใดอย่างหนึ่ง จากความต้องการของคุณ Balls of Fury (2007)
Well, my desires are pretty much all satisfied up, right now.ดีความปรารถนาของฉัน จะสวยมาก ทั้งหมดขึ้นความพึงพอใจได้ในขณะนี้ Balls of Fury (2007)
"Our desires have also changed.""ความปราถนาของเราจะเปลี่ยนเช่นกัน" Heyy Babyy (2007)
I could never give Tohno-kun that which he desires.ฉันไม่มีทางเติมเ็ต็มความปรารถนาของโทโนะคุงได้เลย 5 Centimeters Per Second (2007)
Every child has his own capabilities, his own desires, his own dreams.เด็กทุกคนต่างมีความสามารถของตน ความปรารถนาของตน ความฝันของตน Like Stars on Earth (2007)
He's hit the big time because a new Russian billionaire desires Lenny's property contacts.เขาได้งานใหญ่ เพราะมีมหาเศรษฐีพันล้านชาวรัสเซีย ต้องการเส้นสายของเลนนี่ RocknRolla (2008)
I think we can say that the murderer has... strong desires to be recognized publicly.ฉันพูดได้ว่า คนร้ายนะ ต้องการให้คนภายนอกรู้จักเขา Goth (2008)
it takes your heart's desires and it twists it back on you.มันให้อย่างที่ใจคุณต้องการ และกลับตาลปัตกับใส่คุณ Wishful Thinking (2008)
See who was paying attention to the other's desires.คอยดูกันว่าใครจะใส่ใจความต้องการของอีกคนมากกว่ากัน It's a Wonderful Lie (2008)
A man's eyes see what his heart desires to seeทุกอย่างที่สายตามองเห็นนั้น ล้วนเกิดจากความต้องการของจิตใจ Portrait of a Beauty (2008)
She knows the only reason the king has asked you here is because he desires you.ว่าที่พระองค์ให้เจ้ามาที่นี่ เพราะพระองค์ปรารถนาในตัวเจ้า The Other Boleyn Girl (2008)
If one does not attach himself to people and desires, never shall his heart be broken.คนเราถ้าไม่ยึดติดกับคนอื่น และแรงปราถนาแล้ว ก็จะไม่มีวันหัวใจสลาย The Forbidden Kingdom (2008)
Whatever she desires will certainly be accompaniedอะไรก็ตามที่เธอขอจะนำไปสู่ Safe and Sound (2008)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
The same fears, the same desires?ความหวาดกลัวเดียวกัน ความปราถนาเดียวกัน ? Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
THE SECRET DESIRES OF SADISTIC SEAL KILLERS.ปรารถนาลึกลับของฆาตรกรจิตเภทต่อเนื่อง Zoe's Reprise (2009)
Your desires are irrelevant.สิ่งที่คุณต้องการไม่มีค่า Ben 10: Alien Swarm (2009)
What did she mean about seeing your desires?เธอหมายความว่าอย่างไร ตอนที่เห็นความปรารถนานั่นของเธอ? Chapter Eleven 'The Fifth Stage' (2009)
She lingers my desires..."เธอยังโอ้เอ้อ้อยอิ่ง แรงปรารถนาแห่งข้า..." Chapter Seven 'Once Upon a Time in Texas' (2009)
Tell me what it is that your heart most desires.บอกข้าว่ามันคืออะไร ? อะไรที่ใจเจ้าอยากรู้ The Sins of the Father (2009)
You need to sacrifice everything and use your own strength in order to fulfill your desires.อยากจะรับผิดชอบช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายทั้งหมด Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
When you sacrifice your own personal desires for a greater cause, a greater good.เมื่อคุณยอมสลัดตัญหาทิ้งไป เพื่อนจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่ Surrogates (2009)
Now my desires turned to blood ...ความปรารถนาข้าตอนนี้เพียงการหลั่งเลือด Sacramentum Gladiatorum (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
siresAll the world desires peace.
siresEverybody desires happiness.
siresEverybody in the world desires peace.
siresEvery man desires to live long, but no man would be old.
siresHis desires are incompatible with his income.
siresHuman beings usually have two basic desires; to get away from pain and to arrive at pleasure.
siresMother anticipates all my desires.
siresOur country desires only peace.
siresThe President desires peace.
siresThe President desires peace, doesn't he?
siresThere is no man but desires peace.
siresThere is no one but desires peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมประสงค์[V] attain one's desires, See also: have one's wish gratified, satisfy one's wish, fulfill one's aspiration, Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก, Example: เขาลงทุนสืบข่าวด้วยตนเองอยู่เสมอ แต่ไม่สมประสงค์สักครั้ง, Thai definition: สำเร็จดังประสงค์, ได้ดังใจหวัง
สะกดใจ[V] control oneself, See also: suppress one's emotion, restrain one's desires, repress oneself, Syn. ข่มใจ, สะกด, ข่มจิต, บังคับใจ, Example: แม่ต้องสะกดใจอย่างมากเมื่อได้ยินข่าวนั้น, Thai definition: ข่มความรู้สึก, ทำให้ระงับใจ
กิเลส[N] desires, See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion, Example: มนุษย์เรายังมีกิเลสอีกมาก, Thai definition: เครื่องทำใจให้เศร้าหมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง
กามคุณ[N] five sensual desires, Example: ควรตระหนักไว้เสมอว่าอย่ามัวเมาในกามคุณ, Thai definition: สิ่งที่น่าปรารถนามี 5 ประการ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส, Notes: บาลี-สันสกฤต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กามคุณ[n.] (kāmmakhun) EN: five sensual pleasures ; the five desires   FR: sensualité [f] ; plaisir sensuel [m]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion   FR: mauvaise pensée[f]
สะกดใจ[v.] (sakotjai) EN: control oneself ; suppress one's emotion ; restrain one's desires ; repress oneself   FR: se retenir ; se contenir ; se contrôler

CMU English Pronouncing Dictionary
SIRES    S AY1 R Z
DESIRES    D IH0 Z AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sires    (v) sˈaɪəz (s ai1 @ z)
desires    (v) dˈɪzˈaɪəz (d i1 z ai1 @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罗汉[luó hàn, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ, / ] an arhat (Buddh.), a holy man who has left behind all earthly desires and concerns and attained Nirvana; abbr. for 阿羅漢|阿罗汉, #24,735 [Add to Longdo]
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom, #29,211 [Add to Longdo]
讨巧[tǎo qiǎo, ㄊㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, / ] to act cleverly to get what one desires; to get the best at least expense, #61,472 [Add to Longdo]
阿罗汉[Ā luó hàn, ㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ, / ] Arhat (Buddh.), a holy man who has left behind all earthly desires and concerns and attained Nirvana, #213,251 [Add to Longdo]
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, ] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls [Add to Longdo]
恣欲[zì yù, ㄗˋ ㄩˋ, ] to follow lustfull desires [Add to Longdo]
物欲世界[wù yù shì jiè, ˋ ㄩˋ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] the world of material desires (Buddh.) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begehren; wünschen | begehrend; wünschend | begehrt; gewünscht | begehrt; wünscht | begehrte; wünschteto desire | desiring | desired | desires | desired [Add to Longdo]
zeugen | zeugend | zeugt | zeugteto sire | siring | sires | sired [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you [Add to Longdo]
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P) [Add to Longdo]
意馬心猿[いばしんえん, ibashin'en] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
為放題;仕放題[しほうだい, shihoudai] (adj-na,n) having one's own way; giving free reign to one's desires; act as one pleases [Add to Longdo]
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
止まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See 止む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
私怨私欲[しえんしよく, shienshiyoku] (n) personal grudges and selfish desires [Add to Longdo]
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires [Add to Longdo]
捨離[しゃり, shari] (n) {Buddh} abandoning all worldly desires [Add to Longdo]
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss [Add to Longdo]
獣欲;獣慾[じゅうよく, juuyoku] (n) animal or carnal desires; lust [Add to Longdo]
情炎;情焔[じょうえん, jouen] (n) burning passion; flaming desires [Add to Longdo]
心猿意馬[しんえんいば, shin'en'iba] (n) (being unable to control) one's worldly desires and passions [Add to Longdo]
人欲[じんよく, jinyoku] (n) human desires; human passions [Add to Longdo]
節欲;節慾[せつよく, setsuyoku] (n,vs) control one's desires; abstinence [Add to Longdo]
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P) [Add to Longdo]
俗念[ぞくねん, zokunen] (n) worldliness; worldly ambition; unholy desires [Add to Longdo]
退治(P);対治[たいじ, taiji] (n,vs) (1) extermination (e.g. of pests, demons, bandits); elimination; eradication; suppression; (2) {Buddh} making someone renounce worldly desires in order to concentrate on Buddha's teachings; (3) curing illness; (P) [Add to Longdo]
肉欲[にくよく, nikuyoku] (n,adj-no) lust; lusts of the flesh; animal passions; carnal desires [Add to Longdo]
煩悩[ぼんのう, bonnou] (n) (1) worldly desires; evil passions; appetites of the flesh; (2) {Buddh} klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering); (P) [Add to Longdo]
煩悩具足[ぼんのうぐそく, bonnougusoku] (n) possessing worldly desires and passions [Add to Longdo]
物欲;物慾[ぶつよく, butsuyoku] (n) greed; worldly or materialistic desires [Add to Longdo]
娑婆ッ気;娑婆っ気[しゃばっけ(娑婆っ気);しゃばッけ(娑婆ッ気), shabakke ( shaba tsu ki ); shaba tsu ke ( shaba tsu ki )] (n) worldly desires [Add to Longdo]
娑婆気[しゃばけ;しゃばき, shabake ; shabaki] (n) worldly desires or ambitions [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top